Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 69511-2023

03/02/2023    S25

Magyarország-Kaposvár: Különféle élelmiszertermékek

2023/S 025-069511

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosító szám: 15399526214
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Moizs Mariann PHD
E-mail: kalmar.beata@kmmk.hu
Telefon: +36 82501300
Fax: +36 82412321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kmmk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Különféle élelmiszerek beszerzése-SMKMOK/2021

Hivatkozási szám: EKR000477042021
II.1.2)Fő CPV-kód
15800000 Különféle élelmiszertermékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Instant áru

Rész száma: 9
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15800000 Különféle élelmiszertermékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye: 7400 Kaposvár, Talliány Gy. u. 20-32. (Élelmezési Osztály, Élelmezési Raktár)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Instant áru 19 tételben, összesen 19500 darab (db), 3720 kilogramm (kg), 200 csomag (csom), 105 doboz mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezik azzal, hogy a szerződéses időtartam alatt a tervezett mennyiségtől max. +30% mértékben mennyiségi eltérés lehetséges. Az AT által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudja-e az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot érti). A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 132-376167

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 9
Rész száma: 9
Elnevezés:

Instant áru

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
09/05/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: H-Foods Kft
Nemzeti azonosító szám: 14561230215
Postai cím: Alsósóskút Tanya 6/2 015/149
Város: Nyírtelek
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4461
Ország: Magyarország
E-mail: info@h-foods.hu
Telefon: +36 703283115
Internetcím: http://www.h-foods.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7 891 500.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás dátuma a 9. rész vonatkozásában: 2023. január 18.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
15800000 Különféle élelmiszertermékek
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
15800000 Különféle élelmiszertermékek
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye: 7400 Kaposvár, Talliány Gy. u. 20-32. (Élelmezési Osztály, Élelmezési Raktár)

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Instant áru 19 tételben, összesen 19500 darab (db), 3720 kilogramm (kg), 200 csomag (csom), 105 doboz mennyiségben. A megjelölt mennyiség AK tervezett 12 havi igényét fedezik azzal, hogy a szerződéses időtartam alatt a tervezett mennyiségtől max. +30% mértékben mennyiségi eltérés lehetséges. Az AT által megajánlott egységárak a szerződés teljes időbeli hatálya alatt kötöttek. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. A műszaki követelmények részben meghatározott követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. Ajánlattevő ezektől a jellemzőktől - Ajánlatkérő számára - kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termék megajánlhat - mely ajánlatot ajánlatkérő egyenértékű teljesítésként elfogad. Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, az adott termékre vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások legmagasabb szintű feltételeinek megfelelő, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott előírásoknak eleget tevő termékekre tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződésszerű teljesítésének részét képezi a fenti termékek leszállítása és a fuvareszközökről történő lerakása is. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az eseti megrendelés alapján történő szállítás időpontját megelőzően legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni Ajánlatkérő kapcsolattartója felé, hogy tudja-e az eseti megrendelésben meghatározott termékeket teljes körűen, a megrendelt mennyiségben szállítani. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában valamennyi megajánlott termék gyártmánylapját vagy gyártói termékleírását köteles becsatolni (gyártói termékleírás alatt Ajánlatkérő az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén EU illetőségű képviselete által kiadott, a termék jellemzőit összefoglaló dokumentumot érti). A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 12
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11 753 500.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: H-Foods Kft
Nemzeti azonosító szám: 14561230215
Postai cím: Alsósóskút Tanya 6/2 015/149
Város: Nyírtelek
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4461
Ország: Magyarország
E-mail: info@h-foods.hu
Telefon: +36 703283115
Internetcím: http://www.h-foods.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződésmódosítás az eljárás 9. része vonatkozásában:

2. Eladó szerződésmódosítási kérelemmel fordult a Vevőhöz, amely tekintetében a Felek egyeztetéseket folytattak egymással; ennek eredményeként a 9. rész tekintetében 49%-os mértékű áremelésben állapodtak meg.

2. A 2. pontban rögzített okból a Felek a Szerződést közös megegyezéssel módosítják a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a Szerződés értéknövekedése nem haladhatja meg az eredeti Szerződés 50%-át.

4. A fentiek alapján Felek a Szerződés IV. fejezetének 2. pontja helyébe a következőket léptetik: „(…) Az ellenérték mértéke: 9. rész esetén nettó 11 753 500 HUF/12 hónap + 3 159 285, - Ft ÁFA, azaz mindösszesen bruttó 14 860 345 HUF/12 hónap.”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás 4. pontjában foglalt módosításra a Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontja alapján került sor, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé,

- amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem a közbeszerzési eljárás megindításakor, sem pedig az adásvételi szerződés megkötésekor nem láthatott előre;

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

- valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés (Határidős adásvételi szerződés) értékének 50%-át.

A szerződés módosításának oka a szerződéskötés óta tapasztalható nagy mértékű infláció valamennyi élelmiszernek minősülő termék tekintetében. A szerződés megkötése óta az áremelkedés a 9. rész vonatkozásában megajánlott valamennyi alapanyag tekintetében összesen 89%-nak feleltethető meg. Ennek oka többek között a szerződéskötés óta tapasztalható energiaválság, valamint az üzemanyag árak emelkedése, melynek következtében a nyertes ajánlattevő beszállítói is jelentős mértékű áremelésre kényszerültek. Mindezek mellett a szerződésmódosításhoz hozzájárult a beszerzési árak, a fuvarozási árak, a csomagolóanyagok költségeinek, valamint a bérköltségek ugrásszerű emelkedése a szerződéskötés megkötését követően, melynek ekkora mértékű megnövekedését ajánlatkérő sem láthatta előre.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 7 891 500.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11 753 500.00 HUF