Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 695593-2022

14/12/2022    S241

Magyarország-Debrecen: Építési munkák

2022/S 241-695593

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patai Dóra
E-mail: patai.dora@fin.unideb.hu
Telefon: +36 52512700-74493
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-1142 DE KK Gyermekgyógy. Klinika felújítás

Hivatkozási szám: EKR000763842022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

DE Gyermekgyógyászati Klinika felújításának és bővítésének kivitelezése (4032. Debrecen, Nagyerdei krt. 98., hrsz.:22249/1) az „EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése” tárgyú projekt keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 352 894 500.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45262700 Épületátalakítási munka
45300000 Épületszerelési munka
45000000 Építési munkák
45430000 Padló- és falburkolás
45432000 Padlólerakás és -burkolás, falburkolás és tapétázás
45432200 Falburkolás és tapétázás
45432210 Falburkolás
45442100 Festés
44141100 Elektromos vezeték
45214400 Egyetemi épületek kivitelezése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45421152 Válaszfal elhelyezése
45442110 Épületek festése
45442300 Felületvédelmi munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4032 Debrecen, Nagyerdei krt 98. sz. Hrsz.: 22249/1

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A DEK-1142 DE KK Gyermekgyógyászati Klinika főépület felújítása az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 keretében tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az alábbi munkálatok valósulnak meg:

A Gyermekklinika épületével térszint alatti összekötésben a meglévő Radiológia épület részleges bontásával, átalakításával és új épületrész építésével új klinikai gyógyító épület jön létre, mely gyermek sürgősségi és baleseti betegellátó osztályt, valamint képalkotó diagnosztikai részleget tartalmaz. Az alaprajzokon jelölt projekthatáron kívül a Radiológia épület megmaradó részén, az alagsorban és az emeleten továbbra is az Orvosi Képalkotó Intézet helyiségei maradnak, ez a terület szintén felújításra kerül.

Létesítmény fajtája: bruttó 3020,94 m2 alapterületű kórházi főépület / Gammakés nélkül/

Az épület rendeltetése eü jelű: klinikai gyógyító épület.

Épület helye: DEOEC I. telep önálló alövezetben meglévő épület melletti megmaradó-átalakított épület és bővítésként új épület a terület Pallagi út felőli oldalán

Szintszám: alagsor+földszint + I. emelet, bontás utáni bővítmény: földszint+ I. emelet

Telekterület: 323 463,00 m2

Alövezeti terület: 3 527,52 m2

Beépített terület: Gammakés területe: bruttó 338,91 m2

Meglévő, átalakított épület (Radiológiai Klinika): bruttó 437,35 m2

Új épületrész: bruttó 924,08 m2

Összesen: bruttó1700,34 m2

Beépítettség: 48,20 %-os

Gyermek sürgősségi összesített szintterület átkötő alagúttal: nettó 2441 m2

A felújítás műemléki védettséggel rendelkező épületben történik. A műemléki törzsszám: M 11061.

A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, tervek és árazatlan költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

Jelen eljárás keretében megvalósuló építési-szerelési munkák engedélyköteles építési tevékenységnek minősülnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. Az M.1.1.) alk. követelmény szerinti szakembernek az MV-É-M jog-ság megszerz-hez szükséges szakmai gyak.i időn felüli szakmai többlettapasztalata műemléki építmények kivitelezésében(min.0 hónap max. 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M.1.2.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉG jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M.1.3.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvevő szakembernek az MV-ÉV jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 4. 36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontban megadott szerződés időtartama alatti 12 hónapon 365 napot ért. Nyertes ajánlattevő a munkaterület átadásától számított 365 napon belül, de legkésőbb a projekt zárásáig köteles jelen szerződés tárgyát képező feladatokat ellátni. A jelenleg ismert projektzárási határidő: 2023.03.31. Amennyiben a projekt meghosszabbítására kerül sor, akkor az ajánlati felhívás II.2.7) pontjában meghatározott 365 napos teljesítési határidő az irányadó a szerződés teljesítése során, azzal, hogy nyertes AT-nek legkésőbb a projekt fizikai zárásáig meg kell valósítani a feladatokat, azonban ezen 365 napos időtartam a projekt határidő meghosszabbítása esetében sem növekedhet.

Ajánlattevőnek a II.2.5. pontja szerinti ajánlati ár, mint értékelési szempont esetében a +10% tartalékkerettel együtt számítandó ajánlati árat kell szereltetnie.

Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi

kritériumok tekintetében egyenes arányosítás.

AF VI.3) További információk pontjának folytatása:

„27. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) és (6) bek. alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít. Ajánlatkérő a

beruházás megvalósításához szükséges többlet fedezet biztosítása érdekében többletforrás biztosítására

irányuló, valamint a projekt zárási idejének meghosszabbítására vonatkozó igényt kíván benyújtani. A

támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását,

illetve a projekt határidejére vonatkozó kérelem elutasítását Ajánlatkérő olyan körülménynek, amely miatt

az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 155-439127
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

DEK-1142 DE KK Gyermekgyógy. Klinika felújítás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/11/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 352 894 500.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

MV-É-M jogosultságú felelős műszaki vezetői feladatok, MV-ÉG jogosultságú felelős műszaki vezetői feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) rovat a + 10% tartalékkerettel együtt tartalmazza a szerződés végleges összértékét.

Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta:

- DRYVIT PROFI Kft. (székhely: 4030 Debrecen Karabély Utca 3. 11221/6., adószám: 24880521-2-09)

- TÁRS-95 Kft. (székhely: 4030 Debrecen Diószegi Utca 32-34., adószám: 12461866-2-09)

- HUNÉP Zrt. (székhely: 4025 Debrecen Simonffy Utca 34-36. 8768/1, adószám: 12656770-2-09)

- KE-VÍZ 21 Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21., adószám: 11876566-2-15)

- BUILD IT Mérnökiroda Kft. (székhely: 1037 Budapest Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet, adószám: 11732167-2-41)

Határidőn túl nyújtott be ajánlatot:

Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (4027 Debrecen Csigekert Utca 29)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/12/2022