Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69605-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Öffentlicher Verkehr (Straße)

2023/S 025-069605

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Nationale Identifikationsnummer: 5260251641
Postanschrift: Grochowska 316/320
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-839
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jakub Trębarczyk
E-Mail: j.trebarczyk@ztm.waw.pl
Telefon: +48 224594285
Fax: +48 224594224
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ztm.waw.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług polegających na honorowaniu w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej biletów i uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Wars

Referenznummer der Bekanntmachung: 001/2023/WR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60112000 Öffentlicher Verkehr (Straße)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usług polegających na honorowaniu w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej biletów i uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 19 091 499.65 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Hauptort der Ausführung:

obszar aglomeracji Warszawskiej

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W celu zapewnienia realizacji zadań lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej w m.st. Warszawa i gminach sąsiadujących, Miasto udziela zamówienia publicznego na świadczenie usług polegających na honorowaniu w pociągach WKD biletów i uprawnień, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy, w trybie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a), w związku z art. 388 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Usługi objęte przedmiotem w/w zamówienia mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę tj. Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. w celu zwiększenia integracji taryfowej oraz zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego zgodnie z art. 15 pkt. 3 lit. d Ustawy Ptz, z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze - art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a)- Ustawy Pzp.

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne zostało przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, gdyż:

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportu kolejowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz posiada wszelkie wymagane licencje, koncesje, zezwolenia, świadectwa i inne dokumenty niezbędne do wykonywania przewozów kolejowych, jeżeli obowiązek ich posiadania wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Warszawska Kolej Dojazdowa (dawniej: Elektryczna Kolej Dojazdowa) powstała w latach dwudziestych dwudziestego stulecia. Jest to linia o znaczeniu lokalnym, ale bardzo istotnym dla mieszkańców miejscowości przez które przebiega. Od prawie stu lat ich potrzeby komunikacyjne, w szczególności związane z codziennymi dojazdami do pracy, są bowiem zaspakajane przez tę kolej.

Uwzględniając, że dojazdy do pracy (lub w innym celu) nie kończą się na stacji WKD położonej w Warszawie i są kontynuowane pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego, wypracowano ze spółką WKD zasady honorowania w pociągach WKD biletów obowiązujących w pojazdach WTP.

Alternatywą dla powyższego rozwiązania, umożliwiających podróżowanie do i z ww. miejscowości, silnie zintegrowanych z m.st. Warszawą, na podstawie biletów WTP, byłoby uruchomienie dodatkowych autobusów kursujących po drogach przebiegających równolegle do linii WKD.

Takie rozwiązanie zastępcze byłoby nieracjonalne, a także niezgodne z proekologiczną polityką mobilności m.st. Warszawy. Z tego punktu nie jest możliwe do zastosowania.

Ustalone parametry ww. zamówienia nie wpływają na konkurencję na rynku kolejowych przewozów pasażerskich, ponieważ udzielenie zamówienia na świadczenie usług polegających na honorowaniu w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o. o. biletów i uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie nie spowoduje uruchomienia dodatkowych pociągów. Pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o. o., uruchomiane są bowiem przez tę spółkę na zlecenie Marszałka Województwa Mazowieckiego, w oparciu o umowę ramową o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii WKD, zawartą pomiędzy tymi podmiotami na lata 2010 – 2024, w celu zaspokajania popytu na kolejowe przewozy pasażerskie o charakterze wojewódzkim – wykonywane także poza obszarem WTP. W związku z realizacją ww. zamówienia, pociągi te będą natomiast jednocześnie zaspakajać popyt na przewozy aglomeracyjne.

Inni przewoźnicy działający na obszarze WTP, ze względu na lokalny charakter linii WKD mają znikome oddziaływanie na kształtowanie popytu na przejazdy linią WKD.

Wyłącznie Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. obsługuje w istotnym zakresie przewozy mieszkańców miejscowości położonych wzdłuż linii WKD, silnie zintegrowanych z m.st. Warszawą i znajdujących się na obszarze WTP. Z tego powodu Zarząd Transportu Miejskiego jest zainteresowany honorowaniem jego biletów na odcinku linii WKD, o którym mowa w pkt. II.3. W związku z powyższym jest oczywiste, że nie jest możliwe udzielenie przedmiotowego zamówienia w trybie konkurencyjnym, a przesłanka do udzielenia zamówienia określona w art. art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a)ustawy Prawo zamówień publicznych jest spełniona.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 005-007679
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Stefana Batorego 23
Ort: Grodzisk Mazowiecki
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 05-825
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 198 448.97 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp (art. 513-578 ustawy Pzp).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023