Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69685-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Briefumschläge

2023/S 025-069685

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego CENTRALA
Nationale Identifikationsnummer: 012513262
Postanschrift: Al. Niepodległości 190
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 00-608
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Łukasiak, Aneta Orzechowska
E-Mail: bzp@krus.gov.pl
Telefon: +48 225926420
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.krus.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Ubezpieczenia Rolnicze

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup kopert

Referenznummer der Bekanntmachung: 0000-ZP.261.1.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30199230 Briefumschläge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kopert do ręcznego pakowania korespondencji w 13 rodzajach oraz kopert do automatycznego pakowania korespondencji w 2 rodzajach.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 835 772.36 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kopert do ręcznego pakowania korespondencji w 13 rodzajach oraz kopert do automatycznego pakowania korespondencji w 2 rodzajach o łącznej ilości: 10 518 350 szt. wraz z ich dostawą (rozładowanie pudeł i złożenie ich we wskazanym miejscu) do 22 jednostek organizacyjnych KRUS (w tym Centrali KRUS, 15 Oddziałów Regionalnych KRUS i 6 Placówek Terenowych, tj. Zambrów, Radom, Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale I SWZ, podrozdział IV.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania przedmiotu zamówienia (Kt) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 77
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 11 tygodni od daty zawarcia umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Podstawy wykluczenia: 1) art. 108 ust.1 Pzp – z zastrzeż. art. 110 ust. 2 Pzp, 2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. narodowego, 3) art. 5k ust. 1 Rozporz. Rady (UE) 833/2014 z 31.07.2014r., w brzmieniu nadanym Rozporz. Rady (UE) 2022/576 z 8.04.2022r., w sprawie zmiany rozporządz. (UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 2. Przesłanka wykluczenia określona w pkt 1 ppkt 3) dotyczy również podwykonawców, dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wart. zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, nw. podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

1) inf. z KRK w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. pub. tytułem środka karnego;

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem;

2) oświadcz. o braku przynależności do tej samej grupy kapitał. w rozumieniu ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykon., który złożył odrębną ofertę, albo oświadcz. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dok. lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykon. należącego do tej samej grupy kapitał. - wzór oświadcz. zostanie przekazany wraz z wezwaniem;

3) oświadcz. o aktualności inf. zawartych w oświadcz., o którym mowa w Sekcji VI.3). pkt 3 ppkt 3) Ogłoszenia, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. pub. tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dot. zawarcia z innymi wykon. porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

4) oświadczenia Wykon. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w Sekcji VI.3) pkt 3 ppkt 4) Ogłoszenia.

5. Dokumenty Wykonawców zagranicznych w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania zostały określone w podrozdziale XI. pkt 3 SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Rozdział II SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

a) wskazania osoby/osób podpisującej/ych umowę oraz osoby/osób upoważnionej/ych do kontaktów w związku z realizacją umowy;

b) przedłożenia wyliczonych cen jednostkowych brutto za karton, zgodnie z §1 ust. 2 i 3 PPU;

c) przedłożenia wypełnionych Załączników nr 1 i 2 do PPU;

d) dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców, jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia;

e) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami podrozdziału XXII SWZ;

f) przekazania Klauzuli RODO Wykonawcy - Załącznik nr 6 do umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 11:10

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus. Informacje o wymogach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w SWZ.

2.Wykonawca składa ofertę według Formularza oferty, którego wzór znajduje się w Rozdziale III SWZ. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

3. Do oferty należy dołączyć:

1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, jeżeli w imieniu Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie nie wynika z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru;

2) dokument wadium, jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż pieniądz. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8350 zł na warunkach określonych w Rozdziale I SWZ, podrozdział XII;

3) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w Sekcji III.1.1) pkt 1 ppkt 1). Oświadczenie to składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub JEDZ – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ;

4) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w Sekcji III. 1.1.) pkt 1 ppkt 2) i 3) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

4. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w Sekcji III 1.1) pkt 1.1) Ogłoszenia.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, każdy z nich musi złożyć ww. oświadczenia.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze zgodnie z działem IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023