Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 69721-2023

03/02/2023    S25

Polen-Kielce: Teile und Zubehör für Computer

2023/S 025-069721

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Politechnika Świętokrzyska
Nationale Identifikationsnummer: REGON 000001695
Postanschrift: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Ort: Kielce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 25-314
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jakub Sokołowski
E-Mail: dzp@tu.kielce.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tu.kielce.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.bip.tu.kielce.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa dysków serwerowych SSD do istniejących serwerów systemu składowania danych infrastruktury PRACELAB–rozbudowa serwerów

Referenznummer der Bekanntmachung: AZA-381-38/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30237000 Teile und Zubehör für Computer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Sukcesywna dostawa dysków serwerowych SSD do istniejących serwerów systemu składowania danych infrastruktury PRACELAB – rozbudowa serwerów

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 40 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Hauptort der Ausführung:

Kielce, Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa dysków serwerowych SSD do istniejących serwerów systemu składowania danych infrastruktury PRACELAB – rozbudowa serwerów w ramach realizacji projektu: „PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie”, nr porozumienia POIR.04.02.00-00-B001/18-00 POIR.04.02.00-B001/18-00 z dnia 29.06.2018r.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas (naprawy) usuwania awarii / Gewichtung: 20%
Qualitätskriterium - Name: Czas (reakcji) przystąpienia do usuwania awarii / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie”, nr porozumienia POIR.04.02.00-00- B001/18-00 POIR.04.02.00-B001/18-00 z dnia 29.06.2018r..

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryterium oceny ofert ''Cena'' z wagą 60% uwzględnia podział na: - Cena jednostkowa zakresu nr 1 z wagą 30% - Cena jednostkowa zakresu nr 2 z wagą 30% Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawiera sekcja XV SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 205-584064
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Sukcesywna dostawa dysków serwerowych SSD do istniejących serwerów systemu składowania danych infrastruktury PRACELAB–rozbudowa serwerów

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Integrale IT Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7393892156
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 61-663
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 37 613.45 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 40 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX Pzp.2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.4. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.8. Terminy wniesienia odwołania określa art. 515 Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023