Services - 69779-2017

23/02/2017    S38    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Jurbarkas: Architectural, engineering and planning services

2017/S 038-069779

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
188713933
Dariaus ir Girėno g. 96
For the attention of: Rūta Vančienė
LT-74187 Jurbarkas
Lithuania
Telephone: +370 44770155
E-mail: ruta.vanciene@jurbarkas.lt
Fax: +370 44770166

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.jurbarkas.lt

Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Žemės sklypų kadastrinių matavimų, topografinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo planavimo dokumentų rengimo paslaugos.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 12: Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Jurbarko miestas ir rajonas.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Žemės sklypų kadastrinių matavimų, topografinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo planavimo dokumentų rengimo paslaugos Jurbarko mieste ir rajone.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71240000, 71354300, 71351810

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Paslaugos bus perkamos pagal faktinį poreikį. Per 36 mėnesius Paslaugų bus nupirkta neviršijant perkančiajai organizacijai skirto finansavimo 150 000 EUR su PVM.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: yes
Number of possible renewals: 1
In the case of renewable supplies or service contracts, estimated timeframe for subsequent contracts:
in months: 12 (from the award of the contract)
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 5 proc. sutarties kainos.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Perkančioji organizacija už kokybiškai suteiktas paslaugas atsiskaito pagal Šalių pasirašytą atliktų paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą ir paslaugų teikėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Perkančioji organizacija nereikalauja ūkio subjektų grupei įgyti kitos teisinės formos.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl teikėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
2. Fizinis asmuo arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. Teikėjas turi nurodyti, kas jame, kaip juridiniame asmenyje, turi absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
Jeigu absoliučią balsų daugumą juridinio asmens dalyvio susirinkime turi fizinis asmuo, turi būti pateikiama išrašo kopija iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento kopija arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento kopija, išduota ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
3. Teikėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Teikėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, pateikiama – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas apie įsiskolinimų nebuvimą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.
2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, pateikiama – jeigu teikėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.
Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotą dokumentą, arba pateikia valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.
Kitos valstybės teikėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.
Dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.
4. Teikėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (teritorijų planavimas).Lietuvos Respublikoje registruotas teikėjas pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ar kitus dokumentus, patvirtinančius teikėjo teisę verstis Pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalinga veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje teikėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti teikėjo teisę verstis Pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalinga veikla.
5. Teikėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo teikėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį teikėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis teikėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu teikėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba teikėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama Teikėjo deklaracija.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Netaikomi.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Pateikiama: 1. Specialistų, atsakingų už Sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomas vardas, pavardė, kvalifikacija (kvalifikacijos atestatą/pažymėjimą išdavusios įstaigos pavadinimas, galiojimo datos) ir patirtis metais; arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka išduotų kvalifikacijos pažymėjimų arba kitos valstybės narės išduotų kvalifikacijos pažymėjimų ar kitų dokumentų, įrodančių, kad jie turi teisę teikti nurodytas paslaugas kopijos.
3. Darbo sutartis ar kiti darbo santykius patvirtinantys dokumentai (ketinimų protokolas) su įmonėje dirbančiu (ar ketinamu įdarbinti) fiziniu asmeniu.
Užsienio šalyje registruotas teikėjas pateikia teikėjo dokumentą (atestatą ar deklaraciją) ir (taikoma juridiniams asmenims) kitus profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje teikėjas registruotas, dokumentus, įrodančius, kad jis (juridinio asmens darbuotojas (fizinis asmuo)) turi teisę teikti nurodytas paslaugas vadovaujantis tos valstybės narės teisės aktais.
2. Pateikiamas per pastaruosius 3 (trejus) metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (trejus) metus) teikėjo įvykdytų ir/ar vykdomų sutarčių sąrašas, nurodant įvykdytas sutartis, jų objektą, paslaugų apimtis, vertes eurais, sutarčių pradžią ir pabaigą. Kartu pateikiama bent viena užsakovo pažyma ar paslaugų gavėjo pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas, patvirtinantis, kad sutartis įvykdyta tinkamai.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Teikėjas turi turėti ne mažiau kaip po vieną kvalifikuotą specialistą, turintį kadastrinių, topografinių darbų ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimui reikalingą kvalifikaciją ir turintį ne mažesnę kaip 2 metų patirtį atitinkamoje srityje. Visus išvardintus reikalavimus gali atitikti ir vienas specialistas.
2. Teikėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įvykdęs ir/ar vykdyti bent vieną panašią sutartį (žemės sklypų geodezinių (kadastrinių) matavimų) kurios vertė yra ne mažesnė kaip 10 000 EUR (su PVM).
(i) Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 10 000 EUR (su PVM).
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 24.3.2017 - 10:00
Payable documents: no
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
3.4.2017 - 10:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Lithuanian.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening of tenders
Date: 3.4.2017 - 10:45

Place:

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 220 kabinete, Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: PAsiūlymą pateikę tiekėjai ar jų įgalioti asmenys.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu. Pasiūlymus gali pateikti teikėjai tik CVP IS priemonėmis. Registracija CVP IS nemokama.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Ne vėliau kaip per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo teikėjams dienos arba 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, jeigu Viešųjų pirkimų įstatymas nenumato reikalavimo raštu informuoti teikėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21.2.2017