Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69790-2023

03/02/2023    S25

Polen-Toruń: Computernetze

2023/S 025-069790

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Postanschrift: ul. Świętego Józefa 53-59
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-Mail: zamow_publ@wszz.torun.pl
Telefon: +48 566794037
Fax: +48 566793682
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa i modernizacja sieci Wi-Fi w budynkach W.Sz.Z. w Toruniu przy ul.Konstytucji 3 Maja 40, 42 i ul.Mickiewicza 24/26 wraz z opieką powdrożeniową

Referenznummer der Bekanntmachung: WSzZ:TZ-280-8/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72700000 Computernetze
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja sieci Wi-Fi tj. zaprojektowanie, montaż i uruchomienie sieci Wi-Fi z zakupionych przez szpital urządzeń w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w lokalizacji przy ul. Konstytucji 3 Maja 40,42 oraz przy ul. Mickiewicza 24/26 wraz z opieką powdrożeniową.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja sieci Wi-Fi tj. zaprojektowanie, montaż i uruchomienie sieci Wi-Fi z zakupionych przez szpital urządzeń w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w lokalizacji przy ul. Konstytucji 3 Maja 40,42 oraz przy ul. Mickiewicza 24/26 wraz z opieką powdrożeniową.

1.1. Specyfikację cenową zamawianych usług określa Załącznik Nr 2 do SWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

1.2. Opis przedmiotu zamówienia, zakres usług projektowych, montażowych, instalacyjnych, wdrożeniowych, wymagane warunki w zakresie opieki powdrożeniowej określa Załącznik 3 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres opieki powdrożeniowej / Gewichtung: 15%
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 5%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Niniejsze zamówienie współfinansowane jest na podstawie umowy dotac. nr WCF-II.433.UE.520/2018 z 25.07.2018r. i aneksu Nr 1 z 04.04.2019r. do tej umowy, w ramach projektu pn. „Budowa kuj.-pom. systemu udostępniania elektr. dokum. med. - I etap“ w ramach RPO Wojew. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostepność i jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W niniejszym post.- na podstawie art.139 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwal. podm. wykonawcy, którego oferta została najw. oceniona, w zakresie braku podstaw wykl. oraz spełniania warunków udziału w post.- tzw. „procedura odwrócona”. W tej sytuacji, wykonawcy nie są obowiązani do złożenia wraz z ofertą ośw., o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp (JEDZ)- ośw. to wymagane będzie wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najw. oceniona. Wyjątkiem od tej zasady jest konieczność złożenia wraz z ofertą przez Wykonawców dwóch odr. ośw. wstępnych w zakresie braku podstaw do wykl. uwzgl. regulacje „sankcyjne“, o których mowa w form. „OFERTA” w pkt.VII i VIII.

1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

2.Uprawnienia do wykonywania określonej dział. gospod. lub zawod., o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3. Podstawy wykl. z post. oraz podm. środki dow. na potw. braku podstaw do wykluczenia.

Z post. o udzielenie zam. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

-art.108 ust.1 Pzp (przesłanki oblig.),

-art.109 ust.1 pkt. 4, 7-10 Pzp (przesłanki fakult.).

-art.7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczeg. rozw. w zakresie przeciwdz. wsp. agresji na Ukrainę ...,

-art.5k ust. 1 na mocy art.1 pkt 23 rozp. Rady (UE) 2022/576 z 8.04.2022 r. w spr. zm. rozp.Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dot. środków ogr. w związku z dział. Rosji ....”.

4. Podm. środki dow. na potw. braku podstaw do wykl. w zakresie, o którym mowa: w art.108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4, 7-10 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczeg. rozw. ..., art. 5k ust. 1 na mocy art. 1 pkt 23 rozp. Rady (UE) 2022/576 z 8.042022 r. w spr.zmiany rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dot. środków ogr. w związku z dział. Rosji ....

Zamawiający przed wyborem najkorz. oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najw. oceniona, do złożenia w wyzn. terminie, wstępnego ośw. w formie jedn. dokumentu (JEDZ) - Zał.10 do SWZ, z uwagi na zast. procedury odwróconej na podstawie art.139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni akt. na dzień złożenia podm. środków dow., którymi są:

1) Informacja z KRK w zakresie:

a) art.108 ust.1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art.108 ust.1 pkt 4 Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem.

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 Pzp, o braku przyn. do tej samej grupy kapit. w rozum. ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konk. i kons., z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dop. do udziału w post., albo ośw. o przyn. do tej samej grupy kapit. wraz z dokum. lub inf. potw. przyg.oferty, oferty częściowej lub wniosku o dop. do udziału w post. niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapit.

Wzór ośw.-Zał.8 do SWZ.

3) Oświadczenia Wykonawcy o akt. inf. zawartych w ośw., o którym mowa art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykl. z post. wskazanych przez Zamaw., o których mowa w:

a) art.108 ust.1 pkt 3 Pzp,

b) art.108 ust.1 pkt 4 Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka zapob.,

c) art.108 ust.1 pkt 5 Pzp, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakł. konk.,

d) art.108 ust.1 pkt 6 Pzp.

e) art.109 ust.1 pkt 7–10 Pzp.

Wzór ośw.- Zał.9 do SWZ.

4) Odpis lub inf. z KRS lub CEIDG, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy sporządzone nie wcześniej niż 3 mies. przed jej złożeniem, jeżeli odr. przepisy wymagają wpisu do rej. lub ewid.

5) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykl.. z post. na podst. art.7 ust.1 ustawy z 13.04.2022r. o szczeg. rozw....

6) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykl. z post. na podst. art.5k ust.1 na mocy art.1 pkt 23 rozp. Rady (UE) 2022/576 z 8.04.2022r. w spr. zm. rozp.Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014r. dot. środków ogr....

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, wstępnego oświadczenia w formie jedn. dokumentu (JEDZ) - Zał. 11 do SWZ, z uwagi na zastosowanie procedury odwróconej na podstawie art.139 ustawy Pzp, a także do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia środków dowod. w zakresie niniejszego warunku, tj.:

1) wykaz minimum 1 usługi wykonanej w zakresie zaprojektowania i wykonania instalacji z konfiguracją sieci bezprzewodowej wi-fi składającej się z minimum 300 urządzeń access point w podmiocie leczniczym*, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi byłyy wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

* Pojęcie „podmiotu leczniczego” w rozumieniu art. 4 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej.

Wykaz usług przygotować wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 5 do SWZ.

Jeśli usługa w ramach danego zamówienia (umowy) dotyczy różnego rodzaju dostaw i usług, wykaz powinien określać także wartość usługi odpowiedniej do postawionego przez Zamawiającego warunku, w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego warunku odpowiednio do wymagań określonych dla niniejszego zamówienia. W odniesieniu do usług (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

Sposób oceny spełnienia tego warunku udziału w przypadku składania oferty wspólnej - wg opisu w SWZ.

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrole ich jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca dysponuje:

a) minimum 1 osobą, która pełnić będzie funkcje kierownika projektu z nast. kwalifikacjami zawodowymi: aktualny certyfikat potwierdzający przygotowanie do kompleksowego zarządzania projektami PRINCE2 lub certyfikat Project Management Professional (PMP) lub certyfikat wydany przez International Project Management Association (IPMA) lub certyfikat równoważny.

b) minimum 1 osobą z aktualnymi technicznymi certyfikatami w zakresie technologii sieciowej producenta w odniesieniu do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń Aruba HPe.

c) minimum 4 osobami, które brały udział w charakterze inżyniera/wdrożeniowca w co najmniej jednym projekcie polegającym łącznie na:

- wdrożeniu co najmniej 300 sztuk urządzeń typu Access Point;

- integracji z systemami uwierzytelniania użytkowników wymaganych przez Zamawiającego: Radius, Windows Server, Active Directory, WPA-Enterprise;

- integracji z kluczowymi rozwiązaniami sieciowymi 802.1x, VLAN (statyczny oraz dynamiczny), Systemy monitorowania urządzeń sieciowych.

Wykaz osób przygotować wg wzoru stanowiącego Zał. Nr 6 do SWZ.

Sposób oceny spełnienia tego warunku udziału w przypadku składania oferty wspólnej - wg opisu w SWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach tech. lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podm. środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3. Zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp).

4.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.3. Szczegółowe zasady składania ofert wspólnych zawarto w rozdziale IV SWZ.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) inf. z KRK, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozp. w sprawie podm. środków dowodowych... – składa inf. z odpow. rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w §2 ust.1 pkt 1 rozporz. w sprawie podm. środków dowodowych...

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed jego złożeniem;

b) odpisu albo inf. z KRS lub z CEIDG, o których mowa w §2 ust.1 pkt 6 rozporz. w sprawie podm. środków dowodowych... – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

— nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego dział. gosp. nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przew. w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporz. w sprawie podm. środków dow..., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio ośw. Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób upraw. do jego repr., lub ośw. osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub adm., notariuszem, organem sam. zaw. lub gosp., właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.2. Zapisy art.126 ust. 2 i 3, 127 i 128 ustawy Pzp Zamawiający stosuje odpowiednio.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów (umowa na wykonanie usług, umowa powierzenia przetw. danych osobowych) określa wzór umów załączony do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53–59, 87-100 Toruń, POLSKA – na platformie elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun .

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

2. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 11 500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych). Pozostałe szczegółowe uregulowania dotyczące wadium wg rozdziału VII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w przypadku niniejszego zamówienia wnosi się w terminie:

7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 7.1.;

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

9. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10. Odwołanie winno zawierać dane wskazane w art. 516 ustawy Pzp.

11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis w wymaganej wysokości. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.

12. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

13. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023