Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 69864-2023

03/02/2023    S25

Polen-Małkinia Górna: Kreditgewährung

2023/S 025-069864

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Małkinia Górna
Nationale Identifikationsnummer: 759-16-24-930
Postanschrift: ul. Przedszkolna 1
Ort: Małkinia Górna
NUTS-Code: PL924 Ostrołęcki
Postleitzahl: 07-320
Land: Polen
E-Mail: poczta@malkiniagorna.pl
Telefon: +48 296448000
Fax: +48 297455118
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=87&menu=87&strona=1&ref=1&schemat=
Adresse des Beschafferprofils: http://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 8 500 000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: BFP.271.01.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego do wysokości 8 500 000,00 na przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022 Gminy Małkinia Górna.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 7 150 117.70 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL924 Ostrołęcki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Małkinia Górna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego do wysokości 8 500 000,00 na przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022 Gminy Małkinia Górna.

2) Waluta kredytu : złoty polski (PLN)

3) Okres kredytowania : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2035 roku

4) Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo

5) Harmonogram spłat rat kredytowych: roczne spłaty: karencja w spłacie rat kapitałowych w2022 i 2023r, w 2024r. – 110 000,00 zł, od 2025r. do 2027r. – po 160 000,00 zł, od 2028r. do 2029r. – po 170 000,00 zł rocznie, w 2030r. – 180 000,00 zł, w 2031r. – 480 000,00 zł, w 2032r. – 430 000,00 zł, w 2033r. – 1 950 000,00 zł, w 2034r. – 2 000 000,00 zł i w 2035r. – 2 530 000,00 zł,

6) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą od dnia wypłaty w miesięcznych okresach obrachunkowych

7) Płatność rat odsetkowych w dniu płatności raty kapitałowej, za kolejny miesiąc za który zostały naliczone na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank. Informacja zostanie przekazana 5 dni przed terminem płatności raty kapitałowej i odsetkowej.

8) W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający zobowiązuje się uregulować wymagana płatność w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.

9) Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M notowanej pierwszego dnia okresu obrachunkowego powiększona o marżę banku.

10) Zamawiający nie przewiduje prowizji w związku z obsługą, przygotowaniem i udzieleniem kredytu.

11) Możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.

12) Zmniejszenie kwoty kredytu, w przypadku nieprzewidzianego wzrostu dochodów budżetowych gminy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

13) Zmiana harmonogramu spłaty kredytu – bez dodatkowych kosztów, jeżeli wystąpią okoliczności zmuszające Zamawiającego do zmiany terminów spłaty.

14) Marża Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania obowiązującej umowy.

15) Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

16) Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

17) Zamawiający wymaga wadium

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 223-641730
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: BFP.271.01.2022
Bezeichnung des Auftrags:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 8 500 000,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
Nationale Identifikationsnummer: 759 000 27 35
Ort: OSTRÓW MAZOWIECKA
NUTS-Code: PL924 Ostrołęcki
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 7 265 732.91 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 150 117.70 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy

użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,

ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom, wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie: 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Skarga: 1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 5) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 6) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023