29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 69961-2020

12/02/2020    S30

Polska-Gródek nad Dunajcem: Usługi związane z odpadami

2020/S 030-069961

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gródek nad Dunajcem
Adres pocztowy: Gródek nad Dunajcem 54
Miejscowość: Gródek nad Dunajcem
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-318
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Błażusiak
E-mail: przetargi@gminagrodek.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gminagrodek.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gminagrodek.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gródek nad Dunajcem w II, III i IV kwartale 2020 roku

Numer referencyjny: IZP.271.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem oraz ich zagospodarowaniu.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. odbiór odpadów komunalnych na terenach z zabudową jednorodzinna i wielorodzinną oraz w zakładach pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a także przy drogach, placach i innych obiektach;

2.2. zagospodarowanie odbieranych odpadów komunalnych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Gródek nad Dunajcem

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem oraz ich zagospodarowaniu.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2.1. odbiór odpadów komunalnych na terenach z zabudową jednorodzinna i wielorodzinną oraz w zakładach pracy, punktach handlowych i punktach usługowych, szkołach, instytucjach i na terenie innych podmiotów, a także przy drogach, placach i innych obiektach w następujących frakcjach i ilościach:

2.1.1. zmieszane (niesegregowanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 gromadzone (przekazywane) w pojemnikach, kontenerach lub workach koloru czarnego – 800,0 Mg;

2.1.2. gromadzone w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów – 300,0 Mg:

2.1.3. odpady niewymienione powyżej – 214,1 Mg:

2.2. zagospodarowanie odbieranych odpadów komunalnych w sposób uwzględniając poniższe warunki:

2.2.1. w ramach zagospodarowania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla regionu małopolskiego. Podmiotu odbierający zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

2.2.2. w przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych innych niż wyżej wymienione oraz innych niż odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odpad metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzysz sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnych uwzględnionej bioodpadów w ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do ich przekazania do odzysku, a w razie braku możliwości odzysku do unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.);

2.2.3. w przypadku zbieranych w sposób selektywny odpadów papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzysz sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnych uwzględnionej bioodpadów, odbierając odpady zobowiązany jest przekazać je do odzysku zgodnie z zapisami art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.);

3. W zakres zamówienia wchodzi również:

3.1. uporządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczania wynikającego z przepełnienia pojemnika lub worka spowodowanego jego nieopróżnieniem lub brakiem odbioru we właściwym czasie, jak również spowodowanego podczas czynności odbioru;

3.2. zakup, właściwe oznakowanie oraz dystrybucja (przekazywanie) worków na poszczególne odpady do właścicieli nieruchomości;

3.3. wyposażenie części nieruchomości w kontenery;

3.4. objazd wzdłuż drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych celem odebrania złożonych przy tych drogach (w szczególności przy przystankach autobusowych) odpadów w workach na odpady stałe segregowane i niesegregowane odstawione przez osoby z nieruchomości okresowo zamieszkanych (domki letniskowe) – w każdy poniedziałek w okresie od 15 kwietnia do 15 października.

4. Wykonawca zobowiązany będzie również odbierać odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół) o kodzie 20 03 99 w gromadzone (przekazywane) w workach – 10,0 Mg. Odpady te są odbierane na koszt zainteresowanych mieszkańców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w artykule 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.Zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

1. wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonej przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gródek nad Dunajcem;

2. zezwolenie na transport odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3. wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000 PLN*

(*Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby:

1. Wykonawca posiadał doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu należycie co najmniej:

a. 1 usługi odbioru odpadów komunalnych w ilości co najmniej 600 Mg w ramach 1 zamówienia (umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)*;

b. 1 usługi zagospodarowania odpadów komunalnych w ilości co najmniej 600 Mg w ramach 1 zamówienia (umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)*

(*usługi mogły być lub są realizowane oddzielnie lub w ramach jednego zamówienia)

2. Wykonawca dysponował bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. poz. 122):

a. usytuowaną na terenie gminy Gródek nad Dunajcem lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy;

b. na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

2.2. Wykonawca dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i będącym w odpowiednim stanie technicznym tj.:

a. co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

b. co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

c. co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Wyżej wymienione pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Ponadto pojazdy muszą być wyposażone w system:

a) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych położeniu pojazdu i miejscach postojów (GPS); oraz

b) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/03/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/03/2020
Czas lokalny: 15:30
Miejsce:

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, POLSKA – sala konferencyjna

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wrzesień-październik 2020

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

7. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

9.1. opracowania harmonogramów odbioru wszystkich rodzajów odpadów i wszystkich punktów odbioru odpadów w oparciu o wymagania opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie;

9.2. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

9.3. przekazania Zamawiającemu kopii umowy konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2020