Dienstleistungen - 70017-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Utrecht: Beveiligingsdiensten

2023/S 025-070017

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProRail B.V.
Nationaal identificatienummer: 381962604
Postadres: Moreelsepark 3
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3511 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Michel Ju
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Landelijk - Safetydiensten

Referentienummer: TN347169
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000 Beveiligingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is dat ProRail met 1 (één) partij 1 (één) overeenkomst afsluit betreffende de uitvoering van een breed scala aan safety diensten (onder andere het opstellen en onderhouden van risicodossiers - en veiligheidshandboeken, BHV- trainingen en middelen, middelen-onderhoud en beheer en het leveren van arbeid-veiligheidsadviezen met betrekking tot alle bemenste locaties van ProRail).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35112000 Reddings- en hulpverleningsuitrusting
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
80500000 Opleidingsdiensten
79714000 Surveillancediensten
79713000 Bewakingsdiensten
79711000 Diensten voor alarmbewaking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Landelijk, meerdere locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie leidraad voor de volledige omvang en geraamde waarde van de opdracht.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengingsoptie is van toepassing op de Raamovereenkomst.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 153-438571
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Landelijk - Safetydiensten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G4S Training & Safety bv
Nationaal identificatienummer: 09089604
Postadres: Galvanistraat 89
Plaats: EDE
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6716AE
Land: Nederland
Internetadres: http://www.ricas.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883620000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023