Lieferungen - 70020-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Utrecht: Niersteenvergruizer

2023/S 025-070020

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Herculeslaan 1
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3584 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Mirella Drentje
E-mail: ME.Drentje@mindef.nl
Telefoon: +31 623544632
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=213747
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=213747
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA Niersteenvergruizer - 2023

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33153000 Niersteenvergruizer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze tender heeft betrekking op de Europese openbare aanbestedingsprocedure inzake een Niersteenvergruizer.

De Opdracht betreft de: levering en installatie van één Niersteenvergruizerlevering van Aanvullende productenExtern onderhoudTen behoeve van transurethrale resectie van de prostaat en steenchirurgie in het Centraal Militair Hospitaal (CMH) te Utrecht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de:

* Levering en installatie van 1 Niersteenvergruizer

* Levering van Aanvullende producten t.b.v. de instandhouding

* Uitvoeren Extern onderhoud t.b.v. instandhouding

ten behoeve van transurethrale resectie van de prostaat en steenchirurgie in het Centraal Militair Hospitaal (CMH) te Utrecht.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Nederlandstalige spraakmodule / Weging: 15000
Kwaliteitscriterium - Naam: Anti-retropulsie techniek / Weging: 20000
Kwaliteitscriterium - Naam: Coagulerende eigenschappen / Weging: 15000
Kwaliteitscriterium - Naam: Vaporiserende eigenschappen / Weging: 15000
Kwaliteitscriterium - Naam: Dusten / Weging: 20000
Kwaliteitscriterium - Naam: Voetpedaaal stand by zetten / Weging: 10000
Prijs - Weging: nvt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Inschrijving in nationale beroeps- en handelsregister

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden.

International Sociale Voorwaarden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/03/2023
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie Aanbestedingsstukken

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023