Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 70051-2023

03/02/2023    S25

Polska-Hajnówka: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2023/S 025-070051

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Hajnowski
Adres pocztowy: A. Zina 1
Miejscowość: Hajnówka
Kod pocztowy: 17-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Dmitruk
E-mail: jdmitruk@powiat.hajnowka.pl
Tel.: +48 856824134
Faks: +48 856824220
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.hajnowka.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu publicznego

II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Hajnowski

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na istniejących liniach użyteczności publicznej obejmujących obszar Powiatu Hajnowskiego

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/01/2024
Okres w miesiącach: 12

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023