Dienstleistungen - 70051-2023

03/02/2023    S25

Polska-Hajnówka: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2023/S 025-070051

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Hajnowski
Adres pocztowy: A. Zina 1
Miejscowość: Hajnówka
Kod pocztowy: 17-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Dmitruk
E-mail: jdmitruk@powiat.hajnowka.pl
Tel.: +48 856824134
Faks: +48 856824220
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.hajnowka.pl
I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu publicznego

II.1.2)Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Hajnowski

II.2.4)Opis zamówienia:

Usługi w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na istniejących liniach użyteczności publicznej obejmujących obszar Powiatu Hajnowskiego

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/01/2024
Okres w miesiącach: 12

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023