Lieferungen - 70069-2023

03/02/2023    S25

България-Самоков: Медицински консумативи

2023/S 025-070069

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000770086
Пощенски адрес: ул. Македония №.49
Град: гр. Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Лице за контакт: Валентина Зафирова
Електронна поща: zop.mbal.samokov@abv.bg
Телефон: +359 72289288
Факс: +359 72266068
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbal-samokov.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20764
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 3”

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 3”, разделена на 12 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, технически изисквания, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за съответната обособена позиция.

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 476.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №1 Микролитрови пипети

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция №1 Микролитрови пипети съдржа:

1Едноканални микролитрови пипети с променлив обем от 10 до 100мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с променлив обем от 10 до 100мкл с inaccuracy +/-1%  Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1  

2Едноканални микролитрови пипети с променлив обем от 100 до 1000мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с променлив обем от 100 до 1000мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1

3Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 10 мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 10 мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1

4Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 50 мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 50 мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1 

5Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 100 мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 100 мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1  

6Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 200 мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 200 мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1 

7Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 500 мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 500 мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1 

8Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 1000 мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 1000 мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 215-616461
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 78066
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 3” , Обособена позиция 1: ПОЗИЦИЯ №1 Микролитрови пипети

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/01/2023
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200872196
Пощенски адрес: ул. ИВАН БОГОРОВ № 12
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9002
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 616.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 476.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023