Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70071-2023

03/02/2023    S25

Polen-Orneta: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-070071

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Orneta
Nationale Identifikationsnummer: 170748092
Postanschrift: Plac Wolności 26
Ort: Orneta
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 11-130
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Olszewska
E-Mail: zamowienia@orneta.pl
Telefon: +48 552210218
Fax: +48 552210210
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.orneta.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/orneta

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Orneta

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.11.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Orneta

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1.Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów

komunalnych z terenu Gminy Orneta i ich transport do wskazanej przez Gminę Instalacji Przetwarzania

Odpadów Komunalnych. Wskazaną przez Gminę Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (zwaną

dalej IPOK) jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 53

(zwany dalej ZGOK) tj. ZGOK za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Medynach i / lub bezpośrednio ZGOK

Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe

położone w granicach administracyjnych Gminy Orneta. 2.Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Usługa odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych obejmuje: a) odbieranie

odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych selektywnie zebranych wymienionych w Tabeli nr

3 SOPZ Rozdziału III SWZ „u źródła” tj. bezpośrednio od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych

na terenie Gminy Orneta, na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy a

powstają odpady komunalne, b) odbieranie przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców w

punktach zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach, przychodniach zdrowia znajdujących

się na terenie miasta Orneta wraz z wyposażeniem ich w oznakowane pojemniki przeznaczone do zbierania

przeterminowanych leków. Wykaz punktów oraz opis pojemników na przeterminowane leki jest zawarty w

Tabeli nr 4 SOPZ Rozdziału III SWZ. c) organizację, utrzymanie i prowadzenie na terenie Gminy Orneta w

mieście Orneta Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK). PSZOK prowadzi

zbiórkę dostarczonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy

Orneta odpadów komunalnych wymienionych w Tabeli nr 5 SOPZ Rozdziału III SWZ. d) transport odpadów

komunalnych odebranych „u źródła” tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie

gminy Orneta na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

komunalne, zebranych w PSZOK (z wyłączeniem odpadów o kodzie 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 o których

mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 SOPZ Rozdziału III SWZ), zebranych w punktach przeterminowanych leków oraz

zebranych w ramach akcji „wystawka” do IPOK 2) Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych tj odpadów

komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie planowana do wytworzenia na terenie Gminy Orneta

w okresie realizacji przedmiotu zamówienia tj od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wyniesie około 3 543 Mg, w

tym: - odpady komunalne zmieszane– około 2 267 Mg - odpady komunalne selektywnie zbierane– około 1

276 Mg Uwaga: 1) Wykonawca nie będzie regulował należności za dostarczone odpady komunalne objęte

przedmiotem zamówienia do IPOK. Faktury za zagospodarowanie odpadów opłacać będzie Gmina Orneta. 2)

Przedmiot zamówienia nie obejmuje transportu odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów o których

mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 SOPZ Rozdziału III SWZ (tj odpadów o kodzie 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03) do IPOK

3.Szczegółowy opis, zakres oraz sposób realizacji zamówienia przedstawiony został w Szczegółowym opisie

przedmiotu zamówienia Rozdziału III SWZ i Projekcie umowy Rozdziału IV SWZ. 4.Zamawiający nie żąda

przedmiotowych środków dowodowych.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 010-020415

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: P.271.11.2021
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Orneta

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
31/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Spółka z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: REGON 281369150, NIP 7432023336
Ort: Orneta
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 11-130
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 354 740.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5.Odwołanie wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o dzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

9.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Rozdziału 3.

„Postępowanie skargowe” ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

11.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odowlania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Orneta

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów

komunalnych z terenu Gminy Orneta i ich transport do wskazanej przez Gminę Instalacji Przetwarzania

Odpadów Komunalnych. Wskazaną przez Gminę Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (zwaną

dalej IPOK) jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 53

(zwany dalej ZGOK) tj. ZGOK za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Medynach i / lub bezpośrednio ZGOK

Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe

położone w granicach administracyjnych Gminy Orneta. 2.Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Usługa odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych obejmuje: a) odbieranie

odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych selektywnie zebranych wymienionych w Tabeli

nr 3 SOPZ Rozdziału III SWZ „u źródła” tj. bezpośrednio od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych

na terenie Gminy Orneta, na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy a

powstają odpady komunalne, b) odbieranie przeterminowanych leków zbieranych przez mieszkańców w

punktach zbiórki przeterminowanych leków zlokalizowanych w aptekach, przychodniach zdrowia znajdujących

się na terenie miasta Orneta wraz z wyposażeniem ich w oznakowane pojemniki przeznaczone do zbierania

przeterminowanych leków. Wykaz punktów oraz opis pojemników na przeterminowane leki jest zawarty w

Tabeli nr 4 SOPZ Rozdziału III SWZ. c) organizację, utrzymanie i prowadzenie na terenie Gminy Orneta w

mieście Orneta Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK). PSZOK prowadzi

zbiórkę dostarczonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy

Orneta odpadów komunalnych wymienionych w Tabeli nr 5 SOPZ Rozdziału III SWZ. d) transport odpadów

komunalnych odebranych „u źródła” tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie

gminy Orneta na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

komunalne, zebranych w PSZOK (z wyłączeniem odpadów o kodzie 17 0101, 17 01 02, 17 01 03 o których

mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 SOPZ Rozdziału III SWZ), zebranych w punktach przeterminowanych leków oraz

zebranych w ramach akcji „wystawka” do IPOK 2) Szacunkowa łączna ilość odpadów komunalnych tj odpadów

komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie planowana do wytworzenia na terenie Gminy Orneta

w okresie realizacji przedmiotu zamówienia tj od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wyniesie około 3 543 Mg, w

tym: - odpady komunalne zmieszane– około 2 267 Mg - odpady komunalne selektywnie zbierane– około 1

276 Mg Uwaga: 1) Wykonawca nie będzie regulował należności za dostarczone odpady komunalne objęte

przedmiotem zamówienia do IPOK. Faktury za zagospodarowanie odpadów opłacać będzie Gmina Orneta. 2)

Przedmiot zamówienia nie obejmuje transportu odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów o których

mowa w § 1 ust. 4 pkt 5 SOPZ Rozdziału III SWZ (tj odpadów o kodzie 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03) do IPOK

3.Szczegółowy opis, zakres oraz sposób realizacji zamówienia przedstawiony został w Szczegółowym opisie

przedmiotu zamówienia Rozdziału III SWZ i Projekcie umowy Rozdziału IV SWZ. 4.Zamawiający nie żąda

przedmiotowych środków dowodowych

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 354 740.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Spółka z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: REGON 281369150, NIP 7432023336
Ort: Orneta
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 11-130
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie): Aneksem Nr

1 wprowadzono dodatkowe wynagrodzenie wynikające z przedmiotu umowy za okres od 01.03.2022 r. do

30.06.2022 r. Wzrost wynagrodzenia o kwotę: 26 902, 70 zł netto

Aneksem Nr 2 wprowadzono dodatkowe wynagrodzenie wynikające z przedmiotu umowy za okres od

01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. Wzrost wynagrodzenia o kwotę: 22 344, 30 zł netto

Aneksem Nr 3 wprowadzono dodatkowe wynagrodzenie wynikające z przedmiotu umowy za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć tj. wzrost cen paliwa. Strony wprowadziły aneks Nr 3 do umowy zawarty w dniu 05.01.2023 r.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 333 431.29 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 357 444.29 PLN