Dienstleistungen - 70073-2023

03/02/2023    S25

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie

2023/S 025-070073

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa Nr 2063
Krajowy numer identyfikacyjny: 5211207048
Adres pocztowy: ul. Banacha 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
E-mail: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261824121
Faks: +48 261824108
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ozdgw.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Część I: Dozór i ochrona mienia siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów mieszczących się przy ul Winnickiej 1. Część II: Dozór i ochrona mi

Numer referencyjny: 11/20
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dozór i ochrona mienia siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów mieszczących się przy ul Winnickiej 1.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

1. Wykonawca w formie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO) zobowiązuje się, począwszy od dnia 01.06.2020 r. od godziny 07:00 do 01.06.2022 r. do godziny 07:00, realizować na rzecz użytkownika bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Warszawa i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa - Mokotów mieszczących się w Warszawie przy ul. Winnickiej 1

2. Wykonawca zapewni patrol interwencyjny całodobowy na wezwanie oddzielnie w WKU Warszawa - Mokotów i WSZW w Warszawie – we wszystkie dni kalendarzowe w roku. Patrol co najmniej dwuosobowy na pojeździe osobowym lub osobowo – terenowym, uzbrojony w broń palną, ze środkami przymusu bezpośredniego, tj. kajdanki, pałki służbowe, ręczne miotacze substancji obezwładniających, oraz telefon komórkowy. Pracownicy patrolu muszą posiadać legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz pozwolenie na broń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ nr 9.1.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/06/2022
Koniec: 01/09/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 110-267604

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Dozór i ochrona mienia siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów mieszczących się przy ul Winnickiej 1.

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
26/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: AGENCJA OCHRONY KOWALCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres pocztowy: UL. CHMIELNA 34
Miejscowość: WARSZAWA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-020
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 850 567.68 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości:

• dla części I 20.000,00 zł,

• dla części II 10.000,00 zł

2. Wadium wnieść należy przed terminem składania ofert nie później niż do godziny 11:30 dnia 27.03.2020 r.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
79700000 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
VII.1.4)Opis zamówienia:

Dozór i ochrona mienia siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie iWojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Mokotów mieszczących się przy ul.Winnickiej 1

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 01/06/2022
Koniec: 01/09/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 026 211.30 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Chmielna 34
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-020
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Wykonanie zamówienia dodatkowego nie objętego zamówieniem podstawowym tj. wykonanie ochrony fizycznej prze dodatkowe 3 miesiące zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Wykonanie zamówienia dodatkowego nie objętego zamówieniem podstawowym tj. wykonanie ochrony fizycznej prze dodatkowe 3 miesiące zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 850 567.68 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 026 211.30 PLN