Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70107-2023

03/02/2023    S25

Polen-Tuchola: Computeranlagen und Zubehör

2023/S 025-070107

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Tuchola
Nationale Identifikationsnummer: REGON 092351156
Postanschrift: plac Zamkowy 1
Ort: Tuchola
NUTS-Code: PL618 Świecki
Postleitzahl: 89-500
Land: Polen
E-Mail: przetargi212@tuchola.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.miasto.tuchola.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu oraz usług w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3514/2/2021

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.6.2022.AS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu, to znaczy wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. – jego zakres (ilość i parametry) szczegółowo określono w załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.a) Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy urządzeń.b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wymogów bhp, organizacją oraz realizacją umowy bez zakłóceń.c) Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć dokumentację techniczną oferowanego sprzętu.d) Gwarancja jakości na dostarczony przedmiot zamówienia będzie podlegała ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdz. XXII SWZ. Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objęte gwarancją lub rękojmią, dokonywane były w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianą. Minimalny wymagany okres gwarancji urządzeń 2 lata (24 miesiące).e) Wykonawca dostarczy urządzenia na własny koszt i ryzyko, w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym.f) Zaoferowanych w ofercie asortymentowo cenowej towarów nie można zmieniać w trakcie trwania umowy na inny, ani zmieniać ich cen.g) W przypadku reklamacji złej jakości dostarczonego sprzętu lub niezgodności towaru z zamówieniem lub ze SWZ zamawiający żąda w ramach gwarancji wymiany towaru na nowy- odpowiadający parametrom opisanym w SWZ.h) W przypadku nieterminowej lub braku dostaw z winy Wykonawcy lub dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający zamówi towar u innego dostawcy, a kosztami obciąży Wykonawcę. 4.6. Rozwiązania równoważneJeśli w załączonej dokumentacji – opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację niniejszego zadania oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w załączniku nr 1 – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – lecz nie o gorszych parametrach technicznych zamawianego sprzętu. Wymieniony sprzęt przez Zamawiającego w załączniku nr 1 – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określa warunki minimalne.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 540 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup serwerów, oprogramowania, macierzy dyskowej, UPS, zabezpieczeń logicznych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Tuchola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu, to znaczy wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. – jego zakres (ilość i parametry) szczegółowo określono w załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. a) Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy urządzeń. b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wymogów bhp, organizacją oraz realizacją umowy bez zakłóceń. c) Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć dokumentację techniczną oferowanego sprzętu. d) Gwarancja jakości na dostarczony przedmiot zamówienia będzie podlegała ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdz. XXII SWZ. Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objęte gwarancją lub rękojmią, dokonywane były w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianą. Minimalny wymagany okres gwarancji urządzeń 2 lata (24 miesiące). e) Wykonawca dostarczy urządzenia na własny koszt i ryzyko, w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym. f) Zaoferowanych w ofercie asortymentowo cenowej towarów nie można zmieniać w trakcie trwania umowy na inny, ani zmieniać ich cen. g) W przypadku reklamacji złej jakości dostarczonego sprzętu lub niezgodności towaru z zamówieniem lub ze SWZ zamawiający żąda w ramach gwarancji wymiany towaru na nowy- odpowiadający parametrom opisanym w SWZ. h) W przypadku nieterminowej lub braku dostaw z winy Wykonawcy lub dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający zamówi towar u innego dostawcy, a kosztami obciąży Wykonawcę. 4.6. Rozwiązania równoważne Jeśli w załączonej dokumentacji – opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację niniejszego zadania oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w załączniku nr 1 – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: cena / Gewichtung: 60%
Qualitätskriterium - Name: gwarancja jakości / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

4.2. Zadanie jest dofinansowane z projektu na podstawie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach V Osi Programu – rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 3514/2/2021 z dnia 17.02.2022 r.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

-

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup tabletów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213200 Tablettcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Tuchola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu, to znaczy wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. – jego zakres (ilość i parametry) szczegółowo określono w załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. a) Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy urządzeń. b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wymogów bhp, organizacją oraz realizacją umowy bez zakłóceń. c) Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć dokumentację techniczną oferowanego sprzętu. d) Gwarancja jakości na dostarczony przedmiot zamówienia będzie podlegała ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdz. XXII SWZ. Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objęte gwarancją lub rękojmią, dokonywane były w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianą. Minimalny wymagany okres gwarancji urządzeń 2 lata (24 miesiące). e) Wykonawca dostarczy urządzenia na własny koszt i ryzyko, w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym. f) Zaoferowanych w ofercie asortymentowo cenowej towarów nie można zmieniać w trakcie trwania umowy na inny, ani zmieniać ich cen. g) W przypadku reklamacji złej jakości dostarczonego sprzętu lub niezgodności towaru z zamówieniem lub ze SWZ zamawiający żąda w ramach gwarancji wymiany towaru na nowy- odpowiadający parametrom opisanym w SWZ. h) W przypadku nieterminowej lub braku dostaw z winy Wykonawcy lub dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający zamówi towar u innego dostawcy, a kosztami obciąży Wykonawcę. 4.6. Rozwiązania równoważne Jeśli w załączonej dokumentacji – opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację niniejszego zadania oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w załączniku nr 1 – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji jakości / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

4.2. Zadanie jest dofinansowane z projektu na podstawie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach V Osi Programu – rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 3514/2/2021 z dnia 17.02.2022 r.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

-

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup laptopów

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Tuchola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu, to znaczy wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. – jego zakres (ilość i parametry) szczegółowo określono w załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. a) Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy urządzeń. b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wymogów bhp, organizacją oraz realizacją umowy bez zakłóceń. c) Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć dokumentację techniczną oferowanego sprzętu. d) Gwarancja jakości na dostarczony przedmiot zamówienia będzie podlegała ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdz. XXII SWZ. Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objęte gwarancją lub rękojmią, dokonywane były w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianą. Minimalny wymagany okres gwarancji urządzeń 2 lata (24 miesiące). e) Wykonawca dostarczy urządzenia na własny koszt i ryzyko, w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym. f) Zaoferowanych w ofercie asortymentowo cenowej towarów nie można zmieniać w trakcie trwania umowy na inny, ani zmieniać ich cen. g) W przypadku reklamacji złej jakości dostarczonego sprzętu lub niezgodności towaru z zamówieniem lub ze SWZ zamawiający żąda w ramach gwarancji wymiany towaru na nowy- odpowiadający parametrom opisanym w SWZ. h) W przypadku nieterminowej lub braku dostaw z winy Wykonawcy lub dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający zamówi towar u innego dostawcy, a kosztami obciąży Wykonawcę. 4.6. Rozwiązania równoważne Jeśli w załączonej dokumentacji – opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację niniejszego zadania oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w załączniku nr 1 – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – lecz nie o gorszych parametrach technicznych zamawianego sprzętu. Wymieniony sprzęt przez Zamawiającego w załączniku nr 1 – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określa warunki minimalne. Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć dokumentację techniczną oferowanego sprzętu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany załączyć do oferty Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby spełniają kryteria równoważności wskazane przez zamawiającego. Za produkt, urządzenie równoważne Zamawiający uzna sprzęt o nie gorszych, mniejszych parametrach technicznych niż ten wskazany w załączniku nr 1 – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie wymaganych parametrów technicznych, jakościowych i estetycznych. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 4.7. Zamawiający przyjmie fakturę ustrukturyzowaną od Wykonawcy – po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji jakości / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

4.2. Zadanie jest dofinansowane z projektu na podstawie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach V Osi Programu – rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 3514/2/2021 z dnia 17.02.2022 r.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

-

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup zestawów komputerowych

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213300 Tischcomputer
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Gmina Tuchola

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.5. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego sprzętu, to znaczy wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 r. – jego zakres (ilość i parametry) szczegółowo określono w załączniku nr 1 do SWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. a) Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy urządzeń. b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wymogów bhp, organizacją oraz realizacją umowy bez zakłóceń. c) Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć dokumentację techniczną oferowanego sprzętu. d) Gwarancja jakości na dostarczony przedmiot zamówienia będzie podlegała ocenie przez Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w rozdz. XXII SWZ. Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objęte gwarancją lub rękojmią, dokonywane były w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów związanych z naprawami lub wymianą. Minimalny wymagany okres gwarancji urządzeń 2 lata (24 miesiące). e) Wykonawca dostarczy urządzenia na własny koszt i ryzyko, w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym. f) Zaoferowanych w ofercie asortymentowo cenowej towarów nie można zmieniać w trakcie trwania umowy na inny, ani zmieniać ich cen. g) W przypadku reklamacji złej jakości dostarczonego sprzętu lub niezgodności towaru z zamówieniem lub ze SWZ zamawiający żąda w ramach gwarancji wymiany towaru na nowy- odpowiadający parametrom opisanym w SWZ. h) W przypadku nieterminowej lub braku dostaw z winy Wykonawcy lub dostarczenia przez Wykonawcę towaru złej jakości, Zamawiający zamówi towar u innego dostawcy, a kosztami obciąży Wykonawcę. 4.6. Rozwiązania równoważne Jeśli w załączonej dokumentacji – opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację niniejszego zadania oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w załączniku nr 1 – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – lecz nie o gorszych parametrach technicznych zamawianego sprzętu. Wymieniony sprzęt przez Zamawiającego w załączniku nr 1 – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określa warunki minimalne. Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć dokumentację techniczną oferowanego sprzętu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany załączyć do oferty Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby spełniają kryteria równoważności wskazane przez zamawiającego. Za produkt, urządzenie równoważne Zamawiający uzna sprzęt o nie gorszych, mniejszych parametrach technicznych niż ten wskazany w załączniku nr 1 – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie wymaganych parametrów technicznych, jakościowych i estetycznych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji jakości / Gewichtung: 40%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

4.2. Zadanie jest dofinansowane z projektu na podstawie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach V Osi Programu – rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wg zawartej umowy powierzenia grantu Nr 3514/2/2021 z dnia 17.02.2022 r.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

-

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 130-367377
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu oraz usług w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3514/2/2021

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: RENSOFT S.C.
Nationale Identifikationsnummer: 876-239-40-42
Postanschrift: Dworcowa 14
Ort: Grudziądz
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
Postleitzahl: 86-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 398 213.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu oraz usług w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3514/2/2021

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu oraz usług w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3514/2/2021

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu oraz usług w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 3514/2/2021

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: KOMPUTER 3000 Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 537-26-31-863
Postanschrift: St. Moniuszki 12
Ort: Biała Podlaska
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 88 264.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

-

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023