Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70111-2023

03/02/2023    S25

Polen-Istebna: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 025-070111

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Istebna
Nationale Identifikationsnummer: 072182500
Postanschrift: Istebna 1000
Ort: Istebna
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-470
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mirosław Kawulok
E-Mail: inwestycje@istebna.eu
Telefon: +48 338556500
Fax: +48 338556500
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.istebna.eu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna

Referenznummer der Bekanntmachung: RI.271.1.5.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Istebna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 w zakresie:

a. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położone na obszarze gminy Istebna.

b. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 250-663657

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: RI.271.1.5.2021
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
09/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: EKO- STELA Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5482680845
Ort: Pogwizdów
NUTS-Code: PL225 Bielski
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 480 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90533000 Verwaltung von Müllhalden
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 w zakresie:

a. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położone na obszarze gminy Istebna.

b. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 480 000.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: EKO- STELA Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 5482680845
Ort: Pogwizdów
NUTS-Code: PL225 Bielski
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 8 umowy Nr RI.272.1.17.2021 z dnia 09 grudnia 2021r. zamówienie na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowane jest w ramach przetargu nieograniczonego z prawem opcji. Jest to jednostronne uprawnienie Zamawiającego.

1. W zamówieniu przyjęto minimalną ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych) na poziomie 600 Mg, a maksymalną do 1000 Mg. Do dnia 31 sierpnia 2022r. ilość odebranych odpadów wyniosła 534,30 Mg. Dla przykładu w kwietniu odebrano 75,58 Mg, w maju 70,84 Mg, w czerwcu 66,76 Mg, w lipcu 69,74 Mg, w sierpniu 73,16 Mg odpadów. W związku z kończącym się limitem na odpady niesegregowane niezbędne jest skorzystanie z prawa opcji w zakresie ww. odpadów i zwiększenie zamówienia do 760 Mg.

2. W zamówieniu przyjęto minimalną ilość odpadów wielkogabarytowych na poziomie 250 Mg, a maksymalną do 600 Mg. Do dnia 31 października 2022r. ilość odebranych odpadów wyniosła 247,59Mg. Dla przykładu w kwietniu odebrano 28,71Mg, w maju 37,45 Mg, w czerwcu 33,39 Mg,w lipcu 35,89 Mg, w sierpniu 40,55 Mg wrześniu 22,92Mg, października 15,97 odpadów W związku z kończącym się limitem na odpady wielkogabarytowe niezbędne jest skorzystanie z prawa opcji w zakresie ww. odpadów i zwiększenie zamówienia do 283 Mg.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych oraz spowodowałaby istotną niedogodność lub zwiększenie kosztów dla Zamawiającego: Zgodnie z zapisami § 3 ust. 8 umowy Nr RI.272.1.17.2021 z dnia 09 grudnia 2021r. zamówienie na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizowane jest w ramach przetargu nieograniczonego z prawem opcji. Ilości odbieranych odpadów kontrolowane były na bieżąco i rozliczane zgodnie z umową. W związku z kończącym się limitem Zamawiający skorzystał z prawa opcji w przypadku odpadów niesegregowanych oraz wielkogabarytowych.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 480 000.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 698 185.19 PLN