Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70115-2023

Submission deadline has been amended by:  132034-2023
03/02/2023    S25

Polen-Danzig: Sterilisationsapparate

2023/S 025-070115

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Nationale Identifikationsnummer: 9570730409
Postanschrift: ul. Dębinki 7
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-952
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Faczyński
E-Mail: pfaczynski@uck.gda.pl
Telefon: +48 585844899
Fax: +48 583492074
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uck.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu medycznego dla UCK

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33191100 Sterilisationsapparate
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 4a lub 4b do SWZ, zwanej dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

Część 1 – Sterylizator parowy przelotowy (1 szt.)

o parametrach technicznych określonych w załączniku 4a do SWZ,

Część 2 – Zestaw pipet automatycznych (4 kpl.)

o parametrach technicznych określonych w załączniku 4b do SWZ,

3.Wymieniony wyżej sprzęt medyczny musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załącznikach nr 4a, 4b do SWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych odpowiednio w załącznikach nr 4a, 4b do SWZ spowoduje odrzucenie oferty.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sterylizator parowy przelotowy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33191100 Sterilisationsapparate
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 4a do SWZ, zwanej dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

Część 1 – Sterylizator parowy przelotowy (1 szt.)

o parametrach technicznych określonych w załączniku 4a do SWZ,

3. Wymieniony wyżej sprzęt medyczny musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załącznikach nr 4a do SWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych odpowiednio w załącznikach nr 4a do SWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Sprzęt wymieniony w pkt. 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego

w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu medycznego w terminie podanym w projekcie umowy.

7. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania

w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu medycznego kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Oferowany sprzęt medyczny musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r.

10. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne

w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

11. Przedmiot postępowania jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Doposażenie podmiotu leczniczego

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot postępowania jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Doposażenie podmiotu leczniczego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zestaw pipet automatycznych (4 kpl.)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego o parametrach technicznych określonych w załącznikach nr 4b do SWZ, zwanej dalej „sprzętem”, wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

Część 2 – Zestaw pipet automatycznych (4 kpl.)

o parametrach technicznych określonych w załączniku 4b do SWZ,

3. Wymieniony wyżej sprzęt medyczny musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w załącznikach nr 4b do SWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych odpowiednio w załącznikach nr 4b do SWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Sprzęt wymieniony w pkt. 2 zostanie dostarczona wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa sprzętu, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego

w Gdańsku, przy ul. Smoluchowskiego 17 na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu medycznego w terminie podanym w projekcie umowy.

7. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania

w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu medycznego kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Oferowany sprzęt medyczny musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r.

10. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne

w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

11. Przedmiot postępowania jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Doposażenie podmiotu leczniczego

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 98
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot postępowania jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Doposażenie podmiotu leczniczego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy okreslone zostały w załączniku 3 do SWZ - projekt umowy

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 10:00
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 PZP.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 3 do SWZ.

5. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach,

o których mowa w ust. IX pkt 7 SWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.

6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców

i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.

7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy PZP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu IX ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023