Tjenesteydelser - 70158-2016

Vis forkortet udgave

02/03/2016    S43

Belgien-Bruxelles: ENV forhåndsmeddelelse 2016

2016/S 043-070158

 1.Ordregivende myndighed:

Europa-Kommissionen, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGIEN. Tlf. (+32-2-296.00.08). E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Påtænkte indkøb 2016:

ENV A.1 — Økoinnovation og cirkulær økonomi:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
EMAS-gennemførelsesundersøgelse — yderligere integrering af EMAS i EU's og national lovgivning, fremme af enklere regler og opdatering af undtagelser for SMV'er; april 2016; 150 000; tjenesteydelse
gennemførelse af EU's økomærkningsordning i forbindelse med interessentrepræsentation; april 2016; 120 000; tjenesteydelse
gennemførelse og vurdering af efterlevelse af artikel 11, første punktum, i forordning om EU's økologimærke; juni 2016; 100 000; tjenesteydelse
støtte til potentielle politikker til gennemførelse af miljøaftryksmetoder; maj 2016; 100 000; tjenesteydelse
udvikling af 24 PEFCR- (regler for en produktkategoris miljøaftryk) og 2 OEFSR-modeller (sektorregler for organisationers miljøaftryk); april 2016; 280 000; tjenesteydelse
meddelelse om og fremme af instrumenter og politikker for cirkulær økonomi (meddelelse om EU's økomærkning, EMAS, verificering af miljøteknik og økoinnovation); juni 2016; 1 200 000 (300 000 × 4); tjenesteydelse.
ENV A.2 — Affaldsforvaltning og genbrug:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
undersøgelse af PCB; maj 2016; 170 000; undersøgelse.
ENV A.3 — Kemikalier:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
videnskabelig og teknisk bistand i forbindelse med videreudvikling og vedligeholdelse af indikatorer til overvågning af miljø- og sundhedsfordelene ved REACH; juni 2016; 250 000; undersøgelse
undersøgelse til støtte for formulering og evaluering af den ikke-giftige miljøstrategi; maj 2016; 200 000; undersøgelse
undersøgelse af de juridiske og politiske problemer ved grænsefladen mellem kemikalier over produkter til affald i relation til den cirkulære økonomi; juni 2016; 250 000; undersøgelse.
ENV B.1 — Landbrug, skovbrug og jordbund:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
støtte til gennemførelsen af temastrategien for jordbundsbeskyttelse, april 2016; 360 000 (120 000 × 3); tjenesteydelse.
ENV B.2 — Biodiversitet:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
teknisk og videnskabelig bistand i forbindelse med gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22.10.2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter, april 2016; 1 350 000 (450 000 × 3); tjenesteydelse
invasive fremmede arter — udarbejdelse af risikovurderinger til at håndtere prioriterede arter og fremme forebyggelse; juni 2016; 900 000 (300 000 × 3); undersøgelse
teknisk støtte i forbindelse med mål 2 i EU's biodiversitetsstrategi for 2020 — vedligeholdelse og genoprettelse af økosystemer og økosystemtjenester, maj 2016; 870 000 (290 000 × 3); tjenesteydelse
platform for erhverv og biologisk mangfoldighed; maj 2016; 300 000 (150 000 × 3); tjenesteydelse
teknisk bistand til videreudvikling af naturkapitalregnskaber; maj 2016; 420 000 (140 000 × 3); tjenesteydelse.
ENV B.3 — Natur:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
teknisk og videnskabelig bistand til gennemførelse af fugle- og habitatdirektiverne; april 2016; 1 800 000 (600 000 × 3); tjenesteydelse
opfølgning på kvalitetskontrolevalueringen; april 2016; 500 000; tjenesteydelser
vurdering af de vigtigste drivkræfter for vellykket gennemførelse af naturdirektiverne; maj 2016; 125 000; undersøgelse
ordning for tildeling af Natura 2000; april 2016; 1 200 000 (600 000 x 2); tjenesteydelse
afbødning af nye smitsomme sygdomme hos padder til at udligne tab af europæisk biodiversitet som krævet i habitatdirektivet; maj 2016; 900 000; tjenesteydelse
afbødning af konsekvenserne af vindmøller og anden udvikling af vedvarende energi for bestande af flagermus, fugle og havdyr og deres trækruter; juni 2016; 1 000 000; tjenesteydelse.
ENV C.1 — Vand:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
evaluering, gennemgang og udvikling af EU's vandpolitik; marts 2016; 12 000 000 (3 000 000 x 4 år); rammekontrakt
økonomisk undersøgelse vedrørende fordele ved EU's vandpolitik og omkostningerne ved manglende gennemførelse; april 2016; 500 000; tjenesteydelse
drift af sekretariatet for europæisk innovationspartnerskab (vedr. vand); marts 2016; 500 000; tjenesteydelse
vurdering af politikalternativer for bæredygtig forvaltning af næringsstoffer; april 2016; 300 000; tjenesteydelse.
ENV C.2 — Havmiljø og drikkevandsindustrien
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
tjenesteydelseskontrakt om bistand til gennemførelse af havstrategirammedirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF); marts 2016; 1 500 000 (500 000 x 3), tjenesteydelse
tjenesteydelseskontrakt om støtte til aktiviteter i forbindelse med EU's politik vedrørende integreret kystforvaltning og maritim fysisk planlægning; marts 2016; 600 000 (200 000 × 3); tjenesteydelse
rammekontrakt om tjenesteydelser med forbindelse til koordinering mellem de forskellige maritime regioner ved gennemførelsen af økosystemtilgangen; marts 2016; 8 000 000 (4 000 000 × 4); rammekontrakt
rammekontrakt om tjenesteydelser til støtte for opnåelsen af god miljøtilstand i havområder i henhold til havstrategirammedirektivet; marts 2016; 12 000 000 (6 000 000 × 4); rammekontrakt.
ENV C.3 — Luft:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
støtte til det europæiske forum for ren luft og ekspertgrupper; maj 2016; 275 000; tjenesteydelse
kapacitetsopbygning for kvalitetssikring/kvalitetskontrol af emissionsoversigter; februar 2016; 1 000 000; tjenesteydelse
nuværende praksis for håndhævelsesforanstaltninger over for leverandører af skibsbrændstof og muligheder for forbedring; juni 2016; 75 000; tjenesteydelse
støtte til landedialoger om ren luft; februar 2016; 520 000; tjenesteydelse.
ENV D.2 — Håndhævelse, samhørighedspolitikken og det europæiske semester, klynge 2:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
samarbejde med nationale dommere om miljølovgivning; april 2016; 1 200 000 (over 4 år); rammekontrakt.
ENV D.3 — Håndhævelse, samhørighedspolitikken og det europæiske semester, klynge 3:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
overensstemmelseskontrol af medlemsstaters foranstaltninger til gennemførelse af direktiverne på miljøområdet og tekniske vurderinger af medlemsstaternes efterlevelse af gældende EU-miljølovgivning (parti 1 og parti 2); marts 2016; 5 200 000 (1 100 000 x 4 for parti 1) (200 000 x 4 for parti 2); rammekontrakt (4 år).
ENV D.4 — Styring, information og rapportering:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
rammekontrakt om administrativ, teknisk og juridisk bistand til gennemførelse af miljøforvaltningsinstrumenter og -politikker; februar; 6 000 000 over 4 år; rammekontrakt.
ENV E.1 — Internationale, regionale og bilaterale relationer:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
undersøgelse af miljøvirkningerne af palmeolieforbruget og om eksisterende bæredygtighedsstandarder; maj 2016; 100 000; undersøgelse.
ENV E.2 — Global bæredygtighed, handel og multilaterale aftaler:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
gennemførelse af Kommissionens forpligtelser i henhold til EU's forordning om adgang og fordeling af fordele (ABS); juni 2016; 130 000; tjenesteydelse
overvågning af gennemførelsen og håndhævelsen af Fællesskabets forordning om handel med vilde dyr; marts 2016; 350 000; tjenesteydelse
støttetjenester til gennemførelse af retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) og EU's tømmerforordning; april 2016; 300 000; tjenesteydelse.
ENV F.1 — Ressourceeffektivitet og økonomisk analyse:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
udvikling af et indikatorsæt for cirkulær økonomi; maj 2016; 150 000; tjenesteydelse
overordnet modellering af miljøet og miljøpolitikkerne (OMEEP); maj 2016; 300 000; undersøgelse
udvikling af en EU-dækkende internetplatform for ukonventionelle fossile brændstoffer; maj 2016; 250 000; tjenesteydelse
støtte til høringsstrategi vedrørende regulerende og ikke-regulerende foranstaltninger, der skal udvikles i kølvandet på evalueringen af effektiviteten af Kommissionens henstilling af 22.1.2014 om minimumsprincipper for efterforskning og produktion af kulbrinter (såsom skifergas) ved hjælp af hydraulisk højvolumenfrakturering (fracking) (2014/70/EU), maj 2016; 100 000; tjenesteydelse
gennemførelse af konklusionerne i gennemgangen af effektiviteten af Kommissionens henstilling (2014/70/EU); maj 2016; 320 000; tjenesteydelse
ressourceeffektivitet og beskæftigelse; maj 2016; 190 000; tjenesteydelse
nye forretningsmodeller og samarbejdsøkonomi; maj 2016; 170 000; tjenesteydelse.
ENV F.3 — Viden, risici og bymiljø:
projekttitel; foreløbig dato for offentliggørelse; vejledende budget (EUR); kontrakttype (tjenesteydelse, undersøgelse, rammekontrakt):
kontrakt om nyhedsalarm for »science for environment policy« (hjemmeside om videnskab og miljøpolitik; februar 2016; 495 000 (165 000 × 3); tjenesteydelse
metodologisk ramme til identificering af nye miljørisici; marts 2016; 100 000; undersøgelse.