Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Dienstleistungen - 70165-2023

03/02/2023    S25

Polen-Chełmża: Abholung von Siedlungsabfällen

2023/S 025-070165

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MIASTO CHEŁMŻA
Nationale Identifikationsnummer: REGON 871118690
Postanschrift: ul. gen. Józefa Hallera 2
Ort: Chełmża
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-140
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zdzisław Stasik
E-Mail: przetargi@um.chelmza.pl
Telefon: +56 6392335
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bip.chelmza.pl/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża w latach 2023 - 2024

Referenznummer der Bekanntmachung: GKM.271.1.20.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasto Chełmża w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w ww. okresie), jak również dysponowanie terenem pod przedmiotowy Punkt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 9 000 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90511200 Einsammeln von Hausmüll
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

miasto Chełmża.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasto Chełmża w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Do obowiązków Wykonawcy należy wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w ww. okresie), jak również dysponowanie terenem pod przedmiotowy Punkt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji określają: - załącznik nr 8 do SWZ: projekt umowy / istotne postanowienia umowy - załącznik nr 8a do SWZ: projekt umowy powierzenia przetwarzania danych - załącznik nr 7 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ: Uchwała Nr X/91/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, ze zmianą przyjętą uchwałą Nr XV/132/20 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 maja 2020 r. - załącznik nr 10 do SWZ: Uchwała Nr X/92/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 211-607714
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Chełmża w latach 2023 - 2024

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Nationale Identifikationsnummer: 871097485
Postanschrift: Toruńska 1
Ort: Chełmża
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-140
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 559 719.95 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 9 000 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski), złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Elektroniczna skrzynka podawcza: adres skrytki ePUAP: /45cyp0w8pf/skrytka lub /45cyp0w8pf/SkrytkaESP . Zamawiający może udzielić zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp (całkowita wartość tego zamówienia nie przekroczy 30,00% wartości zamówienia podstawowego). Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z uwzględnieniem zapisów wskazanych w art. 110 (tzw. Samooczyszczenie, o którym mowa w podrozdziale 9 niniejszej SWZ) i art. 111 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), i na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 w/w ustawy. Przesłanki, o których mowa w art. 108 ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z dyspozycją art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Mając na względzie powyższe, Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłączenie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Ponadto, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Ze względu na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia, szczegółowe informacje dot. prowadzonego postępowania w tym dot. ochrony danych osobowych określono w dokumentacji postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej zawiera dział IX PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
29/01/2023