Dienstleistungen - 70189-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Alkmaar: Computernetwerkdiensten

2023/S 025-070189

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2023/S 022-060954)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Nationaal identificatienummer: 61813089
Postadres: Hertog Aalbrechtweg 22
Plaats: ALKMAAR
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1823 DL
Land: Nederland
Contactpersoon: Agnieszka Schipper
E-mail: agschipper@ggdhn.nl
Telefoon: +31 683261395
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ggdhollandsnoorden.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheer van LAN en WLAN-netwerkinfrastructuur en WAN verbindingen voor GGD HN

Referentienummer: 391131
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72700000 Computernetwerkdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Beheer van LAN en WLAN-netwerkinfrastructuur en WAN verbindingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 022-060954

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 22/03/2023
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 22/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: