Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70192-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Reisebüros und ähnliche Dienste

2023/S 025-070192

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 250-729601)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kancelaria Senatu
Postanschrift: ul. Wiejska 6/8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-902
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Dąbała-Niemiec, Magdalena Maćkowiak
E-Mail: zamowienia@senat.gov.pl
Telefon: +48 226949033
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.senat.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.senat.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju i za granicą

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63510000 Dienstleistungen von Reisebüros und ähnliche Dienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju i za granicą na potrzeby komórek organizacyjnych Kancelarii Senatu, obejmującej:

1.1. zakwaterowanie senatorów, pracowników zamawiającego lub wskazanych przez zamawiającego osób, niebędących pracownikami zamawiającego, w ramach krajowych i zagranicznych podróży służbowych, z wyłączeniem delegacji na szczeblu Marszałka Senatu;

1.2. zakwaterowanie gości krajowych i zagranicznych zamawiającego na terenie kraju, z wyłączeniem wizyt delegacji zagranicznych na szczeblu przewodniczących parlamentów lub innych osób objętych ochroną Służby Ochrony Państwa;

1.3. zakwaterowanie innych osób wskazanych przez zamawiającego na terenie kraju i za granicą.

2. Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienia rezerwacji w co najmniej dwóch systemach rezerwacyjnych hoteli (GDS), jak np.: Amadeus, Galileo, Worldspan lub Sabre.

3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera SWZ z załącznikami.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 250-729601

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 2.
Anstatt:

2. Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienia rezerwacji w co najmniej dwóch systemach rezerwacyjnych hoteli (GDS), jak np.: Amadeus, Galileo, Worldspan lub Sabre.

muss es heißen:

2. Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienia rezerwacji z wykorzystaniem co najmniej dwóch globalnych lub specjalistycznych systemów lub platform rezerwacyjnych hoteli (dalej jako „systemy rezerwacyjne”).

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 1.2.1., pkt 1.1.2.
Anstatt:

1.2.1. co najmniej czterema osobami, które będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze zamówień rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju i za granicą, w co najmniej jednym systemie rezerwacyjnym hoteli (GDS), którym dysponuje wykonawca,

posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj. ukończone szkolenia z obsługi systemu rezerwacyjnego hoteli, potwierdzone odpowiednimi dokumentami (np. certyfikatami lub innymi równoważnymi dokumentami). W przypadku zmiany osób w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby skierowane do jego realizacji muszą posiadać doświadczenie zawodowe i kwalifikacje wymagane wyżej. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia w trakcie realizacji umowy. W celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonawca będzie zobowiązany

do złożenia w terminie do 2 dni roboczych, na każde żądanie zamawiającego, oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i udzielenia stosownych wyjaśnień dotyczących tego zatrudnienia;

1.1.2. wykazu osób wraz z informacją o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami, z załączonymi odpowiednimi dokumentami (np. certyfikatami lub innymi równoważnymi dokumentami) potwierdzającymi posiadane kwalifikacje zawodowe, tj. ukończone szkolenia z obsługi systemu rezerwacyjnego hoteli (GDS) –

załącznik nr 6 do SWZ;

muss es heißen:

1.2.1. co najmniej czterema osobami, które będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze zamówień rezerwacji i zakupu usług hotelowych w kraju i za granicą, w systemach rezerwacyjnych, o których mowa w pkt 3.2 SWZ, którymi dysponuje wykonawca. W przypadku zmiany osób w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby skierowane do jego realizacji muszą posiadać wymagane wyżej doświadczenie zawodowe. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia w trakcie realizacji umowy. W celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w terminie do 2 dni roboczych, na każde żądanie zamawiającego, oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i udzielenia stosownych wyjaśnień dotyczących tego zatrudnienia”;

1.1.2. wykazu osób, o których mowa w pkt 6.1.2.2.1 SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami i z podaniem systemu rezerwacyjnego, w którym wykazana osoba realizowała zamówienia rezerwacji i zakupu usług hotelowych – załącznik nr 6 do SWZ;

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 31/01/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 08/02/2023
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 31/01/2023
Ortszeit: 12:30
muss es heißen:
Tag: 08/02/2023
Ortszeit: 12:30
Abschnitt Nummer: III.1.1
Anstatt:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych lub wykonuje działalność na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do ww. rejestru, zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

muss es heißen:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie organizowania turystyki i nabywania powiązanych usług turystycznych. Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.”

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: