Diensten - 70208-2020

Submission deadline has been amended by:  144452-2020
12/02/2020    S30

Frankrijk-Nice: Exploitatie van elektrische installaties

2020/S 030-070208

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Métropole Nice-Côte d'Azur
Postadres: direction des contrats publics, 5 rue de l'Hôtel de Ville
Plaats: Nice Cedex 4
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06364
Land: Frankrijk
E-mail: dao@nicecotedazur.org
Telefoon: +33 497132000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.e-marches06.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.e-marches06.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19N0703 — exploitation des stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales métropolitain

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65320000 Exploitatie van elektrische installaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Exploitation des stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales des communes de Cagnes-sur-Mer, Carros et Saint-Laurent-du-Var

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65320000 Exploitatie van elektrische installaties
31720000 Elektromechanische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Exploitation des stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales des communes de Colomars et Saint-André-de-La-Roche

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65320000 Exploitatie van elektrische installaties
31720000 Elektromechanische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Exploitation des stations de relèvement sur le réseau d'eaux pluviales des communes de Nice et La Trinité

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65320000 Exploitatie van elektrische installaties
31720000 Elektromechanische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/04/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2020