Dienstleistungen - 70218-2023

03/02/2023    S25

Polen-Poznań: Reinigungsdienste

2023/S 025-070218

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Termy Maltańskie Sp z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7781401096
Postanschrift: Termalna 1
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-028
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Lewandowska
E-Mail: info@termymaltanskie.com.pl
Telefon: +48 612226101
Fax: +48 612226157
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.termymaltanskie.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/TM/pn/02/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania Kompleksu „Termy Maltańskie”

położonego w Poznaniu przy ul. Termalnej nr 1 (dalej jako „Kompleks”), na który składają się budynki (dalej jako

„Obiekt”), baseny zewnętrzne, tereny zielone, parkingi, ciągi komunikacyjne i inne tereny zewnętrzne.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90620000 Schneeräumung
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
90914000 Parkplatzreinigung
90919000 Büro-, Schul- und Büroausstattungsreinigung
77312100 Unkrautvernichtung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Miasto Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania Kompleksu „Termy Maltańskie”

położonego w Poznaniu przy ul. Termalnej nr 1 (dalej jako „Kompleks”), na który składają się budynki (dalej jako

„Obiekt”), baseny zewnętrzne, tereny zielone, parkingi, ciągi komunikacyjne i inne tereny zewnętrzne.

Kompleks pełni funkcje usługowe dla klientów. Kompleks ma wydzieloną część sportową i część rekreacyjną,

część administracyjno-biurową oraz zaplecze techniczne. Na terenie Kompleksu działalność prowadzą firmy

zewnętrzne: wynajmują powierzchnie lub świadczą usługi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) Cena oferty - 90 %

2) Jakość usługi – rozumiana jako organizacja kontroli jakości sprzątania poprzez zapewnienie dodatkowego,

stałego „koordynatora” sprawdzającego jakość wykonania usługi – 5%

3) Społeczne - rozumiane jako liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych - 5%

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie opisuje tego warunku, ocena na

podstawie oświadczenia JEDZ,

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -

Zamawiający nie opisuje tego warunku, ocena na podstawie oświadczenia JEDZ,

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym przez Zamawiającego tj. z sumą gwarancyjną nie niższą niż

2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada

ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej

2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia ocena na podstawie

oświadczenia JEDZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do SWZ oraz na podstawie załączonego dokumentu

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

w zakresie posiadania doświadczenia - Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówień polegających na świadczeniu usług utrzymania porządku i czystości/sprzątania obiektów porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie warunku w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch zamówień, z których każde będzie obejmowało usługi utrzymania porządku i czystości/sprzątania budynków użyteczności publicznej typu pływalnie, szpitale, o łącznej wartości za dwa zamówienia brutto minimum 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na miesiąc, świadczonych przez okres ciągły, nie krótszy niż 12 miesięcy – ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy oraz wykaz zamówień sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie,

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) w zakresie posiadania doświadczenia - Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń ciągłych) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówień polegających na świadczeniu usług utrzymania porządku i czystości/sprzątania obiektów porównywalnych z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie warunku w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch zamówień, z których każde będzie obejmowało usługi utrzymania porządku i czystości/sprzątania budynków użyteczności publicznej typu pływalnie, szpitale, o łącznej wartości za dwa zamówienia brutto minimum 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na miesiąc, świadczonych przez okres ciągły, nie krótszy niż 12 miesięcy – ocena spełniania warunku zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy oraz wykaz zamówień sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie,

b) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem do należytego wykonania usługi, a w szczególności w ilościach minimalnych:

1) maszyna czyszcząca z napędem akumulatorowym - min 4 sztuk,

2) maszyna jednotarczowa, wysokoobrotowa lub oscylacyjna (szorowarka) – min 3 sztuki,

3) myjka wysokociśnieniowa – min 6 sztuki, w tym 2 sztuki o wydajności min 600 l/h,

4) odkurzacz zbierający wodę (o pojemności co najmniej 50 l) – min 4 sztuk,

5) odkurzacz zbierający kurz (o pojemności co najmniej 10 l) – min 8 sztuk z kompletem końcówek,

6) wózki dwuwiaderkowe – min 10 sztuk,

7) wózki serwisowe o zwartej i zabudowanej konstrukcji jak np. wózek Shopster® System firmy Vermop – min 5 sztuk,

8) mopy bawełniane – min 300 sztuk,

9) podstawy do mopów – min 20 sztuk,

10) system dozujący środki chemiczne – 1 sztuka

11) urządzenie pianujące - 1sztuka.

12) odkurzacz tzw. przemysłowy (o pojemności co najmniej 30 l) z funkcją wydmuchu i kompletem końcówek– 1 sztuka;

– ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy JEDZ oraz załączonego wykazu sprzętu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ.

c) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca spełni warunek kiedy wykaże, że dysponuje:

I. czterema osobami posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie

w zakresie organizowania i nadzorowania prac będących przedmiotem zamówienia;

II. jednym koordynatorem z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem, zarządzającym co najmniej 40. osobowym zespołem personelu Wykonawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy;

• Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował technologiem, dostępnym na każde wezwanie Zamawiającego, z czasem reakcji nie dłuższym niż 12 godzin od wezwania;

- ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formie JEDZ oraz załączonego wykazu osób wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ,

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy określone są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, stanowiącym jej integralną część.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 10:15
Ort:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Platformie. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2023r. o godzinie 10:15

UWAGA: W przypadku awarii systemu, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym

przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w celu zabezpieczenia oferty wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed terminem składania ofert. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale XX SWZ. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, stanowiące wstępne potwierdzenie, że

Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. W zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.

ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej

„jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. Informacje zawarte w JEDZ STANOWIĄ WSTĘPNE POTWIERDZENIE,

że Wykonawca nie podlega wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. Zamawiający informuje,

iż instrukcję wypełnienia JEDZ można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod

adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo krajowe/

jednolity-europejski-dokument-zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika

do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument

Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia

i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału

w postępowaniu składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku

udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, w formie JEDZ. Informacji z KRK w zakresie

dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, sporządzoną nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust.

1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji; Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz

z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania

ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z art. 513 oraz w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023