Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70224-2023

03/02/2023    S25

Polen-Pobiedziska: Immobilienverwaltung gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis

2023/S 025-070224

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Pobiedziska
Nationale Identifikationsnummer: 7773094478
Postanschrift: ul. Kościuszki 4
Ort: Pobiedziska
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-010
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Nina Łeptuch-Basa
E-Mail: zp@pobiedziska.pl
Telefon: +48 618977174
Fax: +48 616425994
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pobiedziska.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem lokalowym

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.29.2021.NB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
70330000 Immobilienverwaltung gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zarządzania gminnym zasobem lokalowym.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:

Zadanie 1 – Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem lokalowym

Zadanie 2 – Zarządzanie i administrowanie budynków świetlic wiejskich i remiz OSP

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 385 241.16 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem lokalowym

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70331000 Wohngrundstücksdienste
70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen
70340000 Dienstleistungen in Verbindung mit Multiwohnungseigentum
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
79100000 Dienstleistungen im juristischen Bereich
79211000 Buchhaltung
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Gmina Pobiedziska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 roku usługi zarządzania i administrowania gminnym zasobem lokalowym.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie usług opisanych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz we wzorze umowy.

Wszystkie wykonywane usługi kontrolowane będą przez upoważnionych pracowników wyznaczonego referatu.

Zakres zadania obejmuje - Czynności zarządzania gminnym zasobem lokalowym (dalej: Zasób) – w rozumieniu art. 184b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.), polegające na: podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki gminnym zasobem lokalowym, a w szczególności:

właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej Zasobu;

bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji Zasobu;

właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu prawa energetycznego;

bieżącego administrowania Zasobem;

utrzymywania Zasobu w stanie niepogorszonym zgodnie z jego przeznaczeniem;

uzasadnionego inwestowania w Zasób.

w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami., oraz przepisów prawa miejscowego, w granicach udzielonych pełnomocnictw.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zarządzanie i administrowanie budynków świetlic wiejskich i remiz OSP

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70332000 Verwaltung von Liegenschaften, die Nichtwohnzwecken dienen
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
79100000 Dienstleistungen im juristischen Bereich
79211000 Buchhaltung
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Gmina Pobiedziska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 roku usługi zarządzania i administrowania budynków świetlic wiejskich i remiz OSP.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie usług opisanych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz we wzorze umowy.

Wszystkie wykonywane usługi kontrolowane będą przez upoważnionych pracowników wyznaczonego referatu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

U. prawne : Art. 214 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – PZP (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.

U. faktyczne: Gmina Pobiedziska (dalej. G.P.) jest Zamawiającym w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Aktem założycielskim z dnia 24.09.2012r. został powołany Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. (dalej. Z.K.) Został on wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań , tym samym otrzymał status osoby prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Spółka stanowi w 100 % własność G.P., która ma pełną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej.

Ponad 90% działalności kontrolowanego Z.K. dot. wykonywania zadań powierzonych jej przez G.P. sprawującą kontrolę .

W spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 252-671475
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Zarządzanie i administrowanie budynków świetlic wiejskich i remiz OSP

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/01/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Komunalny w Pobiedziskach sp. Z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7773228861
Ort: Pobiedziska
NUTS-Code: PL418 Poznański
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 149 837.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 P.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie, które przysługuje od:

a) niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie P.z.p.,

- odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A, w terminach określonych w art. 515 P.z.p,

2) skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem,

3. Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX P.z.p.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023