Lieferungen - 70235-2023

03/02/2023    S25

België-Brussel: Farmaceutische producten

2023/S 025-070235

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Brussel, departement Aankopen & Facilities
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_203
Postadres: Hallenstraat 4
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Departement Aankopen & Facilities
E-mail: cda.sec.cen@brucity.be
Telefoon: +32 22794200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brussels.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471258
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Centrale+d%27achats-+AFA%2F012336%2FLDR-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en parafarmaceutische producten

Referentienummer: Centrale d'achats-AFA/012336/LDR-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en parafarmaceutische producten

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 516 666.67 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wat punt II.2.5 betreft, worden de regelmatige offerten geëvalueerd op basis van de volgende gunningscriteria en hun weging, waarbij alle criteria betrekking hebben op de prijs:

- Het enig kortingspercentage op de openbare prijzen van de niet-terugbetaalbare geneesmiddelen met een openbare prijs lager dan of gelijk aan € 25,43 incl. btw (weging: 25);

- Het enig kortingspercentage op de openbare prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen met een verkoopprijs af fabriek lager dan of gelijk aan € 60,00 excl. btw (weging: 70);

- Het enig kortingspercentage op de openbare prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen met een verkoopprijs af fabriek hoger dan € 60,00 excl. btw (weging: 5).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van parafarmaceutische producten

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van parafarmaceutische producten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 416 666.67 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring van uitvoering van leveringen waarvan de aard overeenstemt met het voorwerp van het perceel (geneesmiddelen voor menselijk gebruik voor perceel 1, parafarmaceutische producten voor perceel 2) en die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht voor 1 publiek- of privaatrechtelijke instantie. De verklaring vermeldt de aard, de bedragen exclusief btw en de datums van de leveringen, en de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor zij bestemd waren.

De leveringen hebben een opgetelde waarde exclusief btw over één jaar van minstens € 10.000,00 voor perceel 1 en € 30.000,00 voor perceel 2, en dat voor minstens een van de afgelopen drie jaar.

Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie, voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten. Hij vermeldt in zijn offerte het deel van de opdracht waarvoor hij een beroep doet op de draagkracht van deze andere entiteiten en welke andere entiteiten hij voorstelt.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

- Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11

- Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be

- Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11

- Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Postadres: Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1040 / 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023