Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70251-2023

03/02/2023    S25

Polen-Warschau: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2023/S 025-070251

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Nationale Identifikationsnummer: 521-052-60-30
Postanschrift: ul. Stefana Batorego 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-591
Land: Polen
Kontaktstelle(n): https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/
E-Mail: zamowienia@mswia.gov.pl
Telefon: +48 226011304
Fax: +48 228456751
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/mswia
Adresse des Beschafferprofils: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Główny Inspektor Sanitarny
Nationale Identifikationsnummer: 525-214-71-94
Postanschrift: ul. Targowa 65
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 03-729
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@mswia.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/mswia
Adresse des Beschafferprofils: https://www.gov.pl/web/mswia/zamowienia-publiczne
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT oraz cyberbezpieczeństwa - Bodyleasing GovNet (GIS)

Referenznummer der Bekanntmachung: BF-WPP-2374-1-5-DT-PN-AO/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT oraz cyberbezpieczeństwa poprzez udostępnianie Zamawiającemu konsultantów spełniających określone wymagania oraz posiadających kompetencje i doświadczenie określone w projektowanych postanowieniach umowy ramowej, w tym w OPZ (załącznik nr 3 do projektu Umowy ramowej).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 806 504.07 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79610000 Stellenvermittlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT oraz cyberbezpieczeństwa, poprzez udostępnianie Zamawiającemu konsultantów spełniających wymagania oraz posiadających kompetencje i doświadczenie określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do projektowanych postanowień umowy ramowej, zwanym dalej „OPZ”.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, w tym w OPZ i wzorze umowy wykonawczej.

3. OPZ zawiera wymagania minimalne dla osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, jakie muszą spełniać na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 806 504.07 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 15/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"Podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej używanej w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez rozbudowę rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” POPC.05.01.00-00-0002/22-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał złożenia wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W zakresie posiadania doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

co najmniej 2 umów (zamówień) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda, które polegały na zapewnieniu zasobów ludzkich z branży IT, w tym co najmniej w specjalności architekt i ekspert ds. bezpieczeństwa IT.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający zawrze umowę ramową z 5 wykonawcami, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze.

Zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych wykonawcy, z którym zawrze umowę ramową, na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Wszystkie warunki wykonania usług stanowiących przedmiot umowy ramowej oraz szczegółowe warunki wyboru wykonawców, którzy wykonają zamówienie zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik Nr 1 do SWZ. Wzór umowy wykonawczej stanowi załącznik nr 2 do umowy ramowej.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez udzielanie zamówień jednostkowych na podstawie umów wykonawczych wykonawcom, którzy zostaną wybrani zgodnie z zawartą z nimi umową ramową. Z charakteru umowy ramowej wynika możliwość udzielania zamówienia w częściach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 11:30
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/ .

W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w ww. terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający przewiduje procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Z uwagi na zastosowanie przez Zamawiającego procedury określonej w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanym dalej „JEDZ”. Wykonawca, może wypełnić JEDZ, korzystając z narzędzia ESPD dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania również wykonawców działających na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający stosuje również środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), zwanej dalej: „ustawą sankcyjną”.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 9 kwietnia 2022 r. (zwanym dalej „rozporządzeniem Rady (UE)”) oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) oraz art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.

Zamawiający zbada, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE).

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023