Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Bauleistung - 70257-2022

09/02/2022    S28

Nederland-Vlijmen: Installeren van straatverlichtingsuitrusting

2022/S 028-070257

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Heusden
Nationaal identificatienummer: 58545766
Postadres: Julianastraat 34
Plaats: VLIJMEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5251ED
Land: Nederland
Contactpersoon: JM Pisters
E-mail: info@heusden.nl
Telefoon: +31 735131789
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.heusden.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2025

Referentienummer: HEU2022-OVL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden voor de aan te besteden Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2025 bestaan in

hoofdzaak uit:

a. vervangen, verplaatsen en/of bijplaatsen van lichtmasten en/of armaturen;

b. rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

c. revisiegegevens verwerken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heusden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.000.000

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/02/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/02/2022