Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 70278-2023

Submission deadline has been amended by:  162473-2023
03/02/2023    S25

die Slowakei-Trenčín: Bauaufsicht

2023/S 025-070278

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Trenčiansky samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 36126624
Postanschrift: K dolnej stanici 7282/20A
Ort: Trenčín
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Postleitzahl: 91101
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Henrieta Klobušická
E-Mail: henrieta.klobusicka@tsk.sk
Telefon: +421 326555864
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.tsk.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457696
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457696
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výkon stavebného dozoru pre projekt s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) Domaniža - 3. a 4. ETAPA

Referenznummer der Bekanntmachung: 31/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Poskytnutie služby výkonu stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1979 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku počas celej doby realizácie diela Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) Domaniža-3.a 4. ETAPA, úsek cesty pred obcou Prečín v km 5,740 smerom na obec Domaniža po km 9,520. Na tomto úseku cesty II/517 sa nachádzajú aj štyri mostné objekty (ev. č. 517-005 až 517-008), ktoré bude potrebné zrekonštruovať. V rámci plnenia predmetu zákazky sa bude overovať dodržiavanie technického, konštrukčného riešenia stavby, podmienok územného a stavebného povolenia až do odovzdania stavby do užívania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe súťažných podkladov (príloha G.3 Zmluva na výkon stavebného dozoru).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 90 072.75 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK022 Trenčiansky kraj
Hauptort der Ausführung:

Cesta č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) Domaniža - 3.a 4. ETAPA, úsek cesty pred obcou Prečín v km 5,740 smerom na obec Domaniža po km 9,520.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Poskytnutie služby výkonu stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1979 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku počas celej doby realizácie diela Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) Domaniža-3.a 4. ETAPA, úsek cesty pred obcou Prečín v km 5,740 smerom na obec Domaniža po km 9,520. Na tomto úseku cesty II/517 sa nachádzajú aj štyri mostné objekty (ev. č. 517-005 až 517-008), ktoré bude potrebné zrekonštruovať. V rámci plnenia predmetu zákazky sa bude overovať dodržiavanie technického, konštrukčného riešenia stavby, podmienok územného a stavebného povolenia až do odovzdania stavby do užívania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe súťažných podkladov (príloha G.3 Zmluva na výkon stavebného dozoru).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 90 072.75 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 182
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Kód projektu: 302011BQQ7

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Lehota dodania predmetu zákazky (poskytnutie služby stavebného dozoru) je v priamej súvislosti s realizáciou

stavebných prác a verejný obstarávateľ upozorňuje, že ak príde k predĺženiu realizácie stavebných prác, može byť

lehota dodania služby dlhšia v zmysle zmluvy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO"). Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:

a) v súlade s § 39 ZVO jednotný európsky dokument (ďalej len JED) alebo

b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje predkladať od

uchádzačov z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sú:

- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom, uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 Zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y registra trestov. Ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, uchádzač je povinný predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO.

- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO.

- doklad, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO.

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uchádzač predkladá podľa § 32 ods.1 a 2 ZVO doklad uvedený v písmene f) ZVO: čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač môže použiť Vzor Čestného vyhlásenia, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov (viď. Ostatné prílohy).

Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia Slovenskej republiky verejný obstarávateľ nevyžaduje predkladať doklady požadované zo Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO - zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt plnenia a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní;

2.) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Odôvodnenie primeranosti použitia podmienok účasti:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na overenie riadiacej a odbornej schopnosti uchádzača, potrebnej na kvalitné a plynulé plnenie zákazky.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 34 ZVO) uchádzač preukazuje buď dokladmi stanovenými verejným obstarávateľom, resp. ich môže dočasne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39 ZVO.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Za poskytnuté služby rovnakého alebo podobného charakteru bude verejný obstarávateľ akceptovať služby stavebného dozoru pri výstavbe, oprave alebo rekonštrukcii inžinierskych stavieb, ktorých celková cena uskutočnených stavebných prác kumulatívne predstavuje hodnotu minimálne 3 000 000,00 EUR bez DPH.

Uchádzač je povinný preukázať, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavebných prác bola uskutočnená - realizovaná v rozhodnom období (predchádzajúce tri roky od vyhlásenia VO); V prípade, že uchádzač poskytoval služby stavebného dozoru ako člen konzorcia/združenia, je povinný uviesť svoj podiel v konzorciu/združení a objem stavebných prác zodpovedajúci podielu v konzorciu.

V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj služby, ktorých poskytnutie presahuje stanovené obdobie posledných 3 rokov od vyhlásenia VO, uchádzač v zozname referencií uvedie zvlášť aj cenu iba za tú časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období.

V zozname ako aj v referenciách, resp. potvrdeniach je potrebné uviesť: obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo odberateľa, názov zákazky a ak z názvu nie je zrejmý predmet, aj stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy, cenu v EUR bez DPH, lehotu poskytovania (začatie a ukončenie mesiac, rok), meno kontaktnej osoby odberateľa pre overenie informácií s jej telefonickým kontaktom a e-mailovou adresou, zhodnotenie poskytovania služieb podľa obchodných podmienok.

Ak uchádzač predkladá referencie v inej mene ako je €, v prehľade uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v €, ktorú stanoví kurzom ECB (Európskej centrálnej banky) ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Európskom vestníku.

§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO:

Uchádzač musí preukázať, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kvalifikované osoby (ďalej ako zodpovedné osoby) určené na plnenie zmluvy spĺňajúce stanovené požiadavky.

Spôsobilosť, vzdelanie a prax zodpovedných osôb (všetkých) uchádzač preukáže:

- meno a priezvisko zodpovednej osoby,

- dosiahnuté vzdelanie, názov vzdelávacej inštitúcie, študijného odboru, druh skúšky

- prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti zodpovednej osoby s uvedením doby trvania (uviesť min. mesiac a rok, od do),

- súčasná pracovná pozícia zodpovednej osoby u uchádzača, resp. iný právny vzťah medzi zodpovednou osobou a uchádzačom,

- vlastnoručný podpis zodpovednej osoby.

Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:

- platné osvedčenie o vykonaní skúšky (odbornú spôsobilosť) v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním v kategórií Inžinierske stavby, Podkategória 21 Dopravné stavby a Podkategória 22 Mosty, tunely alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny registrácie odborníka;

- Štruktúrovaný profesijný životopis, z ktorého musí vyplývať minimálna prax v rozsahu 5 rokov v pozícii stavebného dozoru pre inžinierske stavby, pričom musí preukázať, že vykonával stavebný dozor aspoň na 1 stavbe na zákazkách rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, kde zmluvná cena za stavebné práce bola minimálne v hodnote 2 000 000 eur bez DPH (v prípade predloženia v inej mene ako je €, uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v €, ktorú stanoví kurzom ECB (Európskej centrálnej banky) ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Európskom vestníku).

Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ alebo ekvivalent dokladu vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 138/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných

inžinieroch.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Oprávnenie VSD na Inžinierske stavby, Podkategória 21 Dopravné stavby a 22 Mosty, tunely.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/12/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom, ktorý predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk v systéme EVO verzia 18.0. a v súlade s § 52 ZVO.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI .

2) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 (ak relevantné) a § 56 ZVO.

3) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia stanovených v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. Oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

4) V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 od. 7 písm. b) ZVO (tzv. super reverzná súťaž).

5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v súlade s § 57 ZVO, alebo v prípade nedostatočného finančného krytia.

6) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO.

7) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme.

8) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

9) Odôvodnenie nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO je uvedené v súťažných podkladoch.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023