Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 70288-2023

03/02/2023    S25

România-Blejoi: Senzori

2023/S 025-070288

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DEUS EX TECHNOLOGIES SRL
Număr naţional de înregistrare: 36441865
Adresă: Strada: Sat Blejoi, nr. 42B
Localitate: Blejoi
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 107070
Țară: România
Persoană de contact: Valerian Paul CLAUS
E-mail: achizitii@deusextechnologies.com
Telefon: +40 723132043
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.deusextechnologies.com
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Alt tip
I.5)Activitate principală
Afaceri economice și financiare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente si componente necesare construirii „Sistemului de propagare fascicul laser in atmosfera” în cadrul activităților de cercetare industrială în colaborare efectivă în proiectul CERBER

Număr de referinţă: 36441865 / 2022 / 119829 / 3
II.1.2)Cod CPV principal
35125100 Senzori
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Echipamentele si componentele necesare construirii „Sistemului de propagare fascicul laser in atmosfera” vor fi furnizate de Contractant in cantitatile solicitate de autoritatea contractanta si avand caracteristicile/specificatiile minime precizate in caietul de sarcini. Livrarea, instalarea, punerea în funcțiune și instruirea vor fi efectuate conform cerintelor cuprinse in caietul de sarcini.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (https://e-licitatie.ro/).

In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31131100 Sisteme de acţionare
38570000 Instrumente şi aparate de reglaj şi de control
38622000 Oglinzi
38623000 Filtre optice
38636100 Lasere
42500000 Echipamente de răcire şi de ventilare
42662000 Echipament de sudare
51500000 Servicii de instalare de echipamente şi utilaje
80510000 Servicii de formare specializată
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București, urmand ca la semnarea contractului Autoritatea contractanta sa comunice Contractantului adresa exacta pentru livrare.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Laseri + accesorii

- Laser model 1: 2 buc

- Laser model 2: 1 buc

- Unitate alimentare: 1 buc

- Chiller: 2 buc

- Unitate de combinare a fasciculelor : 1 buc

Echipamente optică adaptivă:

- Oglinda deformabila cu racire pe apa: 3 buc

- Driver Oglinda Deformabila: 3 buc

- Senzor Front de unda: 2 buc

- Closed Loop: 2 buc

- Software: 1 buc

Echipamente măsurare fascicul laser

- Senzor masurare fascicul laser model 1: 1 buc

- Senzor masurare fascicul laser model 2: 1 buc

- Senzor masurare fascicul laser model 3: 1 buc

- Senzor masurare energie fascicul laser pulsat: 1 buc

- Interfata senzor-computer: 1 buc

- Senzor pentru masurarea M2 fascicul laser: 1 buc

- Profiler fascicul laser: 1 buc

Echipamente optică:

- Masă Optică: 1 buc.

- Picioare masă optică: 4 buc

- Breadboard pentru componente optice: 1 buc

- Dioda Laser model 1: 1 buc

- Driver pentru diode laser : 1 buc

- Dioda Laser Model 2: 1 buc

- Fiber Collimator: 1 buc

- Lentile Model 1: 3 buc

- Lentile Model 2: 3 buc

- Oglinzi: 2 buc

- Lab Jack: 1 buc

- Aparat sudat fibra: 1 buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția comercială pentru produsele furnizate / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

POC 2014-2020, Axa Prioritara 1 (Cercetare, Dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Actiunea 1.2.1 – Proiect Tehnologic Inovativ; cod SMIS: 119829; contract finantare nr. 394 / 15.10.2021

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 220-634022
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

În cazul în care, după aplicarea criteriului de atribuire, două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Ofertantii/ Subcontractantii/ tertii sustinatori vor completa si semna cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, toate documentele transmise in SEAP, inclusiv solicitarile de clarificari sau raspunsurile la solicitarile de clarificari. Pentru vizualizarea docum. de atribuire încarcata în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica). Datele de corespondenta si de identificare ale operatorilor economici (adresa, telefon, fax, e-mail, cod de identificare fiscala) vor fi consemnate in DUAE. În cazul în care ofertantul nu poate fi contactat pentru îndeplinirea formalitatilor legale privind desfasurarea procedurii de achizitie publica, raspunderea pentru consecintele care decurg din aceasta îi apartine in totalitate acestuia.

Atentie! La transmiterea documentelor si ofertei in SEAP nu se vor incarca elemente ale DUAE / propunerii tehnice / garantiei de participare ca fisiere in cadrul sectiunii propunerii financiare deoarece acestea nu vor putea fi evaluate.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/01/2023