Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 70295-2023

03/02/2023    S25

Ungarn-Debrecen: Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten

2023/S 025-070295

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 021-059623)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Debreceni Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: 19308667409
Postanschrift: Egyetem Tér 1.
Ort: Debrecen
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Postleitzahl: 4032
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Szabó Szandra
E-Mail: szabo.szandra@fin.unideb.hu
Telefon: +36 5251270074284
Fax: +36 52258670
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.unideb.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DEK-1203 DE KLGYG és Ált. Isk. felújítása EFOP-423

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000063982023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A Debreceni Egyetem célul tűzte ki a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája intézményhez tartozó mindhárom feladatellátási hely felújítását, melynek eredményeként a megrendelői igényeket szem előtt tartva a belső környezet megújul, így nemcsak az ott dolgozók és tanulók számára alakítható ki szebb, élhetőbb tér, de egyes rendszerek felújításával az épületbiztonságosabbá tehető.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 021-059623

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Anstatt:
Tag: 27/02/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 27/02/2023
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Anstatt:
Tag: 27/02/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 27/02/2023
Ortszeit: 13:00
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: További információk:
Anstatt:

Rövidítések: AT: ajánlattevő, AK: ajánlatkérő

1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikusan az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.

2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.

3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.

4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.

6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-csatolandó.

7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.

8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).

9. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §(4)bek-e szerinti összes adatot.

10. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).

11. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania.

E körben AT-nek be kell nyújtania:

- az AK által kiadott árazatlan költségvetést az AT által teljeskörűen beárazva;

- 1-3. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét.

Amennyiben az értékelési szempontra bemutatott szakemberek neve nem állapítható meg az ajánlatból, úgy az a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés valamennyi sorát, annak módosítása nélkül, teljes körűen, valamennyi tételt beárazva (cégszerűen aláírt .pdf ÉS .xls/.xlsx formában is kéri benyújtani).

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az árazatlan költségvetésben esetlegesen szereplő képletezési hibákért és hiányosságokért. Az árazatlan költségvetésben lévő függvények, hivatkozások helyességének ellenőrzése, és azok megfelelően való alkalmazása az AT felelőssége és kötelessége. Felhívjuk AT figyelmét, hogy bármely a költségvetésben szereplő tétel anyag/díj összegének 0 Ft-al történő beárazására csak műszakilag indokolt esetben van lehetőség.

12. Az ajánlathoz csatolni kell az 1-3. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melyből mind az alkalmassági követelményekre, mind a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett megajánlásnak egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.

13. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

15. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

16. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.

17. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.

18. FAKSZ: Szabó Szandra (lajstromszám: 01073).

19. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt AK 60 napot ért.

20. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: 1. részben legalább 80 000 000,- forint/káresemény és 230 000 000,- forint/év, a 2. részben 1 000 000,- forint/káresemény és 2 000 000,- forint/év, a 3. részben 5 000 000,- forint/káresemény és 10 000 000,- forint/év mértékű teljes körű építési-szerelési felelősségbizt. a szerződéskötés időpontjára. Nyertes AT haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 2 munkanapon belül köteles AK részére bemutatni felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni AK részére. Ennek elmaradása esetén AK nyertes AT-t póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és AK megtagadhatja a munkaterület nyertes AT részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően AK jogosult a szerződéstől elállni.

21. Amennyiben a megajánlott szakemberek még nem rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal, akkor nyertes AT vállalja, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A kamarai nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelöli.

22. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében műszaki dokumentációt állított össze. A műszaki dokumentációban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

23. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melyre az ajánlattevőket ezúton meghívja. 1. rész: Időpont: 2023.02.09. 15:00

10:00 találkozási pont: 4024 Debrecen, Kossuth u. 33. Főbejárat; 2. rész: Időpont: 2023.02.09. 13:00 óra

10:00 találkozási pont: 4029 Debrecen, Csengő u. 4. Főbejárat (porta); 3. rész: Időpont: 2023.02.09. 14:00 óra

10:00 találkozási pont: 4026 Debrecen, Arany János tér 1. (Görbe utcai bejárat, alsó tagozatos udvar).

24. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontban a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.

25. A dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11-12. §-ban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

Folytatás lásd: IV.4) 3) pontban!

muss es heißen:

Rövidítések: AT: ajánlattevő, AK: ajánlatkérő

1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikusan az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.

2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.

3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.

4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.

6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-csatolandó.

7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.

8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §).

9. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. §(4)bek-e szerinti összes adatot.

10. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).

11. AT-nek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania.

E körben AT-nek be kell nyújtania:

- az AK által kiadott árazatlan költségvetést az AT által teljeskörűen beárazva;

- 1-3. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét.

Amennyiben az értékelési szempontra bemutatott szakemberek neve nem állapítható meg az ajánlatból, úgy az a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés valamennyi sorát, annak módosítása nélkül, teljes körűen, valamennyi tételt beárazva (cégszerűen aláírt .pdf ÉS .xls/.xlsx formában is kéri benyújtani).

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az árazatlan költségvetésben esetlegesen szereplő képletezési hibákért és hiányosságokért. Az árazatlan költségvetésben lévő függvények, hivatkozások helyességének ellenőrzése, és azok megfelelően való alkalmazása az AT felelőssége és kötelessége. Felhívjuk AT figyelmét, hogy bármely a költségvetésben szereplő tétel anyag/díj összegének 0 Ft-al történő beárazására csak műszakilag indokolt esetben van lehetőség.

12. Az ajánlathoz csatolni kell az 1-3. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melyből mind az alkalmassági követelményekre, mind a minőség értékelésére alkalmas részszempontokra tett megajánlásnak egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.

13. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

15. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.

16. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.

17. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.

18. FAKSZ: Szabó Szandra (lajstromszám: 01073).

19. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt AK 60 napot ért.

20. A felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: 1. részben legalább 80 000 000,- forint/káresemény és 230 000 000,- forint/év, a 2. részben 1 000 000,- forint/káresemény és 2 000 000,- forint/év, a 3. részben 5 000 000,- forint/káresemény és 10 000 000,- forint/év mértékű teljes körű építési-szerelési felelősségbizt. a szerződéskötés időpontjára. Nyertes AT haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 2 munkanapon belül köteles AK részére bemutatni felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni AK részére. Ennek elmaradása esetén AK nyertes AT-t póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére és AK megtagadhatja a munkaterület nyertes AT részére történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően AK jogosult a szerződéstől elállni.

21. Amennyiben a megajánlott szakemberek még nem rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultsággal, akkor nyertes AT vállalja, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A kamarai nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelöli.

22. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében műszaki dokumentációt állított össze. A műszaki dokumentációban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.

23. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melyre az ajánlattevőket ezúton meghívja.

1. rész: Időpont: 2023.02.09. 15:00 óra találkozási pont: 4024 Debrecen, Kossuth u. 33. Főbejárat;

2. rész: Időpont: 2023.02.09. 13:00 óra találkozási pont: 4029 Debrecen, Csengő u. 4. Főbejárat (porta);

3. rész: Időpont: 2023.02.09. 14:00 óra találkozási pont: 4026 Debrecen, Arany János tér 1. (Görbe utcai bejárat, alsó tagozatos udvar).

24. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontban a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg.

25. A dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11-12. §-ban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

Folytatás lásd: IV.4) 3) pontban!

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: