Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 703656-2023

Kompaktansicht anzeigen

Zur Ansicht der aktuellen Fassung dieser Bekanntmachung:  721895-2023
Submission deadline has been amended by:  710612-2023
Dänemark - Bau von Fernheizleitungsnetzen - Prækvalifikation - Entreprise B: Grave- og smedeentreprise Sjørring Forsyningsledning

223/2023

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

1. Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: PlanEnergi
Tätigkeit des Auftraggebers: Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von Gas oder Wärme
2. Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Prækvalifikation - Entreprise B: Grave- og smedeentreprise Sjørring Forsyningsledning
Beschreibung: For at flere forbruger kan komme på fjernvarme i stedet for olie/gas ønsker Thisted Varmeforsyning udvide forsyningsområdet med en forsyningsledning fra Thisted via Thorsted og videre til Sjørring. Efterfølgende bliver Sjørring by om konverteret til Fjernvarme med et nyt distributionsnet.
Kennung des Verfahrens: 6c05f8f7-8315-419d-a047-d1b934441497
Interne Kennung: 942
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: No
Zentrale Elemente des Verfahrens: Varmeproduktionen i Thisted er primært baseret på vedvarende energi fra geotermi, halm og affald. Med etableringen af forsyningsledning fra Thisted via Thorsted til Sjørring kan Thisted Varmeforsyning fremover sikre høj forsyningssikkerhed og levere miljørigtig fjernvarme til forbrugerne i Sjørring.For at flere forbruger kan komme på fjernvarme i stedet for olie/gas ønsker Thisted Varmeforsyning udvide forsyningsområdet med en forsyningsledning fra Thisted via Thorsted og videre til Sjørring. Efterfølgende bliver Sjørring by om konverteret til Fjernvarme med et nyt distributionsnet.Der skal etableres en ca. 9,5 km forsyningsledning fra Thisted Varmeforsynings eksisterende pumpehus ved Flintborgvej i Thisted til placering af pumpehus i Sjørring på hjørnet af Vorupørvej og Svalegårdsvej.Overordnet plan for Thisted Varmeforsynings udvidelse af forsyningsområdet:Entreprise A1 Ledningsleverancen Sjørring ForsyningsledningEntreprise A2 Ledningsleverancen Sjørring Distributionsnet (ekskl. Stikledninger)Entreprise B – Grave- og smedeentreprise Sjørring ForsyningsledningEntreprise C – Grave- og smedeentreprise Sjørring DistributionsnetDette udbud vedrører Hovedentreprise B Jord- og smedearbejde Sjørring Forsyningsledning.
2.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung(cpv): 45232140Bau von Fernheizleitungsnetzen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 44163120Fernheizungsleitungen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45251250Bau von Fernheizzentralen
2.1.2 Erfüllungsort
Land: Dänemark
Ort im betreffenden Land
2.1.2 Erfüllungsort
Land: Dänemark
Ort im betreffenden Land
2.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Nordjylland(DK050)
Land: Dänemark
2.1.4 Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
2.1.6 Ausschlussgründe
Korruption: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Betrugsbekämpfung: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.: Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p></p>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p></p>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p></p>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p></p>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Schwere Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit: Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Entrichtung von Steuern: Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Los
5.1 Los: LOT-0000
Titel: Prækvalifikation - Entreprise B: Grave- og smedeentreprise Sjørring Forsyningsledning
Beschreibung: For at flere forbruger kan komme på fjernvarme i stedet for olie/gas ønsker Thisted Varmeforsyning udvide forsyningsområdet med en forsyningsledning fra Thisted via Thorsted og videre til Sjørring. Efterfølgende bliver Sjørring by om konverteret til Fjernvarme med et nyt distributionsnet.
Interne Kennung: 942
5.1.1 Zweck
Art des Auftrags: Bauleistung
Haupteinstufung(cpv): 45232140Bau von Fernheizleitungsnetzen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 44163120Fernheizungsleitungen
Zusätzliche Einstufung(cpv): 45251250Bau von Fernheizzentralen
5.1.2 Erfüllungsort
Land: Dänemark
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: 
5.1.2 Erfüllungsort
Land: Dänemark
Ort im betreffenden Land
Zusätzliche Informationen: 
5.1.2 Erfüllungsort
Land, Gliederung (NUTS): Nordjylland(DK050)
Land: Dänemark
Zusätzliche Informationen: 
5.1.3 Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 2024-03-11Z
Enddatum: 2025-03-28Z
5.1.4 Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 4
5.1.6 Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
5.1.9 Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Samlet årsomsætning
Beschreibung: Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Gennemsnitlig årsomsætning
Beschreibung: Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Specifik årsomsætning
Beschreibung: Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Specifik gennemsnitlig omsætning
Beschreibung: Den økonomiske aktørs specifikke gennemsnitlige omsætning på det forretningsområde, som er omfattet af kontrakten, for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Etablering af virksomhed
Beschreibung: Hvis oplysningerne vedrørende omsætning (samlet eller specifik) ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Finansielle nøgletal
Beschreibung: For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Erhvervsansvarsforsikring
Beschreibung: Det forsikrede beløb i den økonomiske aktørs erhvervsansvarsforsikring er følgende:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beschreibung: For så vidt angår eventuelle øvrige økonomiske og finansielle krav, som måtte være blevet anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, erklærer den økonomiske aktør, at:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder
Beschreibung: Kan den økonomiske aktør fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede kvalitetssikringsstandarder, herunder adgang for handicappede?
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder
Beschreibung: Er den økonomiske aktør i stand til at fremlægge certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at den økonomiske aktør opfylder de krævede miljøledelsessystemer eller -standarder?
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Optagelse i et relevant fagligt register
Beschreibung: Den økonomiske aktør er optaget i det relevante faglige register i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Bezeichnung: Optagelse i et handelsregister
Beschreibung: Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beschreibung: Kun for så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør udført følgende arbejder af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til fem års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste fem år.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol
Beschreibung: Den økonomiske aktør kan disponere over følgende teknikere eller tekniske organer, navnlig dem, der er ansvarlige for kvalitetskontrol. For teknikere eller tekniske organer, som ikke direkte hører til den økonomiske aktørs virksomhed, men hvis kapacitet den økonomiske aktør baserer sig på, skal der udfyldes særskilte ESPD-formularer.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: teknikere eller tekniske organer til udførelse af arbejdet
Beschreibung: I forbindelse med offentlige bygge- og anlægskontrakter kan den økonomiske aktør disponere over følgende teknikere eller tekniske organer til udførelsen af arbejdet:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring
Beschreibung: Den økonomiske aktør anvender følgende tekniske faciliteter og foranstaltninger til kvalitetssikring, og dennes undersøgelses- og forskningsfaciliteter er som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Undersøgelses- og forskningsfaciliteter
Beschreibung: Den økonomiske aktør anvender følgende undersøgelses- og forskningsfaciliteter:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Forvaltning af forsyningskæden
Beschreibung: Den økonomiske aktør vil være i stand til at anvende følgende forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer ved gennemførelsen af kontrakten:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Tilladelse til kontrol
Beschreibung: For komplekse produkter eller tjenesteydelser, der skal leveres, eller undtagelsesvis for produkter eller tjenesteydelser, som kræves til et særligt formål: Vil den økonomiske aktør tillade, at der foretages kontrol af dennes produktionskapacitet eller tekniske formåen og, om nødvendigt, af de undersøgelses- og forskningsfaciliteter, som denne råder over, og af kvalitetskontrolforanstaltningerne? Kontrollen skal foretages af den ordregivende myndighed eller, hvis denne indvilliger heri, på dennes vegne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etableret.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer
Beschreibung: Følgende uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer indehaves af tjenesteyderen eller leverandøren selv, og/eller (afhængigt af, hvilke krav der er fastsat i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne) af de ledende medarbejdere.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Miljøledelsesforanstaltninger
Beschreibung: Den økonomiske aktør kan anvende følgende miljøledelsesforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Antal ledende medarbejdere:
Beschreibung: Den økonomiske aktørs antal ledende medarbejdere gennem de sidste tre år var som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede
Beschreibung: Den økonomiske aktørs årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste tre år var som følger:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Værktøj, materiel og teknisk udstyr
Beschreibung: Den økonomiske aktør vil kunne disponere over følgende værktøj, materiel og tekniske udstyr til gennemførelse af kontrakten:
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Andel i underleverance
Beschreibung: Den økonomiske aktør agter eventuelt at give følgende andel (i procent) af kontrakten i underleverance. Bemærk, at hvis den økonomiske aktør har besluttet at give en del af kontrakten i underleverance og baserer sig på underleverandørens kapacitet til at udføre denne del, udfyldes et særskilt ESPD for sådanne underleverandører.
Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
5.1.11 Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: DAN
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://permalink.mercell.com/216788956.aspx,
5.1.12 Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://permalink.mercell.com/216788956.aspx
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Dänisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 2024-01-02Z13:00:00Z
Auftragsbedingungen:
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: nej
Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: nej
Finanzielle Vereinbarung: nej
5.1.15 Techniken
Rahmenvereinbarung:
Rahmenvereinbarung, teilweise mit erneutem Aufruf zum Wettbewerb, teilweise ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion:
5.1.16 Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: PlanEnergi
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: PlanEnergi
Registrierungsnummer: 74038212
Postanschrift: Jyllandsgade 1
Stadt: Skørping
Postleitzahl: 9520
Land: Dänemark
Kontaktperson: Thomas Ahrens Nielsen
Telefon: +45 96820400
Fax: +45 98392498
Profil des Erwerbers: http://www.planenergi.dk/
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
8.1 ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registrierungsnummer: 37795526
Postanschrift: Toldboden 2
Stadt: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registrierungsnummer: 10294819
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Stadt: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Rollen dieser Organisation:
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt
8.1 ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Mercell Holding ASA
Registrierungsnummer: 980921565
Postanschrift: Askekroken 11
Stadt: Oslo
Postleitzahl: 0277
Land, Gliederung (NUTS): Oslo(NO081)
Land: Norwegen
Kontaktperson: eSender
Telefon: +47 21018800
Fax: +47 21018801
Internetadresse: http://mercell.com/
Rollen dieser Organisation:
TED eSender
11. Informationen zur Bekanntmachung
11.1 Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: f6093bdc-5fa6-42bf-b1af-b8ba6f43f81f- 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 2023-11-17Z12:59:20Z
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Dänisch
11.2 Informationen zur Veröffentlichung
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 00703656-2023
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 223/2023
Datum der Veröffentlichung: 2023-11-20Z