Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 703825-2022

19/12/2022    S244

België-Knokke-Heist: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2022/S 244-703825

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 218-624408)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Knokke-Heist
Nationaal identificatienummer: 0207.691.252_25657
Postadres: A. Verweeplein 1
Plaats: Knokke-Heist
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Postcode: 8300
Land: België
Contactpersoon: Meggie Bosman
E-mail: meggie.bosman@knokke-heist.be
Telefoon: +32 50630100
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.knokke-heist.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=463832

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Internationale architectuurwedstrijd projectzone Casino te Knokke-Heist

Referentienummer: Knokke-Heist-2022/2069/CON/MB-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Knokke-Heist is de trotse eigenaar van een kursaal dat gebouwd werd in 1929 naar het ontwerp van architect Léon Stynen. Dit gebouw wordt mede dankzij de fresco’s van René Magritte beschouwd als een echte cultuurtempel maar kan, onder andere door zijn verouderde infrastructuur, niet langer de gewenste kwaliteitsvolle totaalbeleving aanbieden, noch ondersteunen. Daarom nodigt het Gemeentebestuur Knokke-Heist nationale en internationale architectenbureaus uit om zich kandidaat te stellen om deze locatie grondig te herdefiniëren.

De opdracht heeft nood aan een veelzijdige aanpak waarbij in respect voor het originele ontwerp van Stynen kan gereconstrueerd worden, gerestaureerd, maar waarbij zeker voldoende ruimte is voor kwalitatieve hedendaagse architecturale ingrepen. Ook de volledige omgeving van het kursaal maakt integraal onderdeel uit van de opdracht. Doel is een nieuw baken te creëren dat in de eerstkomende honderd jaar een nieuwe dimensie geeft aan onze gemeente en de plek opnieuw de allure geeft van weleer.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/12/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 218-624408

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

nota van toelichting 3