Lieferungen - 70385-2023

03/02/2023    S25

Česko-Hodonín: Zdravotnické přístroje

2023/S 025-070385

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 00226637
Poštovní adresa: Purkyňova 2731/11
Obec: Hodonín
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 69501
Země: Česko
Kontaktní osoba: Advien tender s.r.o., Mgr. Darja Kosmáková
E-mail: vz@advientender.cz
Tel.: +420 603494433
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.nemho.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_109.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_109.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_109.html
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

REACT EU 98 - Nemocnice TGM Hodonín - VZ 5 - Dodávka videogastroskopu, videokolonoskopu, videoduodenoskopu, endoskopické věže a sušící a skladovací skříně - opakované zadávací řízení

II.1.2)Hlavní kód CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka endoskopických přístrojů, a to:

a) Videogastroskop (3 ks),

b) Videokolonoskop (3 ks),

c) Videoduodenoskop (1 ks),

d) Endoskopická věž (endoskopický systém) (1 ks),

e) Sušící a skladovací skříň (1 ks)

pro gastroenterologickou ambulanci Nemocnici TGM Hodonín, příspěvkovou organizaci dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD - Kupní smlouva.

Předmětem zakázky je rovněž:

• doprava a instalace v místě plnění

• pojištění spojené s dodávkou zboží

• zaškolení pracovníků zadavatele

• poskytování záručního servisu

• likvidace obalů a odpadu v souladu s ustanoveními příslušné legislativy upravující nakládání s odpady

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 6 972 699.95 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
33168100 Endoskopy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11, 695 01 Hodonín.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka endoskopických přístrojů, a to:

a) Videogastroskop (3 ks),

b) Videokolonoskop (3 ks),

c) Videoduodenoskop (1 ks),

d) Endoskopická věž (endoskopický systém) (1 ks),

e) Sušící a skladovací skříň (1 ks)

pro gastroenterologickou ambulanci Nemocnici TGM Hodonín, příspěvkovou organizaci dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD - Kupní smlouva.

Předmětem zakázky je rovněž:

• doprava a instalace v místě plnění

• pojištění spojené s dodávkou zboží

• zaškolení pracovníků zadavatele

• poskytování záručního servisu

• likvidace obalů a odpadu v souladu s ustanoveními příslušné legislativy upravující nakládání s odpady

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 972 699.95 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016338 - Modernizace a rozvoj vybavení v Nemocnici TGM Hodonín v návaznosti na urgentní příjem

II.2.14)Další informace

Zadavatel v souladu se zákonem požaduje, aby účastník k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve výši 80.000,- Kč. Bližší informace viz zadávací dokumentace.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence - viz § 77 odst. 1 ZZVZ; a

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, tj. dokladu prokazujícího příslušné oprávnění či licenci na: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

zadavatel nepožaduje

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

zadavatel nepožaduje

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 03/03/2023
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 03/03/2023
Místní čas: 09:05
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 zákona po uplynutí lhůty pro podání nabídek bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/01/2023