Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 70415-2023

03/02/2023    S25

Polska-Rzeszów: Autobusy transportu publicznego

2023/S 025-070415

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 012-029337)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKS w Rzeszowie S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000617025
Adres pocztowy: Trzebownisko, 976
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-001
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Kunysz
E-mail: sekretariat@pks.rzeszow.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pks.rzeszow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa w formie leasingu do PKS w Rzeszowie S.A. 8 szt. autobusów

Numer referencyjny: ZP/1/2023
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa w formie leasingu do PKS w Rzeszowie S.A. 8 szt. autobusów, Stan: używany. Rok produkcji: nie starszy niż 2016 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 012-029337

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Data: 13/02/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 14/02/2023
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Zamiast:
Data: 13/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/02/2023
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: