Lieferungen - 70415-2023

03/02/2023    S25

Polska-Rzeszów: Autobusy transportu publicznego

2023/S 025-070415

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 012-029337)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKS w Rzeszowie S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000617025
Adres pocztowy: Trzebownisko, 976
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-001
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Kunysz
E-mail: sekretariat@pks.rzeszow.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pks.rzeszow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa w formie leasingu do PKS w Rzeszowie S.A. 8 szt. autobusów

Numer referencyjny: ZP/1/2023
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa w formie leasingu do PKS w Rzeszowie S.A. 8 szt. autobusów, Stan: używany. Rok produkcji: nie starszy niż 2016 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 012-029337

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Data: 13/02/2023
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 14/02/2023
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Zamiast:
Data: 13/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/02/2023
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: