We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 704331-2023

Display compact view

Hungary - Miscellaneous food products - Élelmiszer alapanyag beszerzése 2024

223/2023

Contract or concession notice – standard regime

1. Buyer
1.1 Buyer
Official name: NAPKÖZI KONYHA
Legal type of the buyer: Organisation awarding a contract subsidised by a local authority
Activity of the contracting authority: General public services
2. Procedure
2.1 Procedure
Title: Élelmiszer alapanyag beszerzése 2024
Description: Szállítási szerződés az alábbi élelmiszerek beszerzésére: 1.rész – Zöldség, gyümölcs, savanyúság 30.435 kg, 20 db, 1250 csomó 2.rész – Tojás 30 000 db, 3.rész – Pékáru 38 510 db, 13 650 kg 4.rész – Mirelitáru 12 970 kg 5.rész – Tejtermékek 771 kg 49 920 db, 10 995 L, , 5000 szelet 6.rész – Előhűtött hús 18 185 kg 7.rész – Hústermékek 2973 kg, 20 db 8.rész – Szárazáru 65 370 db, 4230 L, 30 üveg, 15 004 kg 9. rész – Cukrászsütemények 18 400 db, 10 kg 10. rész – „Fornetti” minőségű aprósütemény (fagyasztott) 9 850 db, 460 kg A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Procedure identifier: 3697ac99-b663-4b5b-8ae1-a4ef138b482e
Internal identifier: EKR002028862023
Type of procedure: Open
2.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15800000Miscellaneous food products
2.1.4 General information
Additional information: 1. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az ajánlatában dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől), amennyiben a kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel akkor csatolni kell a meghatalmazást is. b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkezésétől a cégbírósági által megküldött igazolás (ún. e-tértivevény vagy az „informatikai vizsgálat eredménye”). 2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír. 4. Amennyiben az EKR rendszerben nyilatkozat minta rendelkezésre áll, az értelemszerűen ki kell tölteni. A további nyilatkozato kitöltött és cégszerűen aláírt szkennelt példányait kötelesek az Ajánlattevők az ajánlathoz csatolni pdf formátumban az Ajánlatkérő által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott iratminták tartalmának megfelelően. 5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjtát (valamennyi rész esetében) 6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattal érintett teljes körűen kitöltött részletes élelmiszerlistát tartalmazó ár táblázatot Microsoft excel fájlformátumban. 7. Ajánlatkérő nevélben eljárs: Beleznai Róbert FAKSZ 00501, 5700 Gyula, Klapka u. 23. Tel.: 06205034064, email: alltender2@gmail.com, lajstromszám:00501, Szilágyi Sándor FAKSZ 5711 Gyula, Pfiffner Paulina u. 2. Tel: 06707707751, email: s.szilagyi88@gmail.com, lajstromszám: 01146. 8. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76.§(2) bekezdés a) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legalacsonabb ár alapján értékeli. Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban szereplő konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk, termékek felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztáást ebben az esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 9. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy valamennyi alkalmassági követelmény szigorúbb az ajánlattevők minősített ajánlattevői jegyzékében történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest. 10. Ajánlatkérő nem zárja ki, hogy ajánlattevő ajánlatában csatolva benyújtson a kizáró okok és az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumot. 11. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. 12. Közös ajánlattétel esetén ajánlattevők kötelesek becsatolni a dokumentáció szerinti konzorciumi megállapodást is. 13. Ajánlatkérő a projekttársaság útján történő teljesítésre nem biztosít lehetőséget. 14. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti kötelezettségről. 15. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség IV.2.6) pont szerinti időtartamát a Kbt. 81.§ (11) bekezdésével összhangban 30 napnak tekinti. 16. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők szorítkozhatnak az EEKD IV. rész α szakszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene tölteniük.
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
2.1.5 Terms of procurement
Terms of submission:
Maximum number of lots for which one tenderer can submit tenders: 10
The tenderer must submit tenders for all lots
2.1.6 Grounds for exclusion
Purely national exclusion grounds: Valamennyi rész: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott bármely kizáró ok, továbbá ajánlatkérőnek ki kell zárnia azon ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 1 . §-a értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában az ajánlata benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a Kr. 4. § (1) bekezdését köteles figyelembe venni. A Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 8.§ -ban rögzítettek szerint, a nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kr. 10. §-ban rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, külső nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. §38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a Pmtv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is. (Kr. 13. §) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § -ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani (nemleges tartalommal is). Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadók a Kr. 1–16. §-ai. Továbbá ajánlattevőnek az ajánlatában annak uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárásban történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata, illetve részvételi jelentkezése tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdés). Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdéseire is.
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Title: Zöldség, gyümölcs, savanyúság
Description: 1 rész - Zöldség, gyümölcs, savanyúság 30.435 kg, 20 db, 1250 csomó Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található. A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és sótartalom valamint allergén összetevők.
Internal identifier: EKR002028862023/1
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15300000Fruit, vegetables and related products
5.1.2 Place of performance
Postal address: Semmelweisutca16
Town: Elek
Postcode: 5742
Country: Hungary
Additional information: 
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2024-01-01+01:00
End date: 2024-12-31+01:00
5.1.6 General information
This is a recurrent procurement
Description: 2024. 11. hó
Reserved participation: Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs)
Additional information: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja, azaz 2024.01.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2024.12.31.-ig kell teljesíteni
5.1.9 Selection criteria
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M1
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.1. A Kbt. 65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szerezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját – év/hó/nap), a szerződés kötú másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnia, hogy az ajánlattevő a renferencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen teljesített: 1. rész tekintetében: Zöldség gyümölcs szállítására vonatkozó legalább 18 300 kg-ot elérő referenciával. Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető valamennyi rész esetében. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel - közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M2
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében: -Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó – ajánlattevő által tett részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó – HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékának másolatát, Csatolni kell továbbá az ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a HACCP rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs). M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Összesen nettó ajánlati ár
Weight (points, exact): 100
5.1.11 Procurement documents
5.1.12 Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Description of the financial guarantee: Nem ír elő ajánlatkérő ajánlati biztosítékot.
Deadline for receipt of tenders: 2023-12-21+01:0010:00:00+01:00
Deadline until which the tender must remain valid: 30DAY
Information about public opening:
Date/time: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Place: Kbt. 68.§ (1b) szerint
Additional information: 68.§ és a 424/2017 (XII.19.) Korm rend. 15.§ szerint
Terms of contract:
Conditions relating to the performance of the contract: A szerződés teljesítése során alkalmazandó előírások: - A Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) - A 36/2014 (XII.17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról - A 68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendeletre az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az élelmiszer higiéniáról, - Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról - 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki számla alapján a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, ill. a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A non-disclosure agreement is required
Electronic invoicing: Required
Electronic payment will be used
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
Financial arrangement: Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja kizárólag a fedezetet. Fizetési feltételek részletesen a szerződéstervezetben.
Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ALL-READY Kft.
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation receiving requests to participate: NAPKÖZI KONYHA
Organisation processing tenders: NAPKÖZI KONYHA
5.1 Lot: LOT-0002
Title: Tojás
Description: 2.rész – Tojás „M”-es méretben, „baromfi-tyúktojás”, 30 000 db Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található. A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és sótartalom valamint allergén összetevők.
Internal identifier: EKR002028862023/2
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 03142500Eggs
5.1.2 Place of performance
Postal address: Semmelweisutca16
Town: Elek
Postcode: 5742
Country: Hungary
Additional information: 
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2024-01-01+01:00
End date: 2024-12-31+01:00
5.1.6 General information
This is a recurrent procurement
Description: 2024. 11. hó
Reserved participation: Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs)
Additional information: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja, azaz 2024.01.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2024.12.31.-ig kell teljesíteni
5.1.9 Selection criteria
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M1
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.1. A Kbt. 65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szerezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját – év/hó/nap), a szerződés kötú másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnia, hogy az ajánlattevő a renferencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen teljesített: 2 rész tekintetében: Tojás szállítására vonatkozó legalább 18 000 db-ot elérő referenciával. Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető valamennyi rész esetében. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel - közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M2
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében: -Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó – ajánlattevő által tett részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó – HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékának másolatát, Csatolni kell továbbá az ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a HACCP rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs). M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Összesen nettó ajánlati ár
Weight (points, exact): 100
5.1.11 Procurement documents
5.1.12 Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Description of the financial guarantee: Nem ír elő ajánlatkérő ajánlati biztosítékot.
Deadline for receipt of tenders: 2023-12-21+01:0010:00:00+01:00
Deadline until which the tender must remain valid: 30DAY
Information about public opening:
Date/time: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Place: Kbt. 68.§ (1b) szerint
Additional information: 68.§ és a 424/2017 (XII.19.) Korm rend. 15.§ szerint
Terms of contract:
Conditions relating to the performance of the contract: A szerződés teljesítése során alkalmazandó előírások: - A Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) - A 36/2014 (XII.17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról - A 68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendeletre az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az élelmiszer higiéniáról, - Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról - 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki számla alapján a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, ill. a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A non-disclosure agreement is required
Electronic invoicing: Required
Electronic payment will be used
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
Financial arrangement: Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja kizárólag a fedezetet. Fizetési feltételek részletesen a szerződéstervezetben.
Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ALL-READY Kft.
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation receiving requests to participate: NAPKÖZI KONYHA
Organisation processing tenders: NAPKÖZI KONYHA
5.1 Lot: LOT-0003
Title: Pékáru
Description: 3.rész – Pékáru 38 510 db, 13 650 kg Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található. A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és sótartalom valamint allergén összetevők.
Internal identifier: EKR002028862023/3
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15811500Prepared bread products
5.1.2 Place of performance
Postal address: Semmelweisutca16
Town: Elek
Postcode: 5742
Country: Hungary
Additional information: 
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2024-01-01+01:00
End date: 2024-12-31+01:00
5.1.6 General information
This is a recurrent procurement
Description: 2024. 11. hó
Reserved participation: Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs)
Additional information: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja, azaz 2024.01.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2024.12.31.-ig kell teljesíteni
5.1.9 Selection criteria
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M1
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.1. A Kbt. 65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szerezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját – év/hó/nap), a szerződés kötú másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnia, hogy az ajánlattevő a renferencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen teljesített: 3. rész tekintetében: Pékáru szállítására vonatkozó legalább 23 000 db-ot és/vagy 8460 kg-ot elérő referenciával. Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető valamennyi rész esetében. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel - közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M2
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében: -Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó – ajánlattevő által tett részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó – HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékának másolatát, Csatolni kell továbbá az ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a HACCP rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs). M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Összesen nettó ajánlati ár
Weight (points, exact): 100
5.1.11 Procurement documents
5.1.12 Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Description of the financial guarantee: Nem ír elő ajánlatkérő ajánlati biztosítékot.
Deadline for receipt of tenders: 2023-12-21+01:0010:00:00+01:00
Deadline until which the tender must remain valid: 30DAY
Information about public opening:
Date/time: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Place: Kbt. 68.§ (1b) szerint
Additional information: 68.§ és a 424/2017 (XII.19.) Korm rend. 15.§ szerint
Terms of contract:
Conditions relating to the performance of the contract: A szerződés teljesítése során alkalmazandó előírások: - A Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) - A 36/2014 (XII.17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról - A 68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendeletre az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az élelmiszer higiéniáról, - Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról - 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki számla alapján a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, ill. a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A non-disclosure agreement is required
Electronic invoicing: Required
Electronic payment will be used
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
Financial arrangement: Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja kizárólag a fedezetet. Fizetési feltételek részletesen a szerződéstervezetben.
Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ALL-READY Kft.
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation receiving requests to participate: NAPKÖZI KONYHA
Organisation processing tenders: NAPKÖZI KONYHA
5.1 Lot: LOT-0004
Title: Mirelitáru
Description: 4. rész – Mirelitáru 12 970 kg Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található. A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és sótartalom valamint allergén összetevők.
Internal identifier: EKR002028862023/4
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15800000Miscellaneous food products
5.1.2 Place of performance
Postal address: Semmelweisutca16
Town: Elek
Postcode: 5742
Country: Hungary
Additional information: 
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2024-01-01+01:00
End date: 2024-12-31+01:00
5.1.6 General information
This is a recurrent procurement
Description: 2024. 11. hó
Reserved participation: Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs)
Additional information: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja, azaz 2024.01.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2024.12.31.-ig kell teljesíteni
5.1.9 Selection criteria
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M1
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.1. A Kbt. 65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szerezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás,, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját – év/hó/nap), a szerződés kötú másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnia, hogy az ajánlattevő a renferencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen teljesített: 4. rész tekintetében: Mirelitáru szállítására vonatkozó legalább 7800 kg-ot elérő referenciával. Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető valamennyi rész esetében. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel - közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M2
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében: -Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó – ajánlattevő által tett részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó – HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékának másolatát, Csatolni kell továbbá az ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a HACCP rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs). M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Összesen nettó ajánlati ár
Weight (points, exact): 100
5.1.11 Procurement documents
5.1.12 Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Description of the financial guarantee: Nem ír elő ajánlatkérő ajánlati biztosítékot.
Deadline for receipt of tenders: 2023-12-21+01:0010:00:00+01:00
Deadline until which the tender must remain valid: 30DAY
Information about public opening:
Date/time: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Place: Kbt. 68.§ (1b) szerint
Additional information: 68.§ és a 424/2017 (XII.19.) Korm rend. 15.§ szerint
Terms of contract:
Conditions relating to the performance of the contract: A szerződés teljesítése során alkalmazandó előírások: - A Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) - A 36/2014 (XII.17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról - A 68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendeletre az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az élelmiszer higiéniáról, - Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról - 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki számla alapján a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, ill. a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A non-disclosure agreement is required
Electronic invoicing: Required
Electronic payment will be used
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
Financial arrangement: Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja kizárólag a fedezetet. Fizetési feltételek részletesen a szerződéstervezetben.
Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ALL-READY Kft.
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation receiving requests to participate: NAPKÖZI KONYHA
Organisation processing tenders: NAPKÖZI KONYHA
5.1 Lot: LOT-0005
Title: Tejtermékek
Description: 5. rész – Tejtermékek 771 kg 49 920 db, 10 995 L, , 5000 szelet Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található. A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és sótartalom valamint allergén összetevők.
Internal identifier: EKR002028862023/5
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15500000Dairy products
5.1.2 Place of performance
Postal address: Semmelweisutca16
Town: Elek
Postcode: 5742
Country: Hungary
Additional information: 
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2024-01-01+01:00
End date: 2024-12-31+01:00
5.1.6 General information
This is a recurrent procurement
Description: 2024. 11. hó
Reserved participation: Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs)
Additional information: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja, azaz 2024.01.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2024.12.31.-ig kell teljesíteni
5.1.9 Selection criteria
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M1
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.1. A Kbt. 65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szerezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját – év/hó/nap), a szerződés kötú másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnia, hogy az ajánlattevő a renferencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen teljesített: 5. rész tekintetében: Tejtermékek szállítására vonatkozó legalább 31 000 db-ot és/vagy 6500 Litert elérő referenciával. Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető valamennyi rész esetében. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel - közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M2
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében: -Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó – ajánlattevő által tett részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó – HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékának másolatát, Csatolni kell továbbá az ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a HACCP rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs). M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Összesen nettó ajánlati ár
Weight (points, exact): 100
5.1.11 Procurement documents
5.1.12 Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Description of the financial guarantee: Nem ír elő ajánlatkérő ajánlati biztosítékot.
Deadline for receipt of tenders: 2023-12-21+01:0010:00:00+01:00
Deadline until which the tender must remain valid: 30DAY
Information about public opening:
Date/time: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Place: Kbt. 68.§ (1b) szerint
Additional information: 68.§ és a 424/2017 (XII.19.) Korm rend. 15.§ szerint
Terms of contract:
Conditions relating to the performance of the contract: A szerződés teljesítése során alkalmazandó előírások: - A Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) - A 36/2014 (XII.17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról - A 68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendeletre az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az élelmiszer higiéniáról, - Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról - 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki számla alapján a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, ill. a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A non-disclosure agreement is required
Electronic invoicing: Required
Electronic payment will be used
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
Financial arrangement: Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja kizárólag a fedezetet. Fizetési feltételek részletesen a szerződéstervezetben.
Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ALL-READY Kft.
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation receiving requests to participate: NAPKÖZI KONYHA
Organisation processing tenders: NAPKÖZI KONYHA
5.1 Lot: LOT-0006
Title: Előhűtött hús
Description: 6. rész – Előhűtött hús 18 185 kg Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található. A hústermékek között megtalálható állati eredetű húsok: csirke, marha és sertéshús egyaránt. A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és sótartalom valamint allergén összetevők.
Internal identifier: EKR002028862023/6
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15110000Meat
5.1.2 Place of performance
Postal address: Semmelweisutca16
Town: Elek
Postcode: 5742
Country: Hungary
Additional information: 
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2024-01-01+01:00
End date: 2024-12-31+01:00
5.1.6 General information
This is a recurrent procurement
Description: 2024. 11. hó
Reserved participation: Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs)
Additional information: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja, azaz 2024.01.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2024.12.31.-ig kell teljesíteni
5.1.9 Selection criteria
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M1
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.1. A Kbt. 65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szerezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját – év/hó/nap), a szerződés kötú másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnia, hogy az ajánlattevő a renferencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen teljesített: 6. rész tekintetében: Sertés és/vagy marha és/vagy, baromfi hús szállítására vonatkozó legalább 8000 kg-ot elérő referenciával. Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető valamennyi rész esetében. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel - közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M2
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében: -Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó – ajánlattevő által tett részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó – HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékának másolatát, Csatolni kell továbbá az ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a HACCP rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs). M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Összesen nettó ajánlati ár
Weight (points, exact): 100
5.1.11 Procurement documents
5.1.12 Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Description of the financial guarantee: Nem ír elő ajánlatkérő ajánlati biztosítékot.
Deadline for receipt of tenders: 2023-12-21+01:0010:00:00+01:00
Deadline until which the tender must remain valid: 30DAY
Information about public opening:
Date/time: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Place: Kbt. 68.§ (1b) szerint
Additional information: 68.§ és a 424/2017 (XII.19.) Korm rend. 15.§ szerint
Terms of contract:
Conditions relating to the performance of the contract: A szerződés teljesítése során alkalmazandó előírások: - A Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) - A 36/2014 (XII.17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról - A 68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendeletre az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az élelmiszer higiéniáról, - Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról - 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki számla alapján a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, ill. a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A non-disclosure agreement is required
Electronic invoicing: Required
Electronic payment will be used
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
Financial arrangement: Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja kizárólag a fedezetet. Fizetési feltételek részletesen a szerződéstervezetben.
Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ALL-READY Kft.
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation receiving requests to participate: NAPKÖZI KONYHA
Organisation processing tenders: NAPKÖZI KONYHA
5.1 Lot: LOT-0007
Title: Hústermékek
Description: Szállítási szerződés az alábbiak beszerzésére: 7. rész – Hústermékek 2973 kg, 20 db Ajánlatkérő hústermékek alatt érti: húskészítményeket, töltelékárukat (felvágott, kolbászok, szalonna, kenőmájasok stb), melynek az összesen mennyiségét tüntette fel a felhívásban. Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található. A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és sótartalom valamint allergén összetevők.
Internal identifier: EKR002028862023/7
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15130000Meat products
5.1.2 Place of performance
Postal address: Semmelweisutca16
Town: Elek
Postcode: 5742
Country: Hungary
Additional information: 
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2024-01-01+01:00
End date: 2024-12-31+01:00
5.1.6 General information
This is a recurrent procurement
Description: 2024. 11. hó
Reserved participation: Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs)
Additional information: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja, azaz 2024.01.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2024.12.31.-ig kell teljesíteni
5.1.9 Selection criteria
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M1
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.1. A Kbt. 65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szerezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját – év/hó/nap), a szerződés kötú másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnia, hogy az ajánlattevő a renferencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen teljesített: 7. rész tekintetében: Friss húskészítmények és/vagy töltelékárú szállítására vonatkozó legalább 1400 kg-ot elérő referenciával. Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető valamennyi rész esetében. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel - közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M2
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében: -Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó – ajánlattevő által tett részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó – HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékának másolatát, Csatolni kell továbbá az ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a HACCP rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs). M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Összesen nettó ajánlati ár
Weight (points, exact): 100
5.1.11 Procurement documents
5.1.12 Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Description of the financial guarantee: Nem ír elő ajánlatkérő ajánlati biztosítékot.
Deadline for receipt of tenders: 2023-12-21+01:0010:00:00+01:00
Deadline until which the tender must remain valid: 30DAY
Information about public opening:
Date/time: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Place: Kbt. 68.§ (1b) szerint
Additional information: 68.§ és a 424/2017 (XII.19.) Korm rend. 15.§ szerint
Terms of contract:
Conditions relating to the performance of the contract: A szerződés teljesítése során alkalmazandó előírások: - A Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) - A 36/2014 (XII.17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról - A 68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendeletre az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az élelmiszer higiéniáról, - Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról - 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki számla alapján a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, ill. a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A non-disclosure agreement is required
Electronic invoicing: Required
Electronic payment will be used
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
Financial arrangement: Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja kizárólag a fedezetet. Fizetési feltételek részletesen a szerződéstervezetben.
Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ALL-READY Kft.
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation receiving requests to participate: NAPKÖZI KONYHA
Organisation processing tenders: NAPKÖZI KONYHA
5.1 Lot: LOT-0008
Title: Szárazáru
Description: 8. rész – Szárazáru 65 370 db, 4230 L, 30 üveg, 15 004 kg Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található. A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és sótartalom valamint allergén összetevők.
Internal identifier: EKR002028862023/8
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15893000Dry goods
5.1.2 Place of performance
Postal address: Semmelweisutca16
Town: Elek
Postcode: 5742
Country: Hungary
Additional information: 
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2024-01-01+01:00
End date: 2024-12-31+01:00
5.1.6 General information
This is a recurrent procurement
Description: 2024. 11. hó
Reserved participation: Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs)
Additional information: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja, azaz 2024.01.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2024.12.31.-ig kell teljesíteni
5.1.9 Selection criteria
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M1
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.1. A Kbt. 65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szerezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját – év/hó/nap), a szerződés kötú másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnia, hogy az ajánlattevő a renferencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen teljesített: 8. rész tekintetében: Szárazáru szállítására vonatkozó legalább 42 000 db-ot és/vagy 9 400 kg-ot elérő referenciával Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető valamennyi rész esetében. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel - közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M2
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében: -Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó – ajánlattevő által tett részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó – HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékának másolatát, Csatolni kell továbbá az ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a HACCP rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs). M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Összesen nettó ajánlati ár
Weight (points, exact): 100
5.1.11 Procurement documents
5.1.12 Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Description of the financial guarantee: Nem ír elő ajánlatkérő ajánlati biztosítékot.
Deadline for receipt of tenders: 2023-12-21+01:0010:00:00+01:00
Deadline until which the tender must remain valid: 30DAY
Information about public opening:
Date/time: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Place: Kbt. 68.§ (1b) szerint
Additional information: 68.§ és a 424/2017 (XII.19.) Korm rend. 15.§ szerint
Terms of contract:
Conditions relating to the performance of the contract: A szerződés teljesítése során alkalmazandó előírások: - A Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) - A 36/2014 (XII.17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról - A 68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendeletre az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az élelmiszer higiéniáról, - Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról - 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki számla alapján a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, ill. a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A non-disclosure agreement is required
Electronic invoicing: Required
Electronic payment will be used
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
Financial arrangement: Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja kizárólag a fedezetet. Fizetési feltételek részletesen a szerződéstervezetben.
Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ALL-READY Kft.
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation receiving requests to participate: NAPKÖZI KONYHA
Organisation processing tenders: NAPKÖZI KONYHA
5.1 Lot: LOT-0009
Title: Cukrászsütemények
Description: 9. rész – Cukrászsütemények 18 400 db, 10 kg Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található. A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és sótartalom valamint allergén összetevők.
Internal identifier: EKR002028862023/9
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15812100Pastry goods
5.1.2 Place of performance
Postal address: Semmelweisutca16
Town: Elek
Postcode: 5742
Country: Hungary
Additional information: 
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2024-01-01+01:00
End date: 2024-12-31+01:00
5.1.6 General information
This is a recurrent procurement
Description: 2024. 11. hó
Reserved participation: Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs)
Additional information: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja, azaz 2024.01.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2024.12.31.-ig kell teljesíteni
5.1.9 Selection criteria
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M1
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.1. A Kbt. 65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szerezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját – év/hó/nap), a szerződés kötú másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnia, hogy az ajánlattevő a renferencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen teljesített: 9. rész tekintetében: Cukrászsütemények szállítására vonatkozó legalább 8000 db-ot elérő referenciával Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető valamennyi rész esetében. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel - közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M2
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében: -Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó – ajánlattevő által tett részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó – HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékának másolatát, Csatolni kell továbbá az ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a HACCP rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs). M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Összesen nettó ajánlati ár
Weight (points, exact): 100
5.1.11 Procurement documents
5.1.12 Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Description of the financial guarantee: Nem ír elő ajánlatkérő ajánlati biztosítékot.
Deadline for receipt of tenders: 2023-12-21+01:0010:00:00+01:00
Deadline until which the tender must remain valid: 30DAY
Information about public opening:
Date/time: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Place: Kbt. 68.§ (1b) szerint
Additional information: 68.§ és a 424/2017 (XII.19.) Korm rend. 15.§ szerint
Terms of contract:
Conditions relating to the performance of the contract: A szerződés teljesítése során alkalmazandó előírások: - A Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) - A 36/2014 (XII.17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról - A 68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendeletre az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az élelmiszer higiéniáról, - Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról - 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki számla alapján a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, ill. a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A non-disclosure agreement is required
Electronic invoicing: Required
Electronic payment will be used
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
Financial arrangement: Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja kizárólag a fedezetet. Fizetési feltételek részletesen a szerződéstervezetben.
Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ALL-READY Kft.
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation receiving requests to participate: NAPKÖZI KONYHA
Organisation processing tenders: NAPKÖZI KONYHA
5.1 Lot: LOT-0010
Title: „Fornetti” minőségű aprósütemény (fagyasztott)
Description: 10. rész – „Fornetti” minőségű aprósütemény (fagyasztott) 9 850 db, 460 kg Részletes leírás, specifikáció a dokumentációban található. A 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdése alapján a szerződés tárgya által indokoltan a műszaki leírás hivatkozik meghatározott gyártmányú, típusú, márkanevű termékekre, árura. Ajánlatkérő megítélése szerint így lehetséges a szerződés tárgyának 2) bekezdése szerinti kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Amennyiben a teljes egyenértékűség nem áll fenn, akkor az ajánlatkérő az ajánlatot érvényteleníti a Kbt. 73.§ (1) bekezdése e) pontja alapján, mivel ekkor a Kbt. 2.§ (2) bekezdése alapján nem biztosítható az ajánlattevők esélyegyenlősége. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Ajánlattevő kizárólag I. osztályú minőségű árut fogad el. Ajánlattevő köteles a megajánlott termékek olyan termékspecifikációs lapját, gyártmánylapját becsatolni, amely tartalmazza a következő összetevőket: telített zsírsav, zsír, energia, fehérje, szénhidrát, cukor, kálcium és sótartalom valamint allergén összetevők.
Internal identifier: EKR002028862023/10
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Supplies
Main classification(cpv): 15811000Bread products
5.1.2 Place of performance
Postal address: Semmelweisutca16
Town: Elek
Postcode: 5742
Country: Hungary
Additional information: 
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2024-01-01+01:00
End date: 2024-12-31+01:00
5.1.6 General information
This is a recurrent procurement
Description: 2024. 11. hó
Reserved participation: Participation is not reserved.
The names and professional qualifications of the staff assigned to perform the contract must be given: Not required
Procurement Project not financed with EU Funds.
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs)
Additional information: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a szerződéskötés időpontja a teljesítés kezdő időpontja, azaz 2024.01.01 utáni időpontra esik, úgy a szállításokat ebben az esetben is 2024.12.31.-ig kell teljesíteni
5.1.9 Selection criteria
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M1
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására. M.1. A Kbt. 65.§ (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szerezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás, b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglaltakhoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában rész vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontját – év/hó/nap), a szerződés kötú másik fél, a szállítás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnia, hogy az ajánlattevő a renferencia mely részeit teljesítette. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben összesen teljesített: 10. tekintetében: Aprósütemények (fagyasztott) szállítására vonatkozó legalább 6000 db-ot és/vagy 240 kg-ot elérő referenciával Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető valamennyi rész esetében. Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bek-re tekintettel - közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
Criterion:
Type: Suitability to pursue the professional activity
Name: M2
Description: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (Ajánlatkérő előzetes igazolási módként elfogadja Ajánlattevők, érintett gazdasági szereplők EEKD IV. rész alfa pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelménynek). A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására M.2. Az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. c) pontjára tekintettel a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani valamennyi rész tekintetében: -Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, tanúsító szervezettől származó – ajánlattevő által tett részajánlatokkal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó – HACCP tanúsítványának, vagy az ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékának másolatát, Csatolni kell továbbá az ajánlattevő cégszerű (vagy más, joghatás kiváltására alkalmas formában megtett) nyilatkozatát is, amely igazolja, hogy a megtett minőségbiztosítási intézkedések egyenértékűek a HACCP rendszer működésével (ha HACCP tanúsítvány nincs). M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: Az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes, az általa tett részajánlattal érintett termékek teljes körét lefedő, a termékek tárolására és/vagy forgalmazására vonatkozó HACCP, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a HACCP rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel. Általános előírások: Az előírt alk-i követelményeknek az ATk bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bek-ben foglaltak szerint. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó. AK a III.1.3. pontban a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített Ajánlattevőnek a Kr. 30. § (4) bek. alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni.
Use of this criterion: Used
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Price
Description: Összesen nettó ajánlati ár
Weight (points, exact): 100
5.1.11 Procurement documents
5.1.12 Terms of procurement
Terms of submission:
Electronic submission: Required
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: Hungarian
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Description of the financial guarantee: Nem ír elő ajánlatkérő ajánlati biztosítékot.
Deadline for receipt of tenders: 2023-12-21+01:0010:00:00+01:00
Deadline until which the tender must remain valid: 30DAY
Information about public opening:
Date/time: 2023-12-21+01:0012:00:00+01:00
Place: Kbt. 68.§ (1b) szerint
Additional information: 68.§ és a 424/2017 (XII.19.) Korm rend. 15.§ szerint
Terms of contract:
Conditions relating to the performance of the contract: A szerződés teljesítése során alkalmazandó előírások: - A Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) - A 36/2014 (XII.17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról - A 68/2007 (VII.26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendeletre az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről, - Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az élelmiszer higiéniáról, - Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendeletére (2004.04.29.) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról - 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki számla alapján a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében, ill. a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A non-disclosure agreement is required
Electronic invoicing: Required
Electronic payment will be used
Legal form that must be taken by a group of tenderers that is awarded a contract: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.
Financial arrangement: Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja kizárólag a fedezetet. Fizetési feltételek részletesen a szerződéstervezetben.
Information about review deadlines: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation providing additional information about the procurement procedure: ALL-READY Kft.
Organisation providing more information on the review procedures: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Organisation receiving requests to participate: NAPKÖZI KONYHA
Organisation processing tenders: NAPKÖZI KONYHA
8. Organisations
8.1 ORG-0004
Official name: Közbeszerzési Hatóság
Registration number: EKRSZ_40664534
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest(HU110)
Country: Hungary
Telephone: +36 18828635
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation:
TED eSender
8.1 ORG-0001
Official name: NAPKÖZI KONYHA
Registration number: 15845766204
Postal address: Semmelweis Utca 16
Town: Elek
Postcode: 5742
Country subdivision (NUTS): Békés(HU332)
Country: Hungary
Contact point: Krisán József
Telephone: +36 66241133
Fax: +36 66241133
Roles of this organisation:
Buyer
Group leader
Organisation receiving requests to participate
Organisation processing tenders
8.1 ORG-0002
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: 15329190-2-41
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest(HU110)
Country: Hungary
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation:
Review organisation
8.1 ORG-0003
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Registration number: 15329190-2-41
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postcode: 1026
Country subdivision (NUTS): Budapest(HU110)
Country: Hungary
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internet address: https://kozbeszerzes.hu
Roles of this organisation:
Organisation providing more information on the review procedures
8.1 ORG-0005
Official name: ALL-READY Kft.
Registration number: 14233911204
Postal address: Mátyás K. Utca .31. 1. ép.
Town: Gyula
Postcode: 5700
Country subdivision (NUTS): Békés(HU332)
Country: Hungary
Contact point: Beleznai Róbert
Telephone: +36 205034064
Roles of this organisation:
Procurement service provider
Organisation providing additional information about the procurement procedure
11. Notice information
11.1 Notice information
Notice identifier/version: 6d0ee005-8715-4332-8b1e-695b35984341- 02
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice dispatch date: 2023-11-17+01:0011:18:39+01:00
Languages in which this notice is officially available: Hungarian
11.2 Publication information
Notice publication number: 00704331-2023
OJ S issue number: 223/2023
Publication date: 2023-11-20Z