Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 70443-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Papiersanitärartikel

2023/S 025-070443

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
Nationale Identifikationsnummer: RO 29275212
Postanschrift: Strada: Olteniţei, nr. 35-37, Sector: -, Judet: Bucuresti
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 041293
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Contracte Achititii
E-Mail: achizitii@anif.ro
Telefon: +40 0213322824
Fax: +40 0213322183
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.anif.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162099
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Activitati conexe agriculturii

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Produse de curatenie si igienico-sanitare necesare A.N.I.F. Unitatea Centrala, Filialele Teritoriale de imbunatatiri Funciare si Unitatilor de Administrare"

Referenznummer der Bekanntmachung: 10593/21/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33771000 Papiersanitärartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

"Produse de curatenie si igienico-sanitare necesare A.N.I.F. Unitatea Centrala, Filialele Teritoriale de imbunatatiri Funciare si Unitatilor de Administrare"

Valoarea estimata a acordului-cadru: 1.315.646,2 lei fara TVA.

Valoare contract subsecvent minim pe 3 luni: 164.457,00 lei fara TVA;

Valoare cel mai mare contract subsecvent pe 12 luni: 657.823,1 lei fara TVA.

Livrarea produselor se va efectua la sediile locaţiilor beneficiarului ( Anexa 3 ), în maxim 7 zile lucrătoare de la primirea comenzii din partea acestuia, beneficiarul putând face mai multe comenzi pe perioada derulării acordului cadru.

Ofertantul trebuie să fie certificat ISO 9001 sau echivalent pentru distribuţia produselor ce fac obiectul prezentei achiziţii.

Caracteristicile tehnice solicitate în continuare sunt minime şi obligatorii. De asemenea, cantităţile menţionate în Anexa 1, urmând a fi precizate la fiecare comandă emisă de beneficiar pe perioada derulării acordului cadru, astfel încât să se asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii autorităţii contractante.

Toate produsele oferite trebuie să fie conforme cu cele solicitate în caietul de sarcini.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 315 646.20 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

ANIF Bucuresti si Filialele Teritioriale de IF apartinand ANIF ( confrm anexa 3)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform caiet de sarcini, anexa 1, anexa 2 si anexa 3.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de livrare de la primirea comenzii ferme (zile lucratoare) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art.164,165, 167

din Legea nr. 98/2016;

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

- certificat constatator emis de ONRC;

- certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) valabile la data prezentarii;

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art.

167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 58-60 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: SE VA COMPLETA DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele ce probeaza cele asumate in DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.In cazul ofertantilor straini se vor prezenta documente echivalente emise în tara de rezidenta. Informatiile din aceste documente trebuie sa fie reale/actualizate la momentul prezentarii.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:

- Cornel Popa - Director General;

- Adrian Constantin Bîrzoi -Director General Adjunct;

- Andrei Barabulea - Director Economic;

- Andreea Valentina losub -Director Direcţia Investiţii;

- Roxana Popa -Şef Serviciu Achiziţii Contracte;

- Ovidiu-Florin Dumitru - Sef Serv.Juridic si Contencios Administrativ;

Nota: Nedepunerea DUAE, odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator, subcontractant), atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv pentru subcontractanti/terti sustinatori. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: - certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta si urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaSe va prezenta media cifrei de afaceri globale din ultimii 3 (trei) ani (2020, 2021, 2022) sa fie cel putin egală cu 657.823,1 lei fara TVA. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte conform reglementarilor Legii 98/2016 art 175 alin. 2 lit. a) dupa cum urmeaza:“(2)Cerinţele privind situaţia economică şi financiară stabilite de autoritatea contractantă pot viza elemente cum ar fi: a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de afaceri minimă în domeniul obiectului contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici nu trebuie să depăşească de două ori valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau, după caz, la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent”

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi bilanturi contabile orice alte documente relevante care probeaza indeplinirea cerintei (declaratie).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara:Ofertantul trebuie sa facă dovada ca in ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a furnizat, la nivelul unui contract sau cel mult 3 contracte, produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica de minim 657.823,1 lei fară TVA. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Autoritatea contractanta doreste sa se asigure, avand in vedere numarul mare de produse, ca furnizorul are capacitatea tehnica de a furniza in conditii corespunzatoare un asemenea nivel de livrari de produse similare cu cel solicitat in conditiile impuse de caietul de sarcini.Pentru stabilirea conformităţii produselor ofertate cu cerinţele Caietului de sarcini, Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de testa unele dintre produsele ofertate în procesul de evaluare a ofertelor, solicitând de la ofertanţi, în acest scop, mostre ale respectivelor produse. Neprezentarea mostrelor solicitate duce la excluderea din procedura de achiziţie.

Proportia de subcontractareInformatii privind subcontractantii – In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea "Proportia de subcontractare". De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A " Informatii privind operatorul economic " si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere".- Se va prezenta acordul de subcontractare. Acesta trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare /partile subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant;

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul trebuie să fie certificat ISO 9001 sau echivalent pentru distribuţia produselor ce fac obiectul prezentei achiziţii.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pentru contractele de achizitie de bunuri - executarea de livrari de sipul specificat : in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica. Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante

Se va completa DUAE. Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din documente trebuie sa fie reale/actuale/valabile la data prezentarii.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”) , integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multordocumente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. 3.In cazul ofertelor cu punctaje egale situate pe primul loc, pentru departajare, autoritatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare (mai mica decat cea depus initial). Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.Autoritatea contractanta opteaza conform prevederilor art. 141 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 “autoritatea contractanta precizeaza în anuntul de participare daca ofertele pot fi depuse pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile” Atribuirea lotului castigator in cazul in care un ofertant este pe locul 1 la mai multe loturi.”’ Operatorul clasat pe locul 1 la mai multe loturi I se va atribuie lotul la care diferenta intre locul 1 si locul 2 este cea mai mare. In oferta tehnica va fi precizat obligatoriu perioada de garantie a lucrarii care nu poate fi mai mica de 24 de luni.In caz contrar aceasta va fi declarata neconforma. Termenul de executie a lucrarilor se va incadra in, prevederile Legii 500/2002 art.2 (1) pct.1-2, si Anexei 1 din Ordinul 1792/2002. Nota: In vederea respectarii prevederilor Notificarii ANAP cu privire la modalitatea de punere in aplicare a dispozitiilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind realizarea controlului ex-ante al ANAP, In functie de perioada de timp in care se verifica anuntul, autoritatea contractanta propune urmatorul calendar: - in primele 10 zile (interval 0-10) de la publicarea in SICAP ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire; - in intervalul 10 - 13 (3 zile), autoritatea contractanta pregateste raspunsurile la solicitarile de clarificari transmise de ofertanti; in ziua 13 - 14 autoritatea contractanta transmite la ANAP clarificarile, in ziua 14 ( 1 zi), autoritatea contractanta posteaza raspunsurile pe SICAP; - in intervalul 14 -16, se vor elabora ofertele de catre ofertantii participanti la procedura. O data cu depunerea DUAE se vor depune si urmatoarele documente Declarație privind securitatea și sănătatea în domeniul mediului, muncii și protecția muncii Declarație privind securitatea și sănătatea în muncă și protecția muncii ANGAJAMENT FERM Terţ susţinător DECLARAŢIE OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT ACORD DE ASOCIERE DECLARAŢIE OFERTANT/ OFERTANT ASOCIAT

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul juridic
Postanschrift: Soseaua Oltenitei 35-37
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 041293
Land: Rumänien
Fax: +04 0213322183
Internet-Adresse: www.anif.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023