Lieferungen - 70446-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Trnava: Sieťové zariadenia

2023/S 025-070446

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42156424
Poštová adresa: Kollárova 8
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 91702
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Lucia Ongerová
E-mail: lucia.ongerova@nases.gov.sk
Telefón: +421 232780729
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.nases.gov.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10581
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup sieťových a IKT komponentov

Referenčné číslo: 250-2022/6572
II.1.2)Hlavný kód CPV
32420000 Sieťové zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Hardwarová a softwarová podpora výrobcom 24/7 pre Firmware and General Upgrady po dobu 1 roka

Prevedenie v podobe apliance riešenia / nie chassis riešenie, montáž štandartný 19 rack, veľkosť max 5U

Zariadenie musí podporovať hardware akceleráciu pre spracovanie trafficu nie deditovanych network procesoroch, 2x2 TB SSD integrované úložisko

Network procesor musí byť schopný spracovávať r IPv4/IPv6, SCTP a multicast Traffic do troch microsekúnd

Dedikovaný procesor určený pre Signature-based content inspection akceleráciu

Podpora Encryption a decryption offloading

Podpora traffic shapingu a packet prioritizácie

IPS založená na checksum offload a packet defragmentácii

Podpora elephant flows až do úrovne 100gbps

Aktívna DDoS ochrana na HW úrovni

Podpora duálneho napájania

Aktívny manažment za podpory Security Fabric

Plne kompatibilné s automatizačným nástrojom FortiManager a reportingovými nástrojom FortiAnalyzer

Plná integrácia do bezpečnostného, analytického a uceleného používaného nástroja (v súčasnosti od firmy Fortinet)

Plná kompatibilita s nástrojom Oracle Cloud Infrastructure na všetkých úrovniach (Cloud visibility and Control, Application security, Network security, Service security)

Plná podpora VxLAN

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 2 295 755.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71356300 Technická podpora
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je nákup 2x2ks zariadení Firewall na ukončenie služieb komunitného cloudu v zmysle technických parametrov uvedených v Opise predmetu zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

311071X548.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Názov projektu: Redizajn siete GOVNET.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 130-367756
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 150-2022/6857-13409
Názov:

Kúpna zmluva

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
13/12/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 5
Počet ponúk prijatých elektronicky: 5
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: KOLAS s. r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47060476
Poštová adresa: Tomášikova 10/G
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 82103
Štát: Slovensko
E-mail: obchod@kolas.sk
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 1 242 500.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/01/2023