We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 704486-2023

Display compact view

Check out the latest version of this notice:  706909-2023
Poland - Cleaning services - Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenów zewnętrznych i pielęgnacji zieleni w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostkach jej podległych w podziale na 15 części

223/2023

Contract or concession award notice – standard regime

1. Buyer
1.1 Buyer
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Legal type of the buyer: Central government authority
Activity of the contracting authority: Public order and safety
2. Procedure
2.1 Procedure
Title: Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenów zewnętrznych i pielęgnacji zieleni w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostkach jej podległych w podziale na 15 części
Description: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenów zewnętrznych i pielęgnacja zieleni w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych. 2. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 139 ust. 1 uPzp). 3. W związku z zastosowaniem procedury z art. 139 ust. 1, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1uPzp. Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 4. Na podstawie art. 257 pkt. 1 uPzp Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.
Procedure identifier: cffdaed3-5da9-4cd4-9f53-9907eac4daaa
Internal identifier: FZ-2380/5/23/MB
Type of procedure: Open
2.1.1 Purpose
Nature of the contract: Services
Main classification(cpv): 90910000Cleaning services
2.1.2 Place of performance
Country subdivision (NUTS): Łódzki(PL712)
Country: Poland
2.1.3 Value
Estimated value excluding VAT: 330,729.72PLN
2.1.4 General information
Additional information: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przetwarza Pana/Pani dane osobowe: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są: a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenów zewnętrznych i pielęgnację zieleni w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostkach jej podległych w podziale na 15 części - FZ-2380/5/23/MB prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP). b. w przypadku wyboru Pana/Pani oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonania umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji bądź jego przedstawicielem prawnym lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed jej zawarciem. 4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, oraz inne jednostki Policji w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy. 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do: a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi; b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu. 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku wybrania Pani/Pana oferty i podpisania umowy, jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, przez cały czas obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku. 9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Legal basis:
Directive 2014/24/EU
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0015
Title: usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, terenów zewnętrznych i pielęgnacja zieleni w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych
Description: 1. Usługa dla obiektów: Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu ul. Sikorskiego 2 2. Usługa będzie polegała na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach biurowych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, pomieszczeniach socjalnych, stołówce OSzP w Łodzi zs. w Sieradzu (Zadanie 15), sanitariatach przy użyciu własnego sprzętu i środków czystości, a także sprzątaniu terenów zewnętrznych obiektów i pielęgnacji terenów zielonych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 3 do SWZ. 3. Wykaz czynności sprzątania stanowi załącznik nr 4 i 4A do SWZ, natomiast szczegółowy zakres czynności wraz z wykazem powierzchni do sprzątania obiektów w poszczególnych obiektach dla poszczególnych części zawiera załącznik nr 5.1 – 5.2 i 6 do SWZ. 4. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy – załącznik nr 15 do SWZ. 5. Sprzątanie wewnętrzne pomieszczeń odbywać się będzie codziennie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach uzgodnionych z użytkownikiem budynku z wyjątkiem obiektów, których sprzątanie będzie wykonywane raz, dwa lub trzy dni w tygodniu, a także z wyjątkiem pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie (sprzątanie pod nadzorem), gdzie usługa musi być świadczona w obecności użytkownika pomieszczenia (po jej wcześniejszym uzgodnieniu). 6. Sprzątanie terenów zewnętrznych w obiektach oraz pielęgnacja zieleni odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem obiektów, których sprzątanie będzie wykonywane raz, dwa lub trzy dni w tygodniu. 7. Zawarte w Formularzu cenowym – załącznik nr 2.1-2.15. do SWZ, wielkości powierzchni stanowią wielkości szacunkowe służące do skalkulowania ceny oferty. Mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych usług nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Ostateczna ilość poszczególnych usług będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych, a w przypadku mniejszych potrzeb, nie mogą one stanowić podstaw do roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 70 % wartości umowy. 8. Wszystkie czynności związane z realizacją usługi m. in. mycie, czyszczenie oraz inne opłaty/koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, muszą być wkalkulowane w cenę oferty, w tym także wszelkie koszty związane z dodatkowymi czynnościami niezbędnymi do wykonania usługi w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym (np. odśnieżanie i usuwanie śniegu) oraz koszty zatrudnienia pracowników wykonujących czynności. 9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) wszystkie osoby wykonujące wszelkie czynności związane z realizacją sprzątania pomieszczeń biurowych, terenów zewnętrznych i pielęgnacją zieleni. w obiektach objętych przedmiotem zamówienia. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego. 10. W celu weryfikacji realizacji zatrudnienia w ciągu 10 dni od zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez niego, Wykonawca będzie zobowiązany, do przedłożenia Wykazu osób wykonujących prace objęte zamówieniem, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okoliczności, o których mowa w pkt. 5.9. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Wskazane dokumenty w formie pisemnej powinny zawierać w szczególności: dane podmiotu składającego.
Internal identifier: część 15
5.1.1 Purpose
Nature of the contract: Services
Main classification(cpv): 90910000Cleaning services
Additional classification(cpv): 77310000Planting and maintenance services of green areas
5.1.2 Place of performance
Country subdivision (NUTS): Łódzki(PL712)
Country: Poland
Additional information: 
5.1.3 Estimated duration
Start date: 2023-08-10+02:00
Duration: 12MONTH
5.1.5 Value
Estimated value excluding VAT: 330,729.72PLN
5.1.6 General information
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA)
5.1.10 Award criteria
Criterion:
Type: Quality
Description: termin płatności (T)
Weight (percentage, exact): 40
Criterion:
Type: Price
Description: 60 %
Weight (percentage, exact): 60
5.1.12 Terms of procurement
Information about review deadlines: 1.Środki ochrony prawnej określono w Dziale IX uPzp – środki ochrony prawnej. 2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 3.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 4.Zgodnie z art. 513 odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 6.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 uPzp. i musi ono zawierać informacje określone w art. 516 uPzp.
5.1.15 Techniques
Framework agreement:
No framework agreement
Information about the dynamic purchasing system
No dynamic purchase system
Electronic auction:
5.1.16 Further information, mediation and review
Review organisation: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Organisation providing additional information about the procurement procedure: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
6. Results
6.1 Result Lot Identifier: LOT-0015
No winner was chosen and the competition is closed.
The reason why a winner was not chosen: Other
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Registration number: 7260004458
Postal address: ul. Lutomierska 108/112
Town: Łódź
Postcode: 91-048
Country: Poland
Contact point: Małgorzata Bozińska
Telephone: +48 478412295
Fax: +48 478422080
Internet address: http://lodzka.policja.gov.pl
Roles of this organisation:
Buyer
Organisation providing additional information about the procurement procedure
8.1 ORG-0002
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Registration number: 5262239325
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postcode: 02-676
Country subdivision (NUTS): Miasto Warszawa(PL911)
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Roles of this organisation:
Review organisation
11. Notice information
11.1 Notice information
Notice identifier/version: 8d53b095-a6e1-4b43-bc1c-5915f13dfc8d- 01
Form type: Result
Notice type: Contract or concession award notice – standard regime
Notice dispatch date: 2023-11-17Z13:43:21Z
Languages in which this notice is officially available: Polish
11.2 Publication information
Notice publication number: 00704486-2023
OJ S issue number: 223/2023
Publication date: 2023-11-20Z