A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 70476-2022

09/02/2022    S28

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 028-070476

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ibolya Alexandra
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301739990
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szadán épülő iskola tervezése és kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000825302021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Szadán épülő új, 8 tantermes általános iskola és B típusú tornaterem tervezésére és kivitelezésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 705 643 588.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák - IA01
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

A Szada belterület 4423/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 2111 Szada, Berek út 19. szám alatt található, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladata a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Tervezési feladat:

A rendelkezésre bocsátott záradékolt építésengedélyezési tervdokumentáció, valamint építési engedély alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beépített berendezéssel, mobíliák kiírása berendezési tervvel), az Ajánlatkérő utasításának és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően.

Kivitelezési feladat:

Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező záradékolt engedélyes terv, építési engedély alapján elkészített kiviteli tervdokumentáció és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján az iskola és tornaterem építés teljes körű, kulcsrakész kivitelezése, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, az engedélyezési tervben előirányzott alábbi paraméterekkel:

Új 8 tantermes iskola, „B” típusú tornaterem öltözőkkel, 1 db személyfelvonó építése, valamint 55 db parkoló kialakítása.

Az épületben kialakításra kerül egy melegítő konyha, 8 db tanárok számára biztosított helyiség, 1 db aula az érkezés és az ünnepségek megtartásához, 1 db természettudományi és 1 db számítástechnikai szaktanterem, 1 db könyvtár és 1 db rajzterem a tetőtéri szinten, 2 db külön bontható nyelvi terem a csoportokra bontott oktatáshoz és 8 db szertár.

A kivitelezés során az új iskola, valamint a „B” típusú tornaterem tekintetében a földszinten 1367,07 m2 + fedett terasz 71,31 m2; I. emeleten 925,14 m2 + fedett-nyitott terek 357,7 m2; II. emeleten 697,21 m2; Tetőtérben 360,65 m2 alapterületű bővítés valósul meg. Összesen a teljes épület hasznos alapterülete: 3350,07 m2 + fedett - nyitott terek alapterülete 429,01 m2.

A „B” típusú tornaterem pályamérete 25x30 m, 750 m2 sportpadló burkolattal, csarnokszerkezete 25 m fesztávú íves, rétegelt - ragasztott fatartós, tetején 40 kW napelemparkkal.

Az ingatlanon létesül egy 40x20 m-es sportpálya lelátóval, egy 60 m-es 4 sávos futópálya és egy fitneszpark, valamint játszótér vízáteresztő öntöttgumi burkolattal, összesen 1300 m2-en.

A létesítendő felvonó típusa: személyfelvonó; teherbírása: 630 kg/8 személy

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2 Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szociális és/vagy oktatás/nevelési új épület és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése során szerzett FMV és/vagy projektvezetői többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szociális és/vagy oktatás/nevelési új épület és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése során szerzett FMV és/vagy projektvezetői többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 24 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szociális és/vagy oktatás/nevelési új épület és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények kivitelezése során szerzett FMV és/vagy projektvezetői többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 24 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M2)4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szociális és/vagy oktatás/nevelési új épület és/vagy sportpályák és ezekhez kapcsolódó létesítmények tervezése során szerzett tervezői többlet szakmai tapasztalata (db, min. 0-max. 5 db) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

2) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

3) Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj összegét értékeli.

4) A 2.1-2.4.) értékelési részszempontokkal kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint 24 hónapban határozza meg a 2.1-2.3 részszempontok szerinti, és 5 db-ban határozza meg a 2.4 értékelési részszempont szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

5) Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 171-443487
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szadán épülő iskola tervezése és kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/01/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 10572795241
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrep@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 705 643 588.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes.

Nyertes ajánlattevő: SWIETELSKY Építő Kft., 1016 Budapest Mészáros Utca 13. adószám: 10572795-2-41.

További beérkezett ajánlatok: KIPSZER Fővállalkozási és Tervező Zrt., 1106 Budapest Jászberényi Út 24-36., adószám: 10962787-2-42; Stabil Konstrukt Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7150 Bonyhád Benczúr Gyula Utca 22., adószám: 14462344-2-17; WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1106 Budapest Jászberényi Út 24-36., adószám: 11469830-2-44

Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/02/2022