Lieferungen - 70491-2023

03/02/2023    S25

Nederland-Tilburg: Audiovisuele uitrusting

2023/S 025-070491

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VvE Locomotiefboulevard 101 te Tilburg
Nationaal identificatienummer: 391650280
Postadres: Locomotiefboulevard 101
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5041SE
Land: Nederland
Contactpersoon: Mirjam de Pater
E-mail: m.depater@fontys.nl
Telefoon: +31 618277398
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://mindlabsinprogress.nl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Audiovisuele voorzieningen t.b.v. MindLabs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32321200 Audiovisuele uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De levering van audiovisuele voorzieningen t.b.v. diverse ruimtes van MindLabs en een meerjaren onderhoudsovereenkomst op de geleverde voorzieningen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 259 365.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321300 Audiovisuele materialen
50340000 Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
51310000 Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tilburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Audiovisuele voorzieningen voor het Bruisend Hart, het Debat centrum, Grand Café, informatieschermen en een centrale bedienpost. Opdracht betreft zowel levering als installatie en (gefaseerde) oplevering. Aansluitend aan de opdracht start een vijf jaar lopende overeenkomst voor onderhoud en ondersteuning.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aangeboden oplossing / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak / Weging: 15
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optioneel kunnen camera's aan de opdracht worden toegevoegd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 182-514463
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Audiovisuele voorzieningen t.b.v. MindLabs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MSM-Edison B.V. ( h.o.d.n Media Service )
Nationaal identificatienummer: 14058823
Postadres: Galjoenweg 65
Plaats: MAASTRICHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6222NT
Land: Nederland
E-mail: info@mediaservicemaastricht.nl
Telefoon: +31 434070700
Internetadres: http://www.mediaservicemaastricht.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 259 365.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023