Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Bauleistung - 704943-2023

21/11/2023    S224

Rumänien-Timișoara: Straßenbauarbeiten

2023/S 224-704943

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 179-561266)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: JUDETUL TIMIS
Nationale Identifikationsnummer: 4358029
Postanschrift: Strada: Revoluţiei 1989, nr. 17
Ort: Timisoara
NUTS-Code: RO424 Timiş
Postleitzahl: 300034
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Georgeta Prisecaru
E-Mail: georgeta.prisecaru@cjtimis.ro
Telefon: +40 256406362
Fax: +40 256406426
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cjtimis.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contract de execuție LUCRĂRI (proiectare și execuție) privind ” Lărgire la 4 benzi a DJ 692, sector DN 69-SÂNANDREI ”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4358029_2023_PAAPD1415426
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233120 Straßenbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prin prezentul contract se vor realiza lucrări așa cum sunt cuprinse in documentația tehnica si anexele aferente acesteia.

Prin prezentul contract vor fi proiectate si executate următoarele tipuri de lucrări:

• realizarea unui drum cu 4 (patru) benzi de circulație cu păstrarea traseului actual și lărgirea acestuia;

• corelarea soluției proiectate cu P.U.Z-urile aprobate;

• corectarea în plan şi spaţiu a elementelor geometrice al traseului existent, astfel încât să se asigure condiţiile tehnice necesare pentru o viteză de proiectare de 80...90 km/h;

• consolidarea structurii rutiere existente pentru un trafic de perspectivă (tonaj greu);

• refacerea și completarea dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor meteorice (şanţuri, rigole, înlocuirea podeţelor degradate, prevederea unor podeţe noi acolo unde se impune);

• executarea unei structuri rutiere performante cu îmbrăcăminte bituminoasă modernă;

• proiectarea lucrărilor pentru siguranța circulației (indicatoare, marcaje);

• amenajarea terenului – inclusiv cheltuielile necesare pentru mutarea sau protejarea instalațiilor și rețelelor afectate de lărgirea drumului;

• amenajări pentru protecția mediului – inclusiv cheltuielile necesare pentru refacerea cadrului natural prin reamenajarea spațiilor verzi.

• amenajare unei piste de bicicliști.

• sistemul de iluminat.

Activitățile aferente prezentei documentații, respectiv proiectarea si execuția lucrărilor prezentei proceduri, vor fi realizate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, documentației tehnice postate in SEAP si a legislației in vigoare.

Lucrările care fac obiectul prezentei proceduri, se vor realiza in 15 luni (3 luni proiectare si 12 luni execuție) de la data emiterii ordinului administrativ, conform documentației de atribuire.

Valoarea estimata de 28.717.742,83 lei fără TVA, nu cuprinde contravaloarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, acestea nu vor face obiectul procedurii, nu intra in valoarea de ofertare.

Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt in cuantum de maxim 10% din CM, calculat conform legii (HG 907/2016) și pot fi accesate/utilizate oricând pe durata implementării contractului, in conformitate cu prevederile modelului de contract aprobat prin HG nr.1/2018, cu modificările si completările ulterioare, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea 98/2016.

În măsura în care modificările nu sunt substanțiale, din contravaloarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, vor fi decontate doar lucrări care pot interveni pe durata implementării contractului, in conformitate cu prevederile modelului de contract aprobat prin HG nr.1/2018, cu modificările si completările ulterioare, (conform HG 907/2016), în baza prețurilor unitare ofertate, prin aplicarea prevederilor art.221 alin.(1), lit a) si respectiv lit.e) si f) din Legea 98/2016, dacă este cazul. Autoritatea contractantă, pe parcursul derulării contractului de lucrări, in cazul in care situația de pe teren o impune, poate recurge la aplicarea prevederilor art. 221 lit.e) si f) din Legea 98/2016

Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, in condițiile in care solicitările se vor adresa cu cel puțin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate in considerare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 179-561266

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: II 2 5) Criterii de atribuire
Anstatt:

Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența deținută de Manager de contract/reprezentant antreprenor sau echivalent / Pondere: 10

muss es heißen:

Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența deținută de Manager de contract/reprezentant antreprenor sau echivalent / Pondere: 18,75

Abschnitt Nummer: II.2.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: II 2 5) Criterii de atribuire
Anstatt:

Criteriu privind calitatea - Nume: Demonstrarea unei abordări și a unei metodologii corespunzătoare pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor în cadrul Contractului / Pondere: 28

muss es heißen:
Abschnitt Nummer: II.2.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: II 2 5) Criterii de atribuire
Anstatt:

Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa deținută de Inginerul Proiectant de Drumuri (sau echivalent) / Pondere: 7

muss es heißen:

Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa deținută de Inginerul Proiectant de Drumuri (sau echivalent) / Pondere: 13,12

Abschnitt Nummer: II.2.5
Stelle des zu berichtigenden Textes: II 2 5) Criterii de atribuire
Anstatt:

Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată întregii lucrări executate (inclusiv echipamente/utilaje) / Pondere: 15

muss es heißen:

Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată întregii lucrări executate (inclusiv echipamente/utilaje) / Pondere: 28,13

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: