Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 705244-2023

21/11/2023    S224

Polen-Szyce: Schneeräumung

2023/S 224-705244

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wielka Wieś, Urząd Gminy Wielka Wieś
Nationale Identifikationsnummer: 513-00-66-230
Postanschrift: pl. Wspólnoty 1
Ort: Szyce
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-085
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Krztoń
E-Mail: j.krzton@wielka-wies.pl
Telefon: +48 124191701
Fax: +48 124191705
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wielka-wies.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych, na terenie Gminy Wielka Wieś w sezonie zimowym 2023/2024”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.15.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prowadzenie zimowego utrzymania pasa drogowego dróg gminnych, w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Gminy Wielka Wieś, którego celem jest zapewnienie przejezdności i płynności ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś na terenie sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie, w okresie zimowym tj. do dnia 15.04.2024 r. - przewidywane rozpoczęcie realizacji umowy to od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 15.10.2023r.; w szczególności w czasie opadów śniegu, deszczu ze śniegiem lub gołoledzi.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 675 999.16 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Wielka Wieś

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest: „Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych, na terenie Gminy Wielka Wieś w sezonie zimowym 2023/2024”

1.1. Zakres zamówienia obejmuje:

Prowadzenie zimowego utrzymania pasa drogowego dróg gminnych, w sezonie zimowym 2023/2024 na terenie Gminy Wielka Wieś, którego celem jest zapewnienie przejezdności i płynności ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Gminy Wielka Wieś na terenie sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie, w okresie zimowym tj. do dnia 15.04.2024 r. - przewidywane rozpoczęcie realizacji umowy to od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 15.10.2023r.; w szczególności w czasie opadów śniegu, deszczu ze śniegiem lub gołoledzi.

W szczególności zamówienie polegać będzie na :

- przygotowaniu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadania poprzez : zakup, najem, magazynowanie, ładowanie i transport,

- odśnieżaniu i likwidacji śliskości jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących tj. mijanki, zatoki autobusowe,

- usuwanie śliskości zimowej na drogach przez posypywanie nawierzchni drogi materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania w czasie zimowego utrzymywania dróg,

- dyżur sprzętu,

- przekazywanie informacji o stanie dróg w formie meldunków do Zamawiającego

- zapewnienie łączności z pracującym lub dyżurującym sprzętem,

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: czas reakcji, podjęcie działań związanych z odśnieżaniem bądź likwidacją śliskości / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 4.4 termin płatności faktury za wykonaną usługę / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 156-498801
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych, na terenie Gminy Wielka Wieś w sezonie zimowym 2023/2024

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/10/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: F.H.U. SPEC-DRÓG Bartosz Słowiński
Nationale Identifikationsnummer: 343175990
Postanschrift: ul. Żródlana
Ort: Stary Sącz
NUTS-Code: PL2 Makroregion południowy
Postleitzahl: 33-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Projektowo- Usługowo- Handlowa " JUVENT s.c. Bogdan Cielecki
Nationale Identifikationsnummer: 6771006096
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL2 Makroregion południowy
Postleitzahl: 30-002
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Projektowo- Usługowo- Handlowa JUVENT s.c. Krzysztof Tokarczyk
Nationale Identifikationsnummer: 6771006096
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL2 Makroregion południowy
Postleitzahl: 30-002
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 237 760.00 PLN / höchstes Angebot: 2 237 760.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023