Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 70528-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Bauarbeiten für Gasfernleitungen

2023/S 025-070528

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Predstavlyavashtiyat Bulgartransgaz EAD - izpalnitelen direktor
Nationale Identifikationsnummer: 175203478
Postanschrift: zh.k. Lyulin 2, bul. Pancho Vladigerov No.66
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1336
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Angela Lilova
E-Mail: angela.lilova@bulgartransgaz.bg
Telefon: +359 29396210
Fax: +359 29250063
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bulgartransgaz.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/11715

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Инв.проектиране–фаза работен проект,доставка на необходимите материали и оборудване,изграждане и въвеждане в експлоатация на обект:Междусистемна газова връзка България–Сърбия на българска територия

Referenznummer der Bekanntmachung: 210-002
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Инв.проектиране–фаза работен проект,доставка на необходимите материали и оборудване,изграждане и въвеждане в експлоатация на обект:Междусистемна газова връзка България–Сърбия на българска територия

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
Hauptort der Ausführung:

Офис на изпълнителя и Столична община, Община Костинброд, Община Божурище, Община Сливница, Община Драгоман

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности:

- Изработване на инвестиционен проект за всеки един етап от обекта във фаза – работен проект;

- Съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от

Закона за устройство на територията (ЗУТ), Възложителя и други заинтересовани лица;

- Дейности преди откриване на строителните площадки - изработване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и

План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и одобряването им по реда на ЗУТ;

- Изработване на документации за имотите, засегнати при строителството и в случай на разкрити археологически

обекти в процеса на строителство, идентификация на собственици или на ползвателите/арендаторите на земи,

определяне размера на обезщетенията за унищожена реколта или пропуснати ползи от земи и/или нанесени щети

по време на строителството и/или непредвидените спасителни археологически проучвания, съгласно пазарни

оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедури

по изплащане на обезщетенията, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за културното

наследство (ЗКН) и ЗУТ, които обезщетения се изплащат от Възложителя, съгласно реда, определен в договора;

- Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителство, мобилизация и

демобилизация;

- Доставка на необходимите материали и оборудване;

- Строително-монтажни работи (СМР);

- Провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания;

- Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации;

- Кадастрално заснемане на всеки етап от обекта и получаване на удостоверения по чл. 54а, ал. 3 от Закона за

кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

- Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация, в т.ч.:

- Подписване на Констативни актове за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) за етапите;

- Участие в комисии при провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия и подписване на Протокол

за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Образец 17);

- Предварителни съгласувания за разрешаване ползването на обекта;

- Участие в комисия при подписване на Протокол/и за установяване на годността аз ползване на строежа (Образец

16) и съдействие за получаване на Разрешение за ползване на обекта.

Обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“ ще бъде реализиран на пет

етапа, изпълнявани едновременно: Етап: Линейна част, Етап: АГРС Сливница, Етап: АГРС Драгоман, Етап: Очистно

съоръжение и ГИС Калотина, Етап: Очистно съоръжение Нови Искър. Преносният газопровод е с диаметър DN 700,

максималното работно налягане (МОР) Р=5,4 МРа и с дължина 62 км с начална точка в района на гр. Нови Искър и

крайна точка българо-сръбската граница. При изграждане на преносния газопровод се предвижда да се изгради

оптична кабелна линия.

Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея, част от

документацията за обществената поръчка.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 300
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка попадат в обхвата на Грантово споразумение INEA/CEF/ENER/M2020/2247243 - Действие 6.8.3-0013-BG-W-M-20, съфинансирано от Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 111-313695

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 43044
Bezeichnung des Auftrags:

Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на бълг

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
05/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ИНТЕРНЕШЪНАЛ ГАЗ
Nationale Identifikationsnummer: 180711624
Postanschrift: ул. "Дамяница" № 3-5
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1619
Land: Bulgarien
E-Mail: gbs-sofia@gbs-sofia.com
Telefon: +359 29151858
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД
Nationale Identifikationsnummer: 831652485
Postanschrift: ул.ДАМЯНИЦА № 3-5
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1619
Land: Bulgarien
E-Mail: gbs-sofia@gbs-sofia.com
Telefon: +359 29151858
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ АД
Nationale Identifikationsnummer: 175402074
Postanschrift: ул. ДАМЯНИЦА 3-5
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1619
Land: Bulgarien
E-Mail: international@gbs-bg.com
Telefon: +359 29151858
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 139 777 777.77 BGN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Изпълнението на дейностите от предмета на договор № 5380/05.05.2022 г. (Поръчка № 43044, съгласно раздел V "Възлагане на поръчката" на настоящото обявление), сключен между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „ИНТЕРНЕШЪНАЛ ГАЗ“, във връзка с т.2.1. от договора е от 10.05.2022 г.

2. Поради ограничение на броя символи в поле II.1.1), поле II.2.1) "Наименование" и в поле V "Наименование", в същите не е поместено пълното наименование на поръчката, което е "Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”".

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
Hauptort der Ausführung:

Офис на изпълнителя и Столична община, Община Костинброд, Община Божурище, Община Сливница, Община Драгоман

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности:

- Изработване на инвестиционен проект за всеки един етап от обекта във фаза – работен проект;

- Съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Възложителя и други заинтересовани лица;

- Дейности преди откриване на строителните площадки - изработване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и одобряването им по реда на ЗУТ;

- Изработване на документации за имотите, засегнати при строителството и в случай на разкрити археологически обекти в процеса на строителство, идентификация на собственици или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена реколта или пропуснати ползи от земи и/или нанесени щети по време на строителството и/или непредвидените спасителни археологически проучвания, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедури

по изплащане на обезщетенията, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за културното наследство (ЗКН) и ЗУТ, които обезщетения се изплащат от Възложителя, съгласно реда, определен в договора.

- Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителство, мобилизация и демобилизация;

- Доставка на необходимите материали и оборудване;

- Строително-монтажни работи (СМР);

- Провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания;

- Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации;

- Кадастрално заснемане на всеки етап от обекта и получаване на удостоверения по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

- Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация, в т.ч.:

- Подписване на Констативни актове за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) за етапите;

- Участие в комисии при провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Образец 17);

- Предварителни съгласувания за разрешаване ползването на обекта;

- Участие в комисия при подписване на Протокол/и за установяване на годността аз ползване на строежа (Образец 16) и съдействие за получаване на Разрешение за ползване на обекта.

Обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“ ще бъде реализиран на пет етапа, изпълнявани едновременно: Етап: Линейна част, Етап: АГРС Сливница, Етап: АГРС Драгоман, Етап: Очистно съоръжение и ГИС Калотина, Етап: Очистно съоръжение Нови Искър. Преносният газопровод е с диаметър DN 700, максималното работно налягане (МОР) Р=5,4 МРа и с дължина 62 км с начална точка в района на гр. Нови Искър и крайна точка българо-сръбската граница. При изграждане на преносния газопровод се предвижда да се изгради

оптична кабелна линия.

Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея, част от документацията за обществената поръчка.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 300
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 139 777 777.77 BGN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ИНТЕРНЕШЪНАЛ ГАЗ
Nationale Identifikationsnummer: 180711624
Postanschrift: ул. "Дамяница" № 3-5
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1619
Land: Bulgarien
E-Mail: gbs-sofia@gbs-sofia.com
Telefon: +359 29151858
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД
Nationale Identifikationsnummer: 831652485
Postanschrift: ул.ДАМЯНИЦА № 3-5
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1619
Land: Bulgarien
E-Mail: gbs-sofia@gbs-sofia.com
Telefon: +359 29151858
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ АД
Nationale Identifikationsnummer: 175402074
Postanschrift: ул. ДАМЯНИЦА 3-5
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1619
Land: Bulgarien
E-Mail: international@gbs-bg.com
Telefon: +359 29151858
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

На основание чл. 117а, ал. 1 във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП е сключено Допълнително споразумение № 1 от 29.12.2022 г. към договор № 5380/05.05.2022 г., съгласно което е договорено:

1. Изменение на цените на дейностите "Строително-монтажни работи, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (еднични, комплексни и приемни изпитания и 72-часови проби в експлоатационни условия)" (т.1.5.2., т.2.5.2., т. 3.5.2., т. 4.5.2., т. 5.5.2. от Ценова листа - Приложение № 1 към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора)) при прилагане на коефициент на изменение – Kn, изчислен съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, обнародвана в Държавен вестник, бр. 78/30.09.2022 г., в сила от 30.09.2022 г.

2. Общата цена на строително-монтажните работи, доставка на материали и оборудване и провеждане на изпитания (еднични, комплексни и приемни изпитания и 72-часови проби в експлоатационни условия) по т. 6 от Ценовата листа (Приложение № 1 ) към Ценово предложение (Приложение № 3 към Договора), след прилагане на процентната стойност на Kn се изменя в размер до 177 375 955.55 лева.

3. Общата стойност на Договора по т. 3.1. след прилагане на процентаната стойност на Kn се изменя в размер до 183 375 955,55 лева без ДДС.

4. Заплащане размера на изменението - съгласно т. 4 от Допълнително споразумение № 1 от 29.12.2022 г.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Съществени промени в обстоятелствата, настъпили след датата на подаване от Изпълнителя на офертата за участие в процедурата - 22.02.2021 г., обуславящи необходимост от промяна на производителите на основно оборудване следствие на руската инвазия в Украйна и последвалите санкции от Европейския съюз обективирани в Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна както и съществени изменения в пазарните условия, предвид сериозния ръст на инфрация, които обосновават промяна на стойността на договора и които не са могли да бъдат предвидени от Изпълнителя и Възложителя.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 139 777 777.77 BGN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 183 375 955.55 BGN