Bauleistung - 70528-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Bauarbeiten für Gasfernleitungen

2023/S 025-070528

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Predstavlyavashtiyat Bulgartransgaz EAD - izpalnitelen direktor
Nationale Identifikationsnummer: 175203478
Postanschrift: zh.k. Lyulin 2, bul. Pancho Vladigerov No.66
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1336
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Angela Lilova
E-Mail: angela.lilova@bulgartransgaz.bg
Telefon: +359 29396210
Fax: +359 29250063
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bulgartransgaz.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/11715

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Инв.проектиране–фаза работен проект,доставка на необходимите материали и оборудване,изграждане и въвеждане в експлоатация на обект:Междусистемна газова връзка България–Сърбия на българска територия

Referenznummer der Bekanntmachung: 210-002
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Инв.проектиране–фаза работен проект,доставка на необходимите материали и оборудване,изграждане и въвеждане в експлоатация на обект:Междусистемна газова връзка България–Сърбия на българска територия

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 300

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 111-313695

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 43044
Bezeichnung des Auftrags:

Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на бълг

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45231220 Bauarbeiten für Gasfernleitungen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на обществената поръчка включва следните основни дейности:

- Изработване на инвестиционен проект за всеки един етап от обекта във фаза – работен проект;

- Съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Възложителя и други заинтересовани лица;

- Дейности преди откриване на строителните площадки - изработване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и одобряването им по реда на ЗУТ;

- Изработване на документации за имотите, засегнати при строителството и в случай на разкрити археологически обекти в процеса на строителство, идентификация на собственици или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена реколта или пропуснати ползи от земи и/или нанесени щети по време на строителството и/или непредвидените спасителни археологически проучвания, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедури

по изплащане на обезщетенията, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за културното наследство (ЗКН) и ЗУТ, които обезщетения се изплащат от Възложителя, съгласно реда, определен в договора.

- Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителство, мобилизация и демобилизация;

- Доставка на необходимите материали и оборудване;

- Строително-монтажни работи (СМР);

- Провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания;

- Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации;

- Кадастрално заснемане на всеки етап от обекта и получаване на удостоверения по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР);

- Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация, в т.ч.:

- Подписване на Констативни актове за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) за етапите;

- Участие в комисии при провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Образец 17);

- Предварителни съгласувания за разрешаване ползването на обекта;

- Участие в комисия при подписване на Протокол/и за установяване на годността аз ползване на строежа (Образец 16) и съдействие за получаване на Разрешение за ползване на обекта.

Обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“ ще бъде реализиран на пет етапа, изпълнявани едновременно: Етап: Линейна част, Етап: АГРС Сливница, Етап: АГРС Драгоман, Етап: Очистно съоръжение и ГИС Калотина, Етап: Очистно съоръжение Нови Искър. Преносният газопровод е с диаметър DN 700, максималното работно налягане (МОР) Р=5,4 МРа и с дължина 62 км с начална точка в района на гр. Нови Искър и крайна точка българо-сръбската граница. При изграждане на преносния газопровод се предвижда да се изгради

оптична кабелна линия.

Обхватът и изискванията са подробно описани в Техническата спецификация и приложенията към нея, част от документацията за обществената поръчка.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 300
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 139 777 777.77 BGN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ИНТЕРНЕШЪНАЛ ГАЗ
Nationale Identifikationsnummer: 180711624
Postanschrift: ул. "Дамяница" № 3-5
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1619
Land: Bulgarien
E-Mail: gbs-sofia@gbs-sofia.com
Telefon: +359 29151858
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД
Nationale Identifikationsnummer: 831652485
Postanschrift: ул.ДАМЯНИЦА № 3-5
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1619
Land: Bulgarien
E-Mail: gbs-sofia@gbs-sofia.com
Telefon: +359 29151858
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ИНТЕРНЕШЪНАЛ АД
Nationale Identifikationsnummer: 175402074
Postanschrift: ул. ДАМЯНИЦА 3-5
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1619
Land: Bulgarien
E-Mail: international@gbs-bg.com
Telefon: +359 29151858
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Съществени промени в обстоятелствата, настъпили след датата на подаване от Изпълнителя на офертата за участие в процедурата - 22.02.2021 г., обуславящи необходимост от промяна на производителите на основно оборудване следствие на руската инвазия в Украйна и последвалите санкции от Европейския съюз обективирани в Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна както и съществени изменения в пазарните условия, предвид сериозния ръст на инфрация, които обосновават промяна на стойността на договора и които не са могли да бъдат предвидени от Изпълнителя и Възложителя.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 139 777 777.77 BGN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 183 375 955.55 BGN