Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Leveringen - 705633-2023

21/11/2023    S224

Bulgarije-Botevgrad: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2023/S 224-705633

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: TERITORIALNO PODELENIE DaRZhAVNO LOVNO STOPANSTVO VITINYa
Nationaal identificatienummer: 2016174760088
Postadres: M.VITINYa
Plaats: gr.Botevgrad
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Postcode: 2140
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Sonia Mitinska
E-mail: dls-vitinya@szdp.bg
Telefoon: +359 884176847
Fax: +359 884858496
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.szdp.bg
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/21092
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

,,Доставка на смазочни материали за нуждите на ТП ДЛС Витиня“

Referentienummer: T340444
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката е:,,Доставка на смазочни материали за нуждите на ТП ДЛС Витиня (Масло M 10 Д; Масло 15 W 40; Масло 10 W 40; 2T Двутактово масло;; Масло хидравлично - L 32; МНL 46; Масло диференциално EP 90; Спирачна течност; Литиева грес; Грес ; Масло 75 W 90; Грес-графитна; Масло LL 5 W 30; Трансмисионно масло ATF DEХTRON II;  Масло 5 W 40; Масло 15 W 60 OFF ROAD; Антифриз LONG LIFE - червен; Антифриз - син; Антифриз - жълт;  Добавка гориво; Добавка AD BLUE; Течност за чистачки; UTTO 80 w/10w30,  чрез ,,Софийска стокова борса" АД", съгласно списъка на стоки, одобрени с Постановление на Министерски съвет.  Договорът за обществена поръчка се сключва на основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища, на основание Договор за борсово представителство № № 60/20.07.2020 г., сключен между ТП ДЛС ,,Витиня“ и ,,КАВНЪНТ“ ЕООД.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 39 994.58 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Voornaamste plaats van uitvoering:

Франко ТП ДЛС Витиня

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

,,Доставка на смазочни материали за нуждите на ТП ДЛС Витиня (Масло M 10 Д; Масло 15 W 40; Масло 10 W 40; 2T Двутактово масло;; Масло хидравлично - L 32; МНL 46; Масло диференциално EP 90; Спирачна течност; Литиева грес; Грес ; Масло 75 W 90; Грес-графитна; Масло LL 5 W 30; Трансмисионно масло ATF DEХTRON II;  Масло 5 W 40; Масло 15 W 60 OFF ROAD; Антифриз LONG LIFE - червен; Антифриз - син; Антифриз - жълт;  Добавка гориво; Добавка AD BLUE; Течност за чистачки; UTTO 80 w/10w30,  чрез ,,Софийска стокова борса" АД", съгласно списъка на стоки, одобрени с Постановление на Министерски съвет.  Договорът за обществена поръчка се сключва на основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържища, на основание Договор за борсово представителство № № 60/20.07.2020 г., сключен между ТП ДЛС ,,Витиня“ и ,,КАВНЪНТ“ ЕООД.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обществени поръчки, чрез процедура за договаряне без предварително обявление, когато предмета на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стоковата борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящият случай се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата обществена поръчка са включени в списъка на стоките в Постановление на министерски съвет. Сделката ще се осъществи на „Софийска стокова борса” АД.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 118016
Benaming:

,,Доставка на смазочни материали за нуждите на ТП ДЛС Витиня“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/11/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ГЕОТРЕЙДИНГ АД
Nationaal identificatienummer: 202533127
Postadres: ул. Люлин планина №.9
Plaats: гр. София
NUTS-code: BG България  / Bulgaria
Postcode: 1606
Land: Bulgarije
E-mail: office@geotrading.bg
Telefoon: +359 29307063
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 994.58 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2023