Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Bauleistung - 705701-2023

21/11/2023    S224

Polen-Łódź: Bauarbeiten

2023/S 224-705701

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postanschrift: ul. Piotrkowska 175
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
E-Mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefon: +48 426385837
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://zim.lodz.bip-e.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – projekt 1 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorskinieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 28 (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZIM-DZ.2621.15.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111291 Erschließungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45342000 Errichtung von Zäunen
45343000 Brandschutz-Installationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71220000 Architekturentwurf
71520000 Bauaufsicht
45421000 Bautischlerarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Łódź, ul. Kilińskiego 28, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego 28 w Łodzi.

Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy, rozbiórką budynków gospodarczych oraz zagospodarowaniem terenu w granicach działki.

Inwestycja jest elementem projektu 1 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, całość przedsięwzięcia jest przewidziana do realizacji w 1 etapie.

W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy ul. Kilińskiego 28 zachowa funkcję mieszkalną z lokalami handlowo-usługowymi na parterze. Nie zaplanowano dodatkowych funkcji społecznych w obrębie nieruchomości.

Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, infrastruktury miejskiej(oświetlenie, monitoring),

Rekultywacji oraz zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnym bilansie terenu.Przedmiotowa nieruchomość, która ze względu na stopień zużycia technicznego została zakwalifikowana do obszaru zdegradowanego odzyska walory użytkowe, estetyczne oraz wysoki standard techniczny. Dzięki rewitalizacji w zasobach miasta znajdą się mieszkania komunalne spełniające obowiązujące warunki techniczne dla powierzchni mieszkalnych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Śródmieścia Łodzi.Powstaną lokale handlowo-usługowe, które zachęcą mieszkańców.

Do podjęcia działalności gospodarczej i przyczynią się do utworzenia nowych miejsc pracy. Przebudowa przestarzałych systemów instalacyjnych, zwłaszcza instalacji grzewczych generujących zanieczyszczenia,wpłynie na zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.

Teren nieruchomości położony jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego dzielnicy Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta 1843 wpisanej do gminnej ewidencji zabytków; kamienica(budynek frontowy z oficyną południową) figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami oraz w tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 23
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Projekt 1)

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 089-211419

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
28/04/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski
Postanschrift: Przestrzenna 82
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 93-424
Land: Polen
E-Mail: pkoz.ostrowski@wp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 6 055 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Pełna nazwa postępowania:„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 28 wraz z zagospodarowaniem terenu

i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj”

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt 23.7 i 23.8 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2018. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
45111291 Erschließungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45342000 Errichtung von Zäunen
45343000 Brandschutz-Installationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45421000 Bautischlerarbeiten
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
71520000 Bauaufsicht
71220000 Architekturentwurf
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Łódź, ul. Kilińskiego 28, POLSKA

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego 28 w Łodzi.

Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy, rozbiórką budynków gospodarczych oraz zagospodarowaniem terenu w granicach działki.

Inwestycja jest elementem projektu 1 Rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi, całość przedsięwzięcia jest przewidziana do realizacji w jednym etapie.

W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy ul. Kilińskiego 28 zachowa funkcję mieszkalną z lokalami handlowo-usługowymi na parterze. Nie zaplanowano dodatkowych funkcji społecznych w obrębie nieruchomości.

Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, infrastruktury miejskiej (oświetlenie, monitoring), rekultywacji oraz zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnym bilansie terenu. Przedmiotowa nieruchomość, która ze względu na stopień zużycia technicznego została zakwalifikowana do obszaru zdegradowanego odzyska walory użytkowe, estetyczne oraz wysoki standard techniczny. Dzięki rewitalizacji w zasobach miasta znajdą się mieszkania komunalne spełniające obowiązujące warunki techniczne dla powierzchni mieszkalnych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Śródmieścia Łodzi. Powstaną lokale handlowo-usługowe, które zachęcą mieszkańców do podjęcia działalności gospodarczej i przyczynią się do utworzenia nowych miejsc pracy. Przebudowa przestarzałych systemów instalacyjnych, zwłaszcza instalacji grzewczych generujących zanieczyszczenia, wpłynie na zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.

Teren nieruchomości położony jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego dzielnicy Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta 1843 wpisanej do gminnej ewidencji zabytków; kamienica (budynek frontowy z oficyną południową) figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami oraz w tomie II SIWZ – formularz aktu umowy.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 29/08/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 8 026 397.75 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski
Postanschrift: Przestrzenna 82
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 93-424
Land: Polen
E-Mail: pkoz.ostrowski@wp.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Aneks nr 1 z dnia 02.12.2020 r. - na podstawie par 43 ust.4 Umowy, zmiana zapisu par 33 ust.11 umowy w zakresie maksymalnych płatności w poszczególnych latach.

Aneks nr 2 z dnia 04.05.2021 r. - na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1 w zw z art. 91 ust 1 ustawy Przepisy wprowadzające Pzp w zw z par 42 ust 4 lit a), par 43 ust 4 umowy - zmiana terminu realizacji zamówienia do 07.07.2022, w tym przekazanie projektów do 09.05.2021r.

Aneks nr 3 z dnia 19.08.2021 r. - na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1 w zw z art. 91 ust 1 ustawy Przepisy wprowadzające Pzp w zw z par 42 ust 2 lit d), par 42 ust 4 lit a), par 43 ust 4 umowy - zmiana terminu realizacji zamówienia do 10.11.2022, w tym przekazanie projektów do 13.09.2021

Aneks nr 4 z dnia 14.07.2022 r. - na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1 w zw z art. 91 ust 1 ustawy Przepisy wprowadzające Pzp w zw z par 42 ust 2 lit d), par 42 ust 4 -zmiana terminu realizacji zamówienia do 29.01.2023, w tym przekazanie projektów do 22.04.2022r.

Aneks nr 5 z dnia 09.12.2022 r. - na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1 w zw z art. 91 ust 1 ustawy Przepisy wprowadzające Pzp w zw z par 42 ust 1 lit c) i d) w zw z par 42 ust 2 lit g) w zw z par 43 ust 4 umowy -zmiana terminu realizacji zamówienia do 30.04.2023, w tym przekazanie projektów do 22.04.2022; roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane zwiększające wynagrodzenie o kwotę 2.088.035,76 zł brutto (łączne wynagrodzenie po zmianie wynosi 8.678.585,76 zł brutto)

Aneks nr 6 z dnia 11.04.2023 r. na podstawie art. 149 ust 1 w zw z art. 148 ust 1 w zw z art. 91 ust 1 ustawy Przepisy wprowadzające Pzp oraz par 34 ust 5 w zw z par 43 ust 4 umowy -zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z gwarancji ubezpieczeniowej na formę pieniężną

Aneks nr 7 z dnia 28.04.2023 r. na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1 i 6 w zw z art. 91 ust 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Pzp w zw z par 42 ust 1 lit c) oraz d) w zw z par 42 ust 2 lit g) w zw z par 43 ust 4 umowy - roboty dodatkowe na kwotę 46.796,88 zł brutto (łączne wynagrodzenie po zmianie wynosi 8.725.382,64 zł brutto); zmiana terminu realizacji zamówienia do 30.05.2023, w tym przekazanie projektów do 22.04.2022

Aneks nr 8 z dnia 13.06.2023 r. na podstawie art. 144 ust 1 pkt 1 w zw z art. 91 ust 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Pzp w zw z par 42 ust 1 lit c) oraz d) w zw z par 42 ust 2 lit g) w zw z par 43 ust 4 Umowy -zmiana terminu realizacji zamówienia do 30.06.2023, w tym przekazanie projektów do 22.04.2022

Aneks nr 9 z dnia 13.07.2023 r. na podstawie art. art. 144 ust 1 pkt 1, 3 i 5 w zw z art. 91 ust 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Pzp w zw z art. 48 ust. 1 pkt 4) lit. c) ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców w zw, z par. 42 ust 1 lit c) oraz d) w zw z par 43 ust 4 Umowy -zmiana terminu realizacji zamówienia do 29.08.2023 r., w tym przekazanie projektów do 22.04.2022r.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia na 29.08.2023 r., w tym przekazanie projektów do 22.04.2022r., wynika ze stanowiska Inżyniera Kontraktu, oraz z uwagi na okoliczności niezawinione przez Generalnego Wykonawcę, wskazane w roszczeniu nr 9 (zał do aneksu). Szczegółowy opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna znajduje się w uzasadnieniu do aneksu nr 9 z dnia 13.07.2023r. i załącznikach do aneksu.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 8 026 397.75 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 8 026 397.75 PLN