Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 705713-2023

21/11/2023    S224

Tschechien-Mladá Boleslav: Dampfkessel

2023/S 224-705713

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 61675938
Postanschrift: tř. Václava Klementa 869
Ort: Mladá Boleslav
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Postleitzahl: 293 01
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Jan Turek
E-Mail: Jan.Turek@cz.eylaw.com
Telefon: +420 704865112
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sko-energo.cz/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0e2d055c-fa11-46da-849d-05b7e2d3f32c
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/0e2d055c-fa11-46da-849d-05b7e2d3f32c
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://e-zakazky.cz/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: zadavatel dle § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB2 Kotelny

Referenznummer der Bekanntmachung: OB2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42162000 Dampfkessel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem této veřejné zakázky lze rozdělit do dvou hlavních částí.

První částí je retrofit současných uhelných fluidních kotlů K80 a K90 na spalování dřevní štěpky, peletizované rostlinné biomasy a technologického paliva. Najížděcím palivem zůstává zemní plyn. Teplárna již disponuje systémem spalování rostlinných pelet. Tento systém zůstane zachován a není předmětem této veřejné zakázky. Systém spalování technologického paliva zůstává rovněž nedotčen, zde se předmět této veřejné zakázky omezí pouze na úpravu hořáků. Dodavatel rovněž provede všechny vnitřní i vnější stavební úpravy v rámci kotelny E1A. Dodavatel provede nezbytné výměny technologie kotlů a přidružených systémů tak, aby kotle byly schopny bezproblémově spalovat biomasu místo hnědého uhlí. Zejména se jedná o posouzení dna spalovací komory, vyzdívky, cyklony, izolací, tlakový celek kotlů (přehříváky, EKO, výparník atd.), LUVO a další. Předmětem této veřejné zakázky je rovněž provedení nezbytné úpravy v části elektro a řídících systémů.

Druhou částí této veřejné zakázky je dodávka nového fluidního kotle K20, který bude spalovat pouze dřevní štěpku, přičemž najížděcím palivem bude zemní plyn. Dále předmět veřejné zakázky zahrnuje vybudování přípojek všech potřebných médií, jako např. napájecí a chladicí vody, páry, spalin, popelového hospodářství, systému SNCR, stlačeného vzduchu atd. V rámci kotelny K20 dojde k vybudování potřebných rozvoden elektro a řídícího systému. Rovněž dojde k vybudování nové kompresorové stanice, která bude svou výrobou pokrývat spotřeby celé teplárny.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 70 000 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Areál Škoda Auto v Mladé Boleslavi (tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Veřejné zakázka zahrnuje zejména následující dodávky, činnosti, služby a práce, které jsou blíže specifikovány v Technických požadavcích A1 až A13 Zadávací dokumentace:

a) vstupní technická jednání;

b) zpracování závazných technických parametrů pro ostatní dodavatele navazujících technologických celků v rámci modernizace Teplárny;

c) vypracování veškeré dokumentace v českém jazyce v souladu s platnou legislativou podléhající schválení Objednatelem (dále jen „Projektová dokumentace“), jak je blíže vymezeno v Technických požadavcích A7 „Požadavky na dokumentaci“ Zadávací dokumentace a která umožní zejména:

- získání veškerých povolení, souhlasů a stanovisek orgánů státní správy, které jsou nutné pro provedení Díla;

- posouzení řešení Díla, jeho rozdělení do časových úseků v souladu s časovým plánem a posouzení jeho souladu s požadavky Smlouvy a legislativními požadavky na provedení Díla;

- koordinaci Díla s ostatními probíhajícími pracemi souvisejícími s modernizací Teplárny prováděnými jinými dodavateli a se souběžně probíhajícím provozem Teplárny a jinými aktivitami v areálu Objednatele;

- kvalitní provedení Díla;

- vlastní provedení Díla, jeho montáž a uvedení do provozu;

- vyškolení personálu Objednatele;

- provoz, údržbu a opravy Díla; a

- zdokumentovaní konečného a skutečného stavu Díla;

d) převzetí a přípravu staveniště pro realizaci Díla sestávající zejména z přípravných prací a činností nezbytných pro řádné provedení Díla, včetně odvozu a likvidace materiálu;

e) zajištění umístění předmětu Díla včetně vytýčení napojovacích bodů, vytýčení stávajících sítí a vyznačení hranice staveniště;

f) všechny demolice a demontáže stávajících zařízení a objektů Teplárny, které jsou nezbytné pro zajištění řádného provedení Díla při zajištění současného provozu a obslužnosti Teplárny během plnění této Smlouvy;

g) dodávku nové kotelny K20 sestávající zejména z:

- veškeré nosné stavební konstrukce pro kotelnu K20 včetně opláštění a zastřešení;

- nosné konstrukce pro nový kotel K20;

- vlastní technologie kotle;

- zařízení podpůrných technologií pro provoz kotle K20 (vnitřní palivové hospodářství, dopravu paliva do kotlů, zajištění spalinového systému atd.);

- dodávky kompresorové stanice;

- nového řídícího systému kotle K20 integrovaného do stávajících řídících systémů včetně dodání příslušného hardware a software vybavení;

- zajištění kontinuálního emisního monitoringu pro kotel K20;

h) úpravu stávající kotelny E1A sestávající zejména z:

- vlastní úpravy kotlů K80 a K90;

- dodání, případně úpravy stávajících podpůrných technologií pro upravené kotle K80 a K90;

- úpravy a dodání potřebných nosných konstrukcí kotelny E1A;

- úpravy střechy, podlah pro napojování dopravy paliva do objektu kotelny;

- aktualizace řídícího systému kotlů K80 a K90 integrovaného do stávajících řídících systémů včetně dodání příslušného hardware a software vybavení; a

- úpravy stávajícího emisního monitoringu kotlů K80 a K90;

i) návod na provoz a údržbu Díla, ve kterém budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti Díla podmínky, postupy, činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel v průběhu provozování Díla provádět tak, aby platila záruka za Dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této Smlouvy (dále jen „Návod na provoz a údržbu Díla“);

j) dokumentaci provozu a údržby Díla, která bude obsahovat seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti Díla vč. lhůt, jejich provádění, předepsané revize pro jednotlivé součásti Díla vč. lhůt jejich obnovy a plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí Díla, manipulační a provozní řád a návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci Díla;

k) návrh změn současných provozních předpisů Teplárny, které budou dotčeny Dílem, popřípadě navržení nových provozních předpisů Teplárny týkajících se implementace Díla do Teplárny;

l) provedení dohodnutých a dále právními předpisy a technickými normami stanovených zkoušek k ověření kvality, funkčnosti a řádného provedení Díla, resp. jeho jednotlivých částí; Zhotovitel je v rámci provedení Díla povinen provést i další speciální zkoušky, které případně budou Objednatelem podle charakteru Díla důvodně požadovány;

m) zaškolení obsluhy Objednatele;

n) zajištění ostrahy staveniště a realizovaných částí Díla, a to po celou dobu provádění Díla (do jeho předání Objednateli); a

o) průběžný i konečný úklid místa provedení Díla (vč. staveniště), včetně přístupových cest a souvisejících prostor; pod termín konečný úklid spadá také odstranění veškerých dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.

[poznámka zadavatele: pro použité zkratky vizte přílohu B zadávací dokumentace]

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/06/2024
Ende: 31/12/2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) (Projekt číslo: 7210200006)

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

K prokázání profesní způsobilosti je dodavatel povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/01/2024
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 31/01/2024
Ortszeit: 10:01
Ort:

Otevření nabídek provede zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-zakazky.cz dostupného na internetové adrese <https://e-zakazky.cz/&gt; dle tam uvedených podmínek a pokynů.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uohs.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023