Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 705715-2023

21/11/2023    S224

Polen-Warschau: Laserdrucker

2023/S 224-705715

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Akademia Sztuki Wojennej
Postanschrift: Al. gen. A. Chruściela 103
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-910
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Olszewska
E-Mail: s.olszewska@akademia.mil.pl
Telefon: +48 261814532
Fax: +48 261814085
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3

Referenznummer der Bekanntmachung: ASzWoj-PK-ZZP.261.47.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30232110 Laserdrucker
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3 zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1A do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia obejmującego dostawę sprzętu komputerowego dla Zamawiającego. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 88 048.00 PLN / höchstes Angebot: 159 480.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30232110 Laserdrucker
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miejscem wykonania zamówienia (dostarczenia towaru) są miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1A do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia obejmującego dostawę sprzętu komputerowego dla Zamawiającego. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: termin realizacji / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

Cena (C) – 60 %

Termin realizacji zamówienia (T) – 15%

Okres gwarancji (G) – 25%

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 126-401494
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/11/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 9
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 9
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH Sp. z o.o. ODDZIAŁ W POLSCE
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 88 048.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uwaga, numeracja przeniesiona z SWZ.

4. Oferta powinna składać się z:

1) formularza ofertowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;

2) Jednolitego Europejskiego Dokumentu (JEDZ) – sporządzonego zgodnie

z zapisami Rozdziału VIII SWZ;

3) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z powodu okoliczności wymienionych w Rozdziale V ust. 2 i 3 – załącznik nr 5 do SWZ;

4) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zawierający

w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu jego umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie określonej powyżej;

5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki cywilnej z której w sposób jednoznaczny wynikać będzie sposób reprezentacji spółki cywilnej,

6) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów – zgodnie z zapisami ust. 6;.

9. Oferta wspólna.

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja

i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

2) Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać

w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.

3) Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione

do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony

w sposób określony w Rozdziale XIV ust. 5 pkt. 5).

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu

z powodu niespełniania warunków, o których mowa rozdziale V ust.1 pkt 1-3.

5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej samodzielnie wypełnia JEDZ i oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z powodu okoliczności wymienionych w Rozdziale V ust. 2 i 3, na formularzu - załącznik nr 5 do SWZ.

6) Oświadczenia lub formularze, sporządzone zgodnie z załączonymi do SWZ wzorami, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

11.Podwykonawcy

1) W przypadku, gdy Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom - znanym na etapie składania ofert, wraz z ofertą składa oświadczenia tych podwykonawców wymienione w Rozdziale V ust. 2 i 3 – załącznik nr 5 do SWZ.

2) W stosunku do podwykonawców wymienionych w pkt.1, którym Wykonawca powierza zadania na etapie realizacji zamówienia, a także w przypadku zmiany podwykonawców, oświadczenia podwykonawców wymienione w Rozdziale V

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 ust 1 oraz pkt 7 ust 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2023