Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Leveringen - 705765-2023

21/11/2023    S224

Polen-Kielce: Elektriciteit

2023/S 224-705765

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: PL721
Postadres: ul. Krakowska 64
Plaats: Kielce
NUTS-code: PL721 Kielecki
Postcode: 25-701
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Nowak
E-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
Telefoon: +48 413653100
Fax: +48 413455220
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wod-kiel.com.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ILOŚCI SZACUNKOWEJ 15 158,924 MWh W OKRESIE OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r. DLA OBIEKTÓW SPÓŁKI „WODOCIĄGI KIELECKIE”

Referentienummer: KML-40/2023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w ilości szacunkowej 15 158,924 MWh w okresie od 01.01.2024 r. (planowany termin rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej) do 31.12.2024 r. dla obiektów Spółki „Wodociągi Kieleckie”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

Zamawiający wskazuje, iż jest to szacunkowa ilość energii, natomiast Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość dostarczonej we wskazanym okresie energii

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL721 Kielecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obiekty spółki "Wodociągi Kieleckie"

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w ilości szacunkowej 15 158,924 MWh w okresie od 01.01.2024 r. (planowany termin rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej) do 31.12.2024 r. dla obiektów Spółki „Wodociągi Kieleckie”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).

Zamawiający wskazuje, iż jest to szacunkowa ilość energii, natomiast Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość dostarczonej we wskazanym okresie energii.

Zamawiający zastrzega, iż wskazana powyżej szacunkowa ilość zakupu energii elektrycznej może być zwiększona o 10% lub zmniejszona o 5% w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii.

2. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do świadczenia usług w zakresie odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego w odnawialnych źródłach energii elektrycznej oraz w zakresie bilansowania handlowego na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi aktami wykonawczymi do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania oraz w oparciu o ustawę Pzp.

Miejscem wytworzenia energii elektrycznej przez Zamawiającego a będącej przedmiotem ewentualnej odsprzedaży jest elektrownia biogazowa, zlokalizowana na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach k/Kielc, ul. Przemysłowa 93 (dz. nr 148/16), 26-052 Sitkówka-Nowiny o mocy 0,806 MW.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że 2024 r. nie przewiduje się wprowadzania energii elektrycznej do sieci OSD.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ dostępnej na https://platformazakupowa.pl

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na okres od 01.01.2024 r. od godz. 00:00 do 31.12.2024 r. do godz. 24:00. Szczegółowe informacje w tym zakresie umieszczone są w rozdziale II i III SWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 156-498108
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ILOŚCI SZACUNKOWEJ 15 158,924 MWh W OKRESIE OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r. DLA OBIEKTÓW SPÓŁKI „WODOCIĄGI KIELECKIE”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/11/2023
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul.Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na.

1) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1) powyżej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul.Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/11/2023